Touching the Waterfall. Detail: Sage; 1279-1368, Yuan Dyn.