Jiangshan guisheng tu, section; Late 12th-early 13th_cen.