Nakamura Sukegoro II as Kaminari Shokuro; Tokugawa Per. (Edo Per.)