Shaka Triad. Detail: Monju (Manjusri); Late 15th cen.