Colophon of Wang Shi. Detail; Yuan Dynasty; Creation date: 1305