Hsi Wang-mu (Seiobo), Mountain Fuji, Jurojin Scrolls, center scroll, Mountain Fuji; ca.1764