For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prys, Edmund, 1544-1623.
Title: Llyfr y Psalmau: wedi ev cyfiethu, a'i cyfansoddi ar fefur cerdd, yn gymraeg / drwy waith Edmund Prys Archdiacon Meirionnydd.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Llyfr y Psalmau: wedi ev cyfiethu, a'i cyfansoddi ar fefur cerdd, yn gymraeg / drwy waith Edmund Prys Archdiacon Meirionnydd.
Prys, Edmund, 1544-1623.

A'i printio yn Llundain: [s.n.], 1648.
Subject terms:
Psalters.
Bible. -- O.T.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A76680.0001.001

Contents
title page
introduction to Welsh
Y Llythyrenuau.
Y Sylatau.
Deu parth gwaith yw dechreu.
At y Darlleydd ystyriol.
canticles
Te Deum.
Benedicite omnia opera.
Cân Zacharias.
Cân Mair forwyn.
Cân Simeon a'r Iesu yn ei freichiau.
Neu fel hyn.
metrical Psalter
PSAL. 1. Dyma wynebni y psalmau: yn dangos tycciant y duwi∣ol ac aflwydd y rhai annuwiol.
PSAL. 2. Mae'r prophwyd Dafydd yn yr yspryd glan yn rhag weled gwrth wyneb mawr i eglwys Christ. Lle mae efe yn newid personau yn yr ymadrodd, mae'r yspryd yn gry∣fach na rheswm dyn.
PSAL. 3. Achwyn Dafydd wrth Dduw rhag Absalom ei fab, a'i blaid; a chysur i'r eglwys.
PSAL. 4. Dafydd yn achwyn wrth Dduw rhag ei elynion.
PSAL. 5. Gweddi yn erbyn ei elynion, gan ddangos ei ymddygaid ei hûn tuag at Dduw, heb wneuthur cam â'i elynion.
PSAL. 6. Gweddi o drymder am ei bechodau: a phan gafas obaith, y mae yn dibrissio ei elyn, gan foli Duw.
PSAL. 7. Erfyn ar Dduw ei gadw rhag cam gyhuddiad, a'i gydwybod yn lân.
PSAL. 8. Clod i Dduw, gan ryfeddu a diolch am gyflwr dyn.
PSAL. 9. Diolch am orfoledd, a deisyf ar Dduw ei ymddiffin rhag llaw.
PSAL. 10. Achwyn rhag trais cedyrn bydol.
PSAL. 11. Aml brofedigaethau. Duw yn gwared allan o ho∣nynt, ac yn llywodraethu y da a'r drwg.
PSAL. 12. Wrth weled anllywodraeth, y mae efe yn prophwydo, pen addfedo drygioni, y daw tro gwell.
PSAL. 13. Ymresymmu â Duw, drwy boethni yr Yspryd, a thwry weddi cael gobaith.
PSAL. 14. Yn erbyn traha ar Dduw, a dynion.
PSAL. 15. Dull a chyflog buched dda.
PSAL. 16. Mae Dafydd yn enw'r eglwys yn ymroi i Dduw, yn coffau ei ddaioni, ac yn cydnadob fod ein holl ddedwdd∣wch yntho ef, drwy Ghrist, a'i gyfodiad.
PSAL. 17. Achwyn rhag brenin Saul, a dangos ei deilyngdod yn yr achos.
PSAL. 18. Dafydd yn diolch i Dduw, am ei orfoledd a'i fren∣hiniaeth, gan ddatgan gwrthiau Duw, yn rheoli hinon; y mae yn prophwydo am Grist.
PSAL. 19. Dangos gogoniant Duw eu greaduriaid, a'i gyfraith, a'i râs.
PSAL. 20. Y bobl yn bendithio eu brenin, ac yn gweddio yn erbyn eu gelynion, wrth fynd allan i ryfel.
PSAL. 21. Gorfoledd dros y brenin am orchfygu amryw dyrnaso∣edd a chenedloedd.
PSAL. 22. Prophwydoliaeth o ddioddefaint Christ, a'i weddi dros yr eglwys, a'i swyddau tragwyddol, yn brophwyd, yn offeiriaid, yn frenin.
PSAL. 23. Gobaith yn naioni Duw.
PSAL. 24. Clôd i'r tabernacl, a dangos fod eglwys Dduw yma yn gyffelyb i'r eglwys nefol, a prophwydo am Ierusalem: cyneddfau y rhai a fydd cyfranogion o'r ddwy.
PSAL. 25. Dafydd yn ei drallod yn cydnabod ei fai, a'i fod yn haeddu cospedigaeth: a thrwy amyrw fyfyrdod ysprydol, yn cael edifeirwch, a gobaith; ac yn rhoi diolch.
PSAL. 26. Y mae Daydd yn dangos ei ddiniweidrwydd: ac i ddangos nâd ffug, yw ei weddi, mae fe yn crio erbyn y rhai sydd yn arfer ffug sancteiddrwydd sef ei elynion.
PSAL. 27. Ffydd Dafydd tuag at Dduw, tra orfu arno fod allan o'r orsedd: a'i gysur i bawb yn eu blinder.
PSAL. 28. Gweddi trosto ei hûn, yn erbyn rhai trahaus Dduw a dyn: a bendithio'r eglwys.
PSAL. 29. Erchi i gedyrn gydnabod a'r Arglwydd ei fod yn hollalluog: a dwyn y taranau a'i nerthoedd eraill, i ar∣wyddo hynny.
PSAL. 30. Dafydd cyn cysegru ei dy i Dduw a aeth yn glaf, c wedi mynd yn iach mae fe yn diolch i Dduw, gan ddan∣gos i araill faint trugaredd Duw: addued i fod yn di∣diolchgar.
PSAL. 31. Dafydd gwedi diangc o beryglon, yn dangos beth oedd ei fyfyrdod ef a'i ffydd pan oedd gaethaf arno: parod ddaioni Duw i'r fawl a'i hofnant. Cyngo i'r ffyddloni∣aid i ymddiried yn Nuw eu hymwaedydd.
PSAL. 32. Dedwyddwch y sawl y maddeuwyd eu pechodau: cy∣faddef ei bechodau y mae, a chael maddeant: cyngor i'r annuwiol i wellau, ae i'r duwiol i orfoleddu.
PSAL. 33. Mae yn annog y duwiol i fod yn ddiolchgar i Dduw am ei amryw ddaioni, gan ddangos na eill un creadur ga∣dw dyn, ond daioni Duw.
PSAL. 34. Dafydd wedi diangc rhag Achis, yn moli Duw, drwy roi addysg i ymddiried yn Nuw.
PSAL. 35. Dafydd yn gweddio am ddial ar weinieithwyr Saul, y rhai a'i herlidient; a thros ei gyfeillion ef. Ac yn a∣ddaw moli Duw yn dragywydd.
PSAL. 36. Cwyno rhag y drygionus, eithr (drwy gydnabed daioni Duw) y mae efe yn ymgysuro.
PSAL. 37. Pob peth a roddir i'r nêb a garo ac a ofno Dduw, ond er i'r annuwiol lwyddo dros amser, etto hwy a ddarfy∣ddant.
PSAL. 38. Dafydd yn glâf yn cydnabod mai oddiwrth yr Argl∣wydd y mae hynny yn dyfod iddo am ei bechodau, ac yn dymuno ar Dduw droi ei law, ac yno drwy ffydd, ac ym∣roi i Dduw, y mae un gobeithio iechyd.
PSAL. 39. Dafydd heb allu tewi gan ofid, yn gweddio, ac yn angos meddwl blin. Ei ymdrech yn erbyc marwolaeth ac anobaith.
PSAL. 40. Diolchgarwch i Dduw am ei ddaioni i ddinion: addaw ymroi i wasanaethu Duw, ar modd i hynny: gwe∣di diolch y mae yn achwyn rhag ei elynion, ac yn mynd at Dduw am gymorth.
PSAL. 41. Bendithio y rhai trugareg wrth eraill. Achwyn rhag anffyddlon gyfeillion. Diolchgarwch.
PSAL. 42. Dafydd heb gael gan ei erlidwyr ddyfod i'r gynnulled∣fa sanctaidd, yn dangos fod ei galon ef yn bresennol gydâ hwy, a bod ei holl ymddiried ef yn yr Arglwydd.
PSAL. 43. Gweddio am gael ei wared o ddwylo yr enwir, modd y gallai foli Duw yn ei gynnulleidfa sanctaidd.
PSAL. 44. Gweddi y ffyddlon pan erlidiwyd, ar i Dduw faen∣tymio ei achos cyfion.
PSAL. 45. Anrhydedd, nerth, a phrydferthwch Solomon; bendi∣thio ei briodas ef a'r Aiphtes, os hi a ymwrthodei â'i thylwyh, gan ddilyn ei gwr; a hyn yn arwydd o Ghrist a'r eglwys o'r cenhedloedd.
PSAL. 46. Diolch i Dduw am wared yr eiddo, ac annog y ffydd∣loniaid iw gorchymyn eu hunain i Dduw.
PSAL. 47. Peri addoli Duw am ei drugaredd i had Iago: pro∣phwydoliaeth am deyrnas Christ.
PSAL. 48. Diolch i Dduw dros Ierusalem.
PSAL. 49. Yr Yspryd yn dangos nad y cyfoethoccaf y sydd dde∣dwyddaf, ond mai Duw sydd yn llywddo pob pêth.
PSAL. 50. Prophwydoliaeth am alwedigaeth y cenhedloedd, ac na fyn Duw aberth ond diolchgarwch, yn erbyn y rhai a ar∣ferant Ceremoniau o flaen gair Duw.
PSAL. 51. Dafydd yn cyfaddef ei anwiredd, ac wrth ymgydnabod a brynti ei anian, yn dymuno cael gan Dduw faddeuan, ac adnewyddu ei ddoniau: ac mae hefyd yn gweddio d yr eglwys.
PSAL. 52. Dangos dull gorthrymydd, ac am ei ddiwedd: cysur i'r ffyddlon yn Nuw. Mae y Psalm hon yn gosod allan yn eglur dyrnasiad yr Anghrist.
PSAL. 53. Dangos drwg naturiaeth dyn, a chosbedigaeth y dry∣gionys. Gweddi dros y duwiol.
PSAL. 54. Dafydd yn galw ar Dduw i ddinistrio ei elynion, drwy ddo diolchgarwch.
PSAL. 55. Dafydd yn ofni Saul yn a ruthr, ac yn gweddio, ac yn achwyn faint ei greulondeb ef.
PSAL. 56. Dafydd yn achwyn rhag ei elynion: ac yn gofyn cy∣morth, ac yn ymddiried yn Nuw. Ac yn addaw ei foli ef yn ei Eglwys.
PSAL. 57. Dafydd yn anialwch Ziph yn galw ar Dduw drwy ymddiried yn ei addewid ef. Ac y dangosai ef ei ogoni∣ant. Am hynny y mae ef yn rhoi diolch a mawl.
PSAL. 58. Y mae efe yn gosod allan ddull ei elynion, y rhai yn ddirgel a geisient ei ddifa ef: ac y mae efe yn troi ar farn Duw, ac yn dangos y caiff yr union lawnydd pan gwym∣per y traws. A hyn er gogoniant i Dduw.
PSAL. 59. Dafydd yn ofni Saul, yn dangos ei ddiniweidrwydd hun, a chreulondeb ei elynion: yn gweddio yn erbyn pechaduriad maleisius, ac yn moli Duw.
PSAL. 60. Dafydd pan oedd yn frenin ar Juda, yn dangos drwy rwyddion mai Duw a'i dewisasai, ac yn dangos hynny r bobl: dymuno ar Dduw orphen yr hyn a ddechreuasei.
PSAL. 61. Y mae yn dymuno ar Dduw ei achub rhag ei erlidwy, a't gadarnhau yn ei dyrnas, drwy addo mawl tragwyddl
PSAL. 62. Dafydd yn dangos fod yn rhaid i bob cenedl ymddiried yn Nuw. Ac na thâl dim heb Dduw.
PSAL. 63. Dafydd wedi diangc o Ziph yn diolch i Dduw am ei waredu, yn prophwydo dinistr gelynion Duw, a dedwy∣ddwch y rhai a ymddiriedant yntho.
PSAL. 64. Dafydd yn gweddio'n erbyn celwydd a cham-gyhuddi∣ad: er cysur i'r cyfion y mae yn dangos cospedi gaeth yr enwir.
PSAL. 65. Y ffyddloniaid yn diolch i Dduw, am eu dewis a'i lly∣wodraethu hwy, ac am ei fendithion i'r ddaiar.
PSAL. 66. Y mae'n annog pawb i foli Duw yn ei weithredoedd, ac yn dangos ei allu ef a'i drugaredd i Israel, ac yn dysgu i bawb ei ofni a'i foli ef.
PSAL. 67. Gweddi om lewyrch wynebpryd Duw, fel yr adwaener ei farnedigaethau. A dangos mai Duw sy'n llywodrae∣thu pob peth.
PSAL. 68. Dafydd yn dangos trugareddau Duw iw bobl, a bod Eglwys Duw yn rhagori ar bob peth bydol.
PSAL. 69. Serch Dafydd, a'i flinderau: creulondeb ei ely∣nion, ei gysur, a'i glod i Dduw: y mae efe hefyd yn annog pob creadur i foli Duw, ac yn prophwydo am dyrnas Christ: ac yn y psalm hon y mae Dafydd yn ar∣wydd o Grist.
PSAL. 70. Gweddi am gymmorth pryssur; ac yn erbyn ei elynion.
PSAL. 71. Gweddi (drwy ffydd) ar i Dduw ei waredu ef rhac ei fâb Absalom greulon.
PSAL. 72. Salomon a'i deyrnas yn y psalm hon yn arwydd ac y ffigur o Grist a'i ogoniant.
PSAL. 73. Dafydd yn dysgu i ddynion nad anghysurent er gweled llwyddiant yr enwir, neu aflwyddiant y cyfion, yn y byd hwn drwy ddangos mor ddisymmwth y diflanna y drwg, a maint gwobr y daionus.
PSAL. 74. Achwyn am fod yn distrywio'r Eglwys, a'r grefydd, a'r allorau: gofyn cymorth gan Dduw drwy ffydd o i gyfamod.
PSAL. 75. Mawl i Dduw, a dangos y daw ef i farnu, er codi cyfion a gostwng y drwg.
PSAL. 76. Dangos gallu Duw, a'i ofal dros ei bobl. Cynghor i'r ffyddlon i fod yn ddiolchgar.
PSAL. 77. Dafydd yn cofio ar amryw brofedigaethau, a'r blind∣rau oedd arno: yn dangos mowredd Duw, ac yn ymg∣hau mewn ffydd.
PSAL. 78. Dangos ddarfd i Dduw ddethol ei eglwys o had A∣braham annog y plant i gydnabod trugaredd Dduw, ac i gywillyddio dros aml ddrygau eu tadau; dangos gwei∣thredodd Duw.
PSAL. 79. Achwyn rhag y dinistra wnaethai Antiochus ar Deml Dduw a Jerusalem: a gofyn cymorth gan Dduw rhag ei orthrwm elynion.
PSAL. 80. Gweddi at Dduw dros yr Eglwys, ar iddo barhau ei ddaioni a ddechreuasei ef ynthi.
PSAL. 81. Cyngor i foli Duw am ei ddaioni, ac i gydnabod â'n anniolchgarwch.
PSAL. 82. Yn erbyn tuedd ac anghyfiownder barnwyr: a dymuno cyfiownder ar law Duw ei hun.
PSAL. 83. Plant Israel yn gweddio, ar i Dduw eu gwared rhag eu gelynion: ac ar iddo gosbi rhai drwg fel yr ofnent ef.
PSAL. 84. Dafydd yn hiraethu am Deml Dduw, ac am gynulleid∣fa y Sainct: a chlod y bobl a ymwelant â Sion.
PSAL. 85. Er mwyn nad oedd Duw yn tynnu mo 'i wialen oddiar ei Eglwys gwedi ei dyfod adref o Babel, maent hwy yn gyntaf iw goffau ef i orphen arnynt waith ei ras. Ac yn achwyn rhag eu hir gystudd, ac yn olaf, yn ymlawenychu yn eu gobaith o addewidion Duw.
PSAL. 86. Dafydd yn gweddio ar Dduw am gymmorth, ac yn dymuno ar Dduw ei ddysgu ef. Ac y mae efe yn achwyn rhag ei elynion.
PSAL. 87. Yr Yspryd glân yn prophwydo am ryddhâd yr eglwys a'r cysur sydd o fod yn un o honi.
PSAL. 88. Y ffyddloniaid yn eu cystudd yn galw ar Dduw drwy ffydd.
PSAL. 89. Dafydd yn moli Duw am ei gyfammod ac yn ach∣wyn wacced oedd ei dyrnas: ac yn olaf y mae efe yn gweddio am ei wared o'i flinderau, ac yn dangos byrred es dyn.
PSAL. 90. Moesen wrth weled y bobl heb ystyrled dim o ddaioni Duw, na'i gosb, yn gweddio ar Dduw a'm droi eu calo∣nau hwy o'i drugaredd.
PSAL. 91. Dyma sicrhâd o ddedwyddwch y dyn a fo yn rhoi ei hy∣der ar Dduw rhag pob profedigaeth. Addewid Duw i'r rhai a'i hofnant ac a i carant ef, o ddiogelrwydd, a gogo∣niant tragwyddol.
PSAL. 92. Psalm i gynhyrfu y bobl i gydnabod ac i foliannu Duw yn ei weithredoedd. Diwedd disymwth yr enwir: a ded∣wyddwch y cyfion yn cael moli Duw yn ei Deml.
PSAL. 93. Moliant i allu Duw: yn erbyn y bobl a wrthynebant wdurdod.
PSAL. 94. Gweddi at Dduw yn erbyn y gorthrymwyr, a chysur i'r gorthrymedig.
PSAL. 95. Y mae'n annog i foli Duw am lywodraethu y byd, a dewis yr eglwys: ac i ochel cyfeilorni ein tadau, y rhai am demptio Duw, ni chawsant ddyfod i dir y bywyd.
PSAL. 96. Cyngor i bod cenhedlaeth i foli Dum am ei drugaredd
PSAL. 97. Dafydd yn conghori pawb i lawenychu am ddyfod teyrnas Christ, yn ofnadwy i'r anwir, ac yn llawenydd i'r cyfion.
PSAL. 98. Annog pob creadur i foli Duw, am ei allu, a'i druga∣edd, a ffyddlondeb ei gyfammod ynghrist, drwy r hwn y ae ein cadwedigaeth ni.
PSAL. 99. Mawl teyrnas Christ do yr ddewon a'r cenhedloedd: gan eu hannog i foli ac i wasanaethu Duw, ac i we∣ddio arno.
PSAL. 100. Mae yn cynghori pob dyn i wasanaethu yr Arglwydd, ac i fyned iw gynnulleidfa i'w foli.
PSAL. 101. Dafydd yn dangos trefn a rheol ei dy: sef yn gyrru y∣maith y rhai drwg ac yn mawrygu y da.
PSAL. 102. Gweddi y ffyddloniaid yn amser caethiwed Babel.
PSAL. 103. Y mae'n cynghori pob creadur i foli yr Arglwydd am ei aneirif dugareddau, a'i ymwared i'r ffyddloniaid.
PSAL. 104. Diolch am wneuthuriad, a llywodraethiad y byd, drwy ryfedd ragluniaeth Duw.
PSAL. 105. Mae fe yn canmol daioni Duw, am ei dewis hwy yn bobl iddo, gan wneuthur iddynt ddaioni er mwyn ei addewid.
PSAL. 106. Y bobl (wedi i tanu dan Antiochus) yn datcan daioni Duw i'r edifeiriol, ac yn dymuno ar Dduw eu casglu yng∣hyd, er mwyn ei enw.
PSAL. 107. Dafydd yn cynghori y rhai a gasglodd ac a waredod Duw i diolch iddo. Yr hwn (gan roi daioni i'r cyfion) sydd yn cau safn yr enwir.
PSAL. 108. Dafydd yn clodfori yr Arglwydd: gan ymsiccerhau yn ei addewidion ef, yr hwn yn y diwedd a deifl y gelynion i'r llawr, pe rhon i ni ac ofni ddarfod iddo yn esceuluso dros amser.
PSAL. 109. Dafydd, wedi ei gyhuddo ef ar gam gan weineith∣wyr Saul, yn gweddio ar Dduw am help i ddinistrio ei elynion.
PSAL. 110. Dafydd yn prophwydo am allu a theyrnas Christ, ac am ar offeiriadaeth a dynnai ymmaith offeriadaeth Lefi.
PSAL. 111. Y mae efe yn y psalm hon yn diolch i Dduw am ei am weithredoedd da i'r eglmys, gan ddangos beth yw iawn ddoethineb a gwybodaeth.
PSAL. 112. Mawl dedwyddwch y rhai a ofnant Dduw. A dango melldith iw ddirmygwyr ef.
PSAL. 113. Cyngor i foli Duw am ei ddaioni iw bobl.
PSAL. 114. Y mae mynediad Israel o gaethiwed yn dwyn ar gof i ni faint yw trugaredd Duw iw blant, a maint ein anni∣olchgarwch ninnau iddo ef.
PSAL. 115. Y bobl a orthrymid gan dywysogion annuwiol, yn addo bod yn ddiolchgar, os Duw a wrandawai ei gweddiau, ac a'i gwaredai hwynt.
PSAL. 116. Diolch Dafydd i Dduw am ei fawr gaiad tu ag atto ef pan oedd Saul yn ei erlid ef yn niffeithwch Maon.
PSAL. 117. Cynghori y Cenhedloedd i foli Duw o ran bod yr adde∣wid mor helaeth iddynt hwy, ac i'r Iddewon.
PSAL. 118. Dafydd (wedi ei Saul ei erlid ef a chael o honaw y frenhiniaeth gan Dduw) yn erchi i bawb o'r ffyddloni∣aid fod yn ddiolchgar.
PSAL. 119.
Aleph. Rhan. 1.
Beth. Rhan. 2.
Gimel. Rhan. 3.
Daleth. Rhan. 4.
He. Rhan. 5.
Vau. Rhan. 6.
Zain. Rhan. 7.
Cheth. Rhan. 8.
Teth. Rhan. 9.
Jod. Rhan. 10.
Caph. Rhan. 11.
Lamed. Rhan. 12.
Mem. Rhan. 13.
Nun. Rhan. 14.
amec. Rhan. 15.
Ain. Rhan. 16.
Pe. Rhan. 17.
Tsade. Rhan. 18.
Koph. Rhan. 19.
Resh. Rhan. 20.
Schin. Rhan. 21.
Tan. Rhan. 22.
PSAL. 120. Dafydd wedi dyfod o fysg yr Arabiaid yn cwyno byd y ba efe ymysg y genhedlaeth enwir anghredadwy honno.
PSAL. 121. Dangos y dylai y ffyddloniaid ddisgwyl am gymmorth gan Dduw yn unic, y modd y mae y Prophwyd yn y psalm hon.
PSALM. 122. Dafydd ym ymlawenhau ddarfodd i Dduw gyflowni yr addewid, a gosod yr Arch yn Seion, gan weddio am gynnyrch yr eglwys.
PSAL. 123. Gwedd y ffyddloniaid, y rhai y mae yr annuwiol drystyrwyr Duw, yn eu blino.
PSAL. 124. Y ffyddloniaid wedi eu gwaredu o'i peryglon, yn y∣faddef i ad o'i nerth eu hun, eithr dwy drugaredd y diangasant.
PSAL. 125. Mae fe yn dangos siccr obaith y ffyddloniaid yn eu i∣derau gan ddymuno iddynt lwyddiant: ac i'r rhai anwir ddistryw.
PSAL. 126. Y Psalm hon sydd yn dangos ryfedded fu gwarediad y bobl allan o gaethiwed Babylon, ac mai yr Arglwydd a'i gwnaethei.
PSAL. 127. Nad synwyr dyn na'i boen, ond trugaredd Duw, sy yn cadw ac yn dwyn i ben bob peth.
PSAL. 128. Dangos daioni y rhai priodol a ofno'r Arglwydd, ac addewid o fendithion Duw i'r rhai a fo byw yn ol ei orchmynion ef yn y lân stad honno.
PSAL. 129. Cynghori y mae i'r eglwys ymlawenhau, er bod erlid∣wyr ym mhob oes. Duw a'i gweryd hi, ac a sathr ei chaseion.
PSAL. 130. Gweddi am drugaredd a meddeuant o'n pechodeu, ac o'r diwedd am gael ein gwareda o bob drwg.
PSAL. 131. Dafydd yn ymwrthod â balchder gar bron Duw.
PSAL. 132. Y ffyddlon yn ymddiried i addewidion Duw. Dafydd yn dymuno ar Dduw sicrhau yr unrhyw.
PSAL. 133. Clod cariad brawdol, a'i gyffelybu i'r olew yn y 30 pen o Exodus.
PSAL. 134. Cyngor i offeiriaid y Deml i glodfori yr Arglwydd.
PSAL. 135. Cyngor i'r ffyddloniaid i foli'r Arglwydd am ei ddai∣oni yn gwradwyddo addolwyr eulynnod.
PSAL. 136. Mawr ddiolch i Dduw am wneuthur a llywodraethu pob peth.
PSAL. 137. Yr Israeliaid yn eu caethiwed (wrth glywed y Chal∣deaid yn cablu Duw) sydd yn dymmuno ar Dduw gosbi yr Edomiaid, y rhai a barasent i wyr Babel greuloni wr∣thynt: a prophwydoliaeth am ddinistr Babel.
PSAL. 138. Dafydd ym canmol daioni Duw tu ag atto ef, ac yn gweled drwy ei ffydd y cai efe gymaint daioni gan Dduw rhag llaw, ac o'r blaen.
PSAL. 139. Dafydd er mwyn ei lanhau ei hun, yn dangos nad oes dim yn guddiedig rhag Duw: a thrwy ddangos ei serch tu ag at Dduw, y mae efe yn ymroi i fod yn elyn i'r rhai a wrthynebant Dduw.
PSAL. 140. Dafydd yn achwyn wrth Dduw rhag dichellion ei ely∣nion: a chan ei siccrhau ei hun o gymorth Duw, mae efe yn annog y cyfion i foli Duw eu helpwr.
PSAL. 141. Dafydd pan oedd Saul yn ei erlid, yn dymuno help gan Dduw: a dioddefgarwch, nes passio'r erlid hwnnw.
PSAL. 142. Dafydd, er nrg ofn na dig, yn arbed Saul, ac yn gwe∣ddio ar Dduw ei geidwad.
PSAL. 143. Gweddi am faddeuant pechodau. Dymuno cael ei dderbyn i drugaredd, a chael Yspryd Duw iw gadw hyd ddiwedd ei fywyd.
PSAL. 144. Dafydd yn moli Duw am iddo ynnill ei dyrnas, ac y mae fe yn dymuno eu tâl i'r annuwiol: ac yn dangos beth yw happus-rwydd cenedl.
PSAL. 145. Dafydd yn dangos daioni Duw yn llywodraethu pob creadur. Mawl i Dduw am ei gyfiownder, ai ras, ai ferch i bob dyn a'i hofno, ac a'i caro.
PSAL. 146. Na all neb ymddiried i ddyn, ond yn Nuw hollalluog, yr hwn a weryd y cystuddiedig, a byrthy tilodion, a ryddhâ y carcharorion, a gyssura yr ymddifad, y weddw, a'r di∣eithr: ac sydd frenin yn dragywydd.
PSAL. 147. Mae'r prophwyd yn moli amryw ddaioni Duw tu ag a ei greaduriaid, ac ynwedig eu eglwys, yr hon a gasclwyd, ac a gafas ragor ddaioni rhagor n bobl eraill.
PSAL. 148. Mae efe yn annog pob creadur, o bob lle i foli Duw, yn enwedig am ei ddaioni i Israel.
PSAL. 149. Cyngor i'r eglwys i foli Duw am oruchafieth y Sanct.
PSAL. 150. Mae yn annog i foli Duw yn ddibaid â phob cerdd, am ei weithredoedd mowrion.
Gloria Patri
Tabl i ddangos pa le y ceir pob vn or PSALMAU, wrth eu dechreuad a'i rhifedi.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
T.
W.
Y.