Portrait of Wang Chao-chun. Detail: Wang Chao-chun