Portrait of Fujiwara no Mitsuyoshi; 2nd_half 12th_cen.