Avalokitesvara; Dvaravati period; Creation date: 10th-11th cent.