Jiangshan guisheng tu, section. Detail: Detail; Late 12th-early 13th_cen.