For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Gouge, Thomas, 1605-1681.
Title: Gwyddorion y grefydd Gristianogol, wedi eu hegluro i'r gwannaf eu deall a'u cymmhwyso tuag at yr ymarweddiad.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Gwyddorion y grefydd Gristianogol, wedi eu hegluro i'r gwannaf eu deall a'u cymmhwyso tuag at yr ymarweddiad.
Gouge, Thomas, 1605-1681.

Printiedig yn Llundain: gan Tho. Dawks, 1679.
Alternate titles: Principles of Christian religion explained to the capacity of the meanest. Welsh
Subject terms:
Congregationalism -- Catechisms -- Welsh -- 17th century.
Catechisms, Welsh.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B03487.0001.001

Contents
to the reader
to the reader
GWYDDORION Y Grefydd Gristianogol, Wedi eu hegluro i'r gwannaf eu deall a'u Cymmhwyso tuag at yr ymarwe∣ddiad.
1. Gofyn. BEth y mae pob dyn rwyme∣diccaf iw adnabod?
II. Gofyn. Pa le yn mae 'r wybodaeth hon iw chael.
III. Gof. Pa fodd y mae'r yscry∣thyrau yn mynegi am Dduw?
4. Gof. Beth yw Duw?
5. Gof. Pa sawl Duw sydd?
Gof. 6. Beth yw priodoliaethau Duw?
Gof. 7. Pa fodd y dosperthir Gweithredoedd Duw?
Gof. 8. Beth yw gwaith creadi∣gaeth?
Gof. 9. Ym mha beth y mae Rhag∣luniaeth Duw?
Gof. 10. Ym mha gyflwr y gwnawd dyn gan Dduw ar y cyntaf?
XI. Gof. Pa gyfraith a osod∣odd Duw i Adda yn ei gyflwr per∣ffaith.
12. Gof. A hir barhaodd ein rhie∣ni cyntaf ni yn y cyflwr dedwydd∣ol y gwnaechpwyd hwynt ynddo?
13. Gof. Beth ydoedd bechod ein rhieni cyntaf ni ym Mharad∣wys?
Gof. 14. A ydyw heppil Adda i gyd yn euog o'i bechod ef?
Gof. 15. Beth yw pechod?
Gof. 16. Pa sawl rhyw sydd o be∣chod?
Gof. 17. Beth yw pechod gwrei∣ddiol?
Gof 18. Beth ym pechod gwneu∣thurol.
Gof. 19. Drwy ba sawl ffordd y gw∣neir pechod?
Gof. 20. A ydyw pob math ar be∣chod o'r vn maintioli ger bron Duw?
Gof. 21. Beth yw 'r gospedigaeth sydd ddyledus i bechod?
Gof. 22. A oes fodd yn y byd i waredu dynion pechadurus allan o'i cyflwr truenus?
Gof. 23. Pwy yw Achubwr dyn?
Gof. 24. Pa fodd y cymmerth Mab Duw natur dyn iddo ei hun?
Gof. 25. Pa swydddau a gymmerth Christ arno er gweithredu ein Ie∣chydwriaeth ni?
26. Gof. Beth yw gwaith pennaf swydd brophwydol Christ?
Gof. 27. Beth yw rhannau swydd offeiriadol Christ?
Gof. 28. Beth yw rhannau swydd Frenhinol Christ?
Gof. 29. Pa fodd y darfu i Grist ei ddarostwng ei hun i'n prynu.
Gof. 30. Pa rai ydynt raddau derchafiad Crist, ar ol ei ddarostyn∣giad.
Gof. 31. Pa fodd y mae Grist a'r pechau y wnaeth ac a ddioddefodd ef, yn eiddom ni?
Gof. 32. Pa beth yw galwad eff∣eithiawl.
Gof. 33. Pa ragorfreintiau sydd berthynol ir rhai a alwer yn effei∣thiawl?
Gof. 34. Beth yw cyfiawnhad?
Gof. 35. Beth yw Mabwysiad?
Gof. 36. Beth yw Sancteiddiad?
Gof. 37. Beth yw 'r bendithion sydd arferol o ddilyn y rhai a gy∣fiawnhaer, ac a ddewiser yn blant i Dduw, ac a santeiddier gan∣ddo ef.
Gof. 38. Pa rai yw 'r pethau a ofynnit gennym ni er mwyn ca∣el o honom fywyd tragywddol ac iechydwriaeth?
Gof. 39. Beth yw ffydd yn-Ghrist?
Gof. 40. Beth yw Gwir Edifei∣rwch?
Gof. 41. Pa rai yw 'r ordinha∣dau a drefnodd Duw er hyfforddi ein iechydwriaeth ni?
Gof. 42. Pa fodd y mae 'r gair yn myned yn llesol ini tuag at adei∣ladaeth ysprydol?
Gof. 43. Pa fodd y gallwn ni gael llessad wrth ddarllen a gwrando 'r gair?
Gof. 44. Pa fodd y mae 'r sacra∣mentau yn hyfforddi ein iechydwri∣aeth?
Gof. 45. Pa beth yw Sacra∣ment?
Gof. 46. Pa sawl Sacrament sydd?
Gof. 47. Beth yw Bedydd?
Gof. 48. Nwy yw y rhai a ddylid eu bedyddio?
Gof. 49. Beth sydd ini iw ystyri∣ed yn swpper yr Arglwydd?
Gof. 50. Beth yw swpper yr Arglwydd?
Gef. 51. Beth yw dy edswydd pob vn a ddelo i fod yn gyfrannog o swppr yr Arglwydd?
Gof. 52. Pa beth yw Gweddi?
Gof. 54. Pa beth yw cyflwr y ffyddloniaid ar eu marwolaeth?
Gof. 55. Pa beth yw cyflwr y ffyddloniaid ar ol marfolaeth?
Gof. 56. Pa sawl Gorchymyn sydd?
Gof. 57. Beth yw swm cyffredinol y ddwy lêch o'r Gyfraith?
Gof. 58 Pa rai yw geiriau y rhag ymadrodd i'r deg gorchymmyn?
Gof. 59. Pa vn yw 'r Gorchym∣myn cyntaf?
Gof. 60. Pa beth yw ergyd ac ystyr y gorchymmyn hwn
Gof. 61. Pa vn yw 'r ail gor∣chymmyn?
Gof. 62. Pa vn yw 'r trydydd gorchymmyu?
commentary 63
Gof. 64. Pa vn yw 'r pumed Gor∣chymyn?
Gof. 65. Pa vn yw 'r chweched gorchymyn?
Gof. 66. Pa vn yw 'r seithfed gor∣chymyn?
Gof. 67. Pa vn yw 'r wythfed gorchymyn?
Gof. 68. Pa vn yw 'r Nawfed gorchymyn?
Gof. 69. Pa vn yw 'r degfed gor∣chymyn?
Gof. 70. Pa sawl rhan sydd o weddi 'r Arglwydd?
Gof. 71. Ym mha eiriau y mae y rhag-ymadrodd i weddi 'r Arglwydd yn gynwysdig?
Gof. 72. Pa vn yw 'r gofyniad neu 'r Arch cyntaf?
Gof. 73. Pa beth a ofynnir yma?
Gof. 74. Pa vn yw 'r ail arch?
Gof. 75. Beth a ddeisyfir yma?
Gof. 76. Beth yw 'r trydydd arch?
Gof. 77. Beth a ddeisyfir yma?
Gof. 78. Pa vn yw 'r pedwcrydd arch?
Gof. 79. Beth a ddeisyfir ywa?
Gof. 80. Pa vn yw 'r pumed arch?
Gof. 82. Pa vn yw 'r chwechcd arch?
Gof. 83. Pa beth a ddeisyfir yma?
Gof. 84. Ym mha eiriau yr adro∣ddir diolch?
Gwyddorion y Grefydd Gristianogol wedi eu dwyso ynghyd mewn ychydig bennodau, iw dyscu ir cyfryw ac a fyddo anwybodus, neu ang∣hofus, neu anllythrennog, ac yn anhawdd iddyrt ddyscu catecysm mwy.
Gweddi iw harfer mewn Teuluoedd Borau a Hwyr, a osodwyd allan er mwyn y rhai hynny yn unig sydd yn rhaid iddynt wrth y fath Gymmorth.
Yn y Borau.
Yn yr Hŵyr.
Gweddi i vn a'r ei ben ei hun.
Gweddi ferr iw dysou i blant, pan gynnyddont i allu ymarfer â'r ddyledswydd honno.
Yr vn cyfarwyddyd ir anllythrennog i ddyscu darllain Cymraeg, ac a breintwyd yn Hanes y ffydd.
Agoriad ar ryw Eiriau, nad ydyw rhai pobl yn eu deall, yn rhyw fannau o Ddehu-dir cymru, wedi eu hegluro trwy eiriau mwy cy∣ffredin a sathredig.