23. Paul Rabinow, Essays on the Anthropology of Reason (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).


 [ return to text ]