f. Episcopius dis. 21. Tes. 1, 2.

 [ return to text ]