Inscription, sec. 1. Detail: "Sheng Yazhou Zhang Datong.."; Northern Song; Creation date: 1100