b. Ezek. 17. v. 15, 16, 17, 18.

 [ return to text ]