The Chan Monk, Yuan Miao. Detail: Head; 1298-after 1352 (artist), Yuan Dyn.