The Chan Monk, Yuan Miao; 1298-after 1352 (artist), Yuan Dyn.