Nenju Gyoji, scroll 1, Chokin Gyoko, sec. 1, Emperor Leaving Shishii-den. Detail: Right portion, Shishii-den courtyard; 17th cen.