Fudo Myoo with Kongara Doji and Seitaka Doji; Kamakura period; creation date: 1185-1333