Liu Pei Visits the Mountain Retreat of Chu-ko Liang, right scrol. Detail: Building; 1789