Jiangshan guisheng tu, section 2; Late 12th-early 13th_cen.