Apollo, Phaeton and Four Seasons. Detail: Upper right portion, Phaeton, Spring and Apollo; ca.1628