Portrait of Shotoku Taishi. Detail: View from Right; Enkai, 1069