Yuan Guan. Detail: Willow branches; 1279-1368, Yuan Dyn.