Portrait of Priest Muhon Kakushin (Shinji Kakushin). Detail: Figure; 1315