Sawamura Sojuro III (left) with Nakamura Riko and Yamashita Kinsaku; Tenmei 4