Biography of a Carpenter by Liu Zongyuan, section 1; 1331