Young Lovers on a Boat (Shiki asobi hana no iroka); Tenmei 1-2