The first part of a brief register, kalendar and survey of the several kinds, forms of all parliamentary vvrits comprising in 3. sections, all writs ... illustrated with choice, usefull annotations ...
Prynne, William, 1600-1669.

SECTION I.

Concerning Writs of Summons to Parliaments, Great Councils, Convocations, issued out to Archbishops, Bi∣shops, Abbots, Priors, and other Ecclestastical Barons of the Realm, who were Peers and Members of our Par∣liaments.

[ 1] THe first writ of Summons to Parliament of this (of any other) kind extant in History or Record, that I have seen, is in the 6. year of King Iohn, running in this Form of words.

b Mandamus vobis Rogantes quatenus omni occasione & dilatione postposita, sicut nos & honorem nostrum diligitis, sitis ad nos apud London die Dominica proxima ante Ascen∣sionem Domini, nobiscum tractatur de magnis & arduis ne∣gotiis nostris & Communi regni utilitate. Quin super his quae à Rege Franciae per nuncios nostros & suos nobi mandatae sunt, unde per Dei gratiam bonum speramus provenire, ve∣strum expedit habere consilium et aliorū Magnatum terrrae Page  3 nostrae quos ad diem illum & locum feimus convocari. Vos tiam ex parte nostra & vestra Abbtes & Priores Conven∣tuales totius Diocaesis citari faciatis ut Concilio praeicto inter∣sint, sicut diligunt nos & communem regni utilitatem. T. &c.

The 2. writ of this kinde extant on Record, is that [ 2] in 26 H. 3.

cHenricus, &c. venrabili in Christo patri Walero Eboracensi Archiepiscopo salutem. Mandamus vobis qua∣tenus sicut nos & honorem nostrum paritèr & vestrum diligi tis, & in fide qua nobis temmini, omnibus aliis negotiis omissis, sitis ad no apud London à die sancti Hillarii in XV dies, ad tractandum nobiscum, una cum caeeris magnatibus nostris quos similiter fecimus convocar, de arduis negotiis nostris statum nostrum & totius Regni nostri specialitèr tangenti∣bus & hoc nullatenus omittatis. T. me ipso, apud Windle∣soram XIV die Decembris.

There are some writs directed to the Archbishops, and Bishops in 38 H. 3. which seem much like a writ of Summons of the Clergy to a Convocation, which I shall here insert.

Claus. An. 38 H. 3. m. 7. dorso. Rex, R. Cantuar. Archiepscopo, totius Angliae Primati, salutem. Cum Rex Castellae nullo jure sed potentiae sua confisus, terram nostram Wasconiae cum multitudine Christianorum et Saracenorum in aestate prox. futura hostiliter sit ingressurus, prout alias vobis significavimus, quam quidem terram in tanto peri∣culo constitutam contra tam potentem Principem sine communi Regni nostri Angliae auxilio defendere non va∣lemus; dolentes si regnum praedictum, quod inter caete∣ros mundi Principatus probitate gentium florere sole, propter virium impotentiam aut segnitiem propriam suis viribus destitutum succumeret. Paternitaem vestram omni qua possumus affectione rogamus, quatenus Nos et jura nostra taliter indeensa non deserentes, cum om∣ni celeritate convocetis coram vobi▪ Capitulum vestrum Cathedrale, Archidiaconos, viros religiosos et Clerum vobis subjectum. Inducentes eos modis omnibus qui∣bus Page  4 poteritis, quod Nobis in tanta necessitate liber •••ter sub∣veniant et gratiose ad praedictae terrae nostrae defensionem, quod in ipsorum honorem verteur sempiternum: cum ex contra∣rio, hujus negotii eventu non tantum nobis, sed singulis regni nostri, personarum et rerum dampnum manifeste immineat periculosum. Proviso, quod aliqui viri discreti ex parte prae∣dictorum certificent CONSILIUM NOSTRUM apud Westm. in quindena Pasch: prox. futur. de modo et quan∣titate subsidii memorati. Salvis nobis promissionibus tunc solvendis ibidem a viris religiosis vestrae Diocaesis nobis factis in quindena sancti Hilarii prox. praeteriti. Et quia ordinariam Jurisdictionem exerceatis vacante sede in Episcopatu Lincoln, vos requirimus affectuose, quate∣nus Officialibus vestris ejusdem Episcopatus sciais at∣tente, quod tempestive convocent coram eis Capitulum Cathedralis Lincoln. Archidiaconos, viros religiosos & Clerum ejusdem Episcopatus ad certos diem & locum. Inducentes eos modis omnibus quod in hac necessitate no∣stra consimilem Nobis faciant subventionem, et quod certifi∣cent CONSILIUM NOSTRUM apud Westm. in prae∣dicta Quindena Pasch. per viros discretos ejusdem Epis∣copatus de modo & quantitate praedicti subsidii. Salvis no∣bis promissionibus a viris religiosis praedicti Episcopatus nobis factis in quindena sancti Hillaerii prox. praeteriti si∣cut praedictum est. In cujus, &c. T. A. Regina nostra, & R. Com. Cornub. fratre nostro, apud Windlesor 11 die Febr.

Eodem modo mandatum est Archiepiscopo Eborum, & singulis Episcopis totius Angliae, & Officialibus Bathon. & Wellen, Episcopi, nulla facta mentione de Episcopatu Linc.

This writ is no summons either to a Parliament, Coun∣cil, or Convocation of the Clergy, as it may seem to some men, but a special writ directed to the Archbishops and Bishops in their several Diocess, to summon their Chap∣ters, Archdeacons, Clergy, and the religious persons in their respective Diocesse before them, and to excite them to a free, voluntary, and liberal contribution to sup∣ply Page  5 and elieve the Kings necessities, for the defence of Gas••ig, against the intended invasion of the King of Castell, as the whole frame thereof demonstrates, and their several certificates of the manner and quantity of their aids, and the sums they would contribute in this necessity, required to be certified from every Bishoprick and Dioces to the Kings Council at Westminster by cer∣tain discreet men; with distinct promises by religi∣ous persons mentioned therein, do manifest beyond contradiction; Every Bishop, with the Clergy, and re∣ligious in every distinct Diocesse, being to meet and act apart herein by themselves, and not summoned to meet all together to advise and resolve concerning this aid re∣quested from them: Therefore though a writ fit to be inserted into this Register, yet I shall not enumerate it amongst the writs of summons to a Parliament, Councel, or Convocation.

The 3. Writ is that of 49 H. 3. [ 3]

dHenricus Degratia Rex Anglie, Dominus Hiber∣niae, & Dux Aquitaniae, veneraili in Christo pari R. E. piscopo Dunelmensi, salutem. Cum post gravia turbatio∣num discrimina dudum habita in regno nostro, Carissimus filius Edwardus primogenitus noster, pro pace in Regno nostro asscuranda & firmanda obses traditus extitisset, & jam se∣data (Benèdictus Deus) turbatione praedicta, super delibe∣ratione ejusdem salubritèr providenda & plena securitate & tranquillitate pacis ad honorem Dei & utilitatem totius Reg∣ni nostri firmanda, & totaliter complenda ac super quibusdam aliis Regni nostri negotiis quae sine Consilio vestro et alio∣rum Praelatorum et Magnatum nostrorum nolumus ex∣pediri, cum eisdem tractatum habere nos oporteat. Vobis man∣damus Rogantes in fide & dilectione quibus nobis tenemini, quod omni occasione postposita et negotiis aliis praetermissis, sitis ad nos Londoniis in octabis sancti Hillarii proximo fu∣turis, nobiscum et cum praedictis Praelatis & Magnatibus nostris, quos ibidem vocari fecimus, super praemissis tracta∣turiet Consilium impensuri; Et hoc sicut nos & honorem no∣rum & vestrum, Neonon et Commuem Regni nostri tran∣quillitatem Page  6 diligitis, nullatenus omittatis. Teste Rege apud Wigorn. 14. die Novembris.

The like writs (as appears by the Roll) were direct∣ed to the Archbishop of York, and 11 more Bishops; to 101 Abbots and Priors, to the Master of the Knights of the Temple in England, and to the Deans of York, Exon, Wells, Sarum and Lincoln.

[ 4] The 4. writ is that of 23 E. 1. m. 9. Dorso.*Edwar∣dus, &c. Venerabili in Christo Patri R. eadem gratia Can∣tar. Archiepiscopo, totius Angliae Primati salutem. Quia super quibusdam ar duis negoils Nos & regnum nostrum, ac vos caeterosque Praelatos de eodem Regno tangentibus, quae sine vestra et eorum praesentia nolumus expediri PARLIAMENTUM nostrum tenere, et vobiscum super hiis colloquium habere volumus et tractatum. Vobis man∣damus, quod in fide et dilectione quibus Nobis tenemini fimi∣ter injungentes, qu••enus sitis ad Nos apud Westm. primo die mensis Augusti prox. futur. vel saltem infra tertium di∣em subsequentem ad ultimum, Nobiscum super dictis negotiis tractaturi, vestrumque consilium impensuri. Et hoc nullo modo omittatis. Teste meipso apud Album Mo∣nasterium XXIIII. die Julii. Per Breve de Privato Sigillo.

The like writs then issued to the Archbishop of York and 18. other Bishops; to the Master of the Order of Semplingham, the Master of the Knights of the Temple, the Prior of the Hospital of St. Iohns Ierusalem in England, and to 53. Abbots and Priors, whose names are recorded in the Rolls, over tedious to transcribe at large.

The same year 23. E. 1. there was another Parlia¦ment summoned by this memorable writ, the 5. I find upon Record.

[ 5] d

Rex venerabili in Christo Patri R. eadem gratia Cantuar. Archiepiscopo totius Angliae Primati, salutem. Sicut lex justissima provida circumspectione sacrorum principum stabilita horratur, Ut quod omnes tangit ab omnibus approbetur; sic & 〈◊〉 evienter: ut communibus periculis per remedia provisa communi∣ter Page  7 obvietur;
Sane satis nostis et am est, ut credimus, per universa mundi climta divulgatum, qualiter Rex Franciae, de terra nostra asconiae, Nos fraudulenter & cautelose decepit, eam Nobis nequiter deinendo. Nunc vero praedictis fraude et nequitia non contentus, ad expugna∣tionem regni nostr, classe maxima et bellatorum copiosa mul∣titudie congregatis, cum quibus regnum nostrum & regni ejusdem incolas hostiliter jam invasi, linguam Anglicam, si concepae iniquitatis proposito detest abili potest as correspondeat, quod Deus ave••at omnino de terra delere proponit. Quia igitur *Provisa jacula minus laedunt, & res vestra si∣cut caeterorum ejusdem regni communiter agitur in hc parte, Vobis mandamus in fide et dilectione quibus nobis e∣nemini firmiter injungentes, quod die Dominica prox. post festum sancti Martini in hieme prox. futura, apud Westm. PERSONALITER INTERSITIS. Praemunien∣tes Priorem & Capitulum Ecclesiae vestrae, Archidiaconos totumque Clerum vestri Diocaesis, facientes quod iidem Pri∣or & Archidiac. IN PROPRIIS PERSONIS SUIS, & dictum Capitulum per unum, idemque Clerus per duos Procuratores idoneos, plenam et sufficientem potestatem ab ipsis Capitulo et Clero habentes, una vobiscum in∣tersint modis omnibus tunc ibidem; ad tract and, ordinand. & faciend. nobiscum, et cum caeteris Praelatis & Proceribus & aliis incolis regni nostri, qualiter sit hujusmodi periculis et excogitatis malitis obviandum. Teste Rege apud Wenge∣ham 30 die Septembris.

The like Writs were then issued to the Arch Bishop of York, and 13 other Bishops there named, only with this diversity, Praemunientes Decanos et Capitula Ecclesia∣rum, Archidiaconos totumque Clerum suorum Dioc. facien∣tesque quod iidem Decani & Archidiaconi in propriis personis suis, & dict a Caepitula per unum, idemque Clrus per duos Pro∣curatores idoneos, plenam & sufficientem potestatem ab ipsis Capituis & Clero habentes, &c. as before. And with this peculiar different clase in the writ directed W. Bathon & Wellen. Episcopo. Praemunientes Priorem Bathon. & Ca∣pitulum 〈◊〉 & Decanum & Capitulum Wellen. Ec∣clesiarum Page  8 suarum, necnon Archidiaconos & Clerum, &c. And in the writ issued Coventr. & Lichf. Episcopo, Prae∣munientes Priorem & Capit. Coventr. & Decanum & Ca∣pitulum Lichf. necnon, &c. ut supra, Teste ut supra.

The like Writs were then sent to 66 Abbots and Pri∣ors there named omitting the whole clause of Praemu∣nientes, &c.) and to the Masters of the Knights of the Temple, and of the order of Semplingham, and to the Pri∣or of the Hospital of St. Iohn Ierusalem in England.

[ 6] The 6 writ is that of Claus. 24. E. 1. m. 7. Dorso.

Rex &c. R. &c. Cant. Arch. &c.* Vestra paternitas plane novit, qualiter vos & alii Praelati, & Clerus regni nostri apud Westm. ultimo congregati, in concessione pecuniae reddituum, & bene∣siciorum vestrorum ecclesiasticorum pro defensione regni e∣jusdem usque ad festum sancti Michaelis prox. futur. no∣bis facta, & sub spe ubrioris subsidii in futuro a vobis & aliis praestandi admissa, bonum et sufficiens nobis pro futuro tempore subsidium ob candem causam, nisi interim inter Re∣gem Franciae & nos Pacem reformari vel Treugas iniri con∣tingeret, dare promisistis unanimiter, liberaliter & libenter; cui quidem reformationi pacis vel initioni Treugarum dictus Rex Franciae hactenus non consensit. Quocirca vobis man∣damus in fide et dilectione quibus nobis te nemini fir∣miter injungentes, quod in crastino animarum prox. futur. apud sanctum Edmundum personaliter intersitis. Praemn∣nientes, &c. (as before) tunc ibidem, ad ordinandum de quantitate & modo subsidi memorati. Teste Rege apud Berewic. super Twede 26 die Augusti.

Page  9 The like writs issued. Custodi Archiepiscopatus Ebo∣rum, sede vacante; Electo Menevensi, vel ejus vices geren∣ti ipso agente in partibus transmarinis: et Electo Landa∣vensi; and to 17. Bishops more: It being usual then, and in succeeding times, to issue out writs to Bishops elect, and so to Abbots and Priors elect, before their consecrations or installments; and to Bishops Vicars, or Vicegerents, in case of their absence in forein parts.

The like writs were then directed to 68 Abbots, but not to one Prior, except of the Hospital of Ierusalem, and to the Masters of the Knights of the Temple, and Order of Semplingham: differing only in the Praemunientes, &c. and this close of the writs, Ad tractand. ordinand. & fa∣ciend. Nobiscum & cum caeteris Prelatis et Proceibus, et a∣liis Incolis regni nostri, qualiter sit hujusmodi periculis et excogitatis malitiis obviand. Teste ut supra.

The 7. writ is this of Claus. An. 25. E. 1. m. 6. dorso. [ 7]

Rex venerabili in Christo Patri eadem gratia R. Can∣tuar. Archiepisc. &c. salutem.* Quia super quibusdam arduis & urgentibus negotiis Nos et vos, ac totum reg∣num nostrum tangentibus, volumus, quod Edwardus filius nofler Karissimus, tenens locum nostrum in Ang∣lia, vobiscum colloquium habeat et tractatum. Vobis mandamus in fide et diectione quibus Nobis tenemini firmiter injungentes, quod in instante crastino Sancti Michaelis London: ad eundem filium nostrum modis omnibus personaliter intersitis, cum eodem et caeteris de Consilio nostro qui ibidem aderint, super dictis ne∣gotiis tractaturi vestrumque consilium impensuri. Et hoc sicut honorem et commodum nostrum diligitis nul∣latenus omit tatis. Teste Edwardo fil. Regis apud San∣ctum Paulum London 9. die Septembris.

The like writs were directed to 6. other Bishops, 17. Abbots, 4. Priors, the Prior of the Hospital of St. Iohns of Ierusalem, and Mr. of the Templers.

The 8. writ is thus recorded in Claus. 27 Ed. 1. m. [ 8] 18. dorso.*

Rex venerabili in Christo Patri R. eadem gratia Cantu∣ar.Page  10 Arch. &c. slutem. Quia super negotiis nostris ultra∣marinis vobiscum, et cum caeteris Praelatis, ac Proceribus reg∣ni nostri, habere volumus colloquium et tractatum. Vo∣bis mandamus, &c. quod prima Dominica Quadragesimae ad Nos London. modis omnibus personaliter intersitis; Nobiscum ibidem, super dictis negotiis, &c. as in the next precedent writ. Teste Rege apud Pontem de Tayle 6. die Febr.

The like writs were sent to the Archbishop of York Angliae Primai; to 17 other Bishops, 34 Abbots, and 5 Priors, and all others omitted, or not entred on the Roll.

[ 9] The 9. VVrit is this in Clause Anno 27 E. 1. m. 16. Dorso.

Rex, venerabili in Christo Patri R. &c. Cantuar. Arch. &c.* Propter quaedam specialia et ardua negotia nos, & statum regni nostri tangentia quae noviter emerserun, & quae sine praesentia vestra nolumus expedire; Vos affe∣ctuose requirimus et rogamus quatenus sitis ad nos apud Westm. in quindena Pachae prox. nunc ventur. omnibus praetermissis, ad tractandum nobiscum super eisdem nego∣tiis, ac etiam vestrum consilium impendend. prout Do∣minus inspirabit. Et hoc sicut de vobis confidimus et honorem nostrum diligitis nullatenus omittatis. T. Re∣ge apud Westm. 10 die Aprilis.

The like writs are issued to 16 Bishops and 26 Ab∣bots, without any Priors or other Ecclesiastical per∣sons.

[ 10] The 10. is this writ, in Claus. 27 E. 1. m. 9. dorso.

Rex venerabili, &c. R. Cantuar. Arch. &c.* Propter quaedam ardua negotia Nos et vos de regno nostro, ejus{que} statum urgent. tangentia; Vos rogamus specialius scimus possumus, vobis nihilominus injungendo mandamus, quatenus in prox. festo Sancti Lucae Evangelistae apud Novum Templum London personaliter intersitis: ad ha∣bendum un cum aliis fidelibus nostris qui intererunt, deliberationem et consilium super praedictis negotiis vo∣bis tunc ibidem ex parte vestra (nostra rather) plenius ex∣ponend. Page  11 Et hoc amore nostri nullatenus omittatis. T. Rege apud Ledes 21 die Septembris.

The like writs then issued to 4 more Bishops, 4 Earls, and 5 Lords only, and no more, without any other Bi∣shops, Abbots, Priors, or Temporal Lords mentioned in the Roll. Whence I conceive it rather a summons to a private Consultation, than a Common Council or Parlia∣ment, the frame of the whole writ importing as much, and that following it at the heels.

The 11. is a writ of Summons to a Parliament, recor∣ded [ 11] in the dorse of the same Membrana.

*Rex ven. in Christo Patri R. &c. Cantuar. Arch. &c. Quia ad salvationem Coron nostrae Regiae, et communē utili∣tatem populi regni nostri secunda Dominica Quadragesimae prox. futur. London. PARLIAMENTUM tenere, & vo∣biscum, et cum cteris Praelatis necnon Magnatibus & Pro∣ceribus ejusdem regni super negotiis nos et idem regnum nostrum contingentibus, speciale colloquium habere volumus et tractatum. Vobis mandamus in fide et dilectione quibus Nobis tenemini firmiter injungentes, quod ad dictos diem et locum person aliter intersitis Nobiscum, & cum caeteris Prae∣latis, Magnatibus et Proceribus praedictis, super dictis nego∣tiis tractauri, vestrumque consilum impensuri. Praemuni∣entes, &c. as before, p. 7, 8.) Ad faciendum et consenti∣endum hiis quae tunc de Communi Consilio Deo favnte ordi∣ar cntigerit, vel etiam pro utilitate dicti regni providere; Et hoc sicut honorem nostrum regnique praedicti commodum diligitis, nullatenus omittatis. T. Rege apud Berewicum super Twedam, 29 die Decembris.

Writs of like form are directed to 17. Bishops more, and likewise Custodibus Episcopatus Lincoln. sede vacan∣te: et Capitulo Ecclesiae beati Petri Eborum, Custodibus spi∣rtuallum ejusdem Diocaes. sede vacants: with this special clause superadded; Quod ad praedictos diem et locum suffi∣cientem Procuratorem plenam a vobis potestatem habentem mittatis ad tractand. Nobiscum, et cum praedictis Praelatis, Magnatibus et Proceribus super negotiis antedictis, et prae∣bendum nomine vestro consilium et assensum hiis quae ibidem Page  12 tnc contigerit ordinari. Praemunientes Archidiac. in Ec∣clesia vestra, toumque Clerum Eboracnsis Diocaes. facien∣tes{que} &c. as in p. 7, 8, &c. The like writs then issued to 73 Abbots; but to no Prior, except of St. Iohns Ieru∣salem in England, & Fratribus et Magstro Militiae Tem∣pli in Anglia, et Mgistro de Semplingham.

[ 12] The 12. is the writ in Claus. 28 E. 1. m. 3. dorso.

Rex, venerabili in Christo Patri R. eadem gratia Can∣tuar. Archiepiscopo, &c.* Cum nuper pro Communi utilitate populi regni nostri conesserimus, quod Carta de Foresta in singulis suis articulis firmiter observaretur, assignando quos∣dm de fidelibus nostris in singulis Comitatibus ejusdem reg∣ni in quibus Forestae nostrae existunt, ad perambulationem in eisdem Forestis faciendam. Ita quod per ambulationem il∣lam distincte et aperte factam ad Nes antequā aliqua execu∣tio vel aliquid aliud inde fieret reportarent, et quod jur amen∣tum nostrum, jus Coronae Angliae, rationes & calumpniae alio∣rum omnium salva forent. Nos licet dilects et fideles nostri nunc primò ad Nos detulerunt quod fecerint in negotiis me∣moratis, quia tamen Praelaci, Comites & caeteri Magnates dicti regni in quorum praesentia nostras, & aliorum proponi et audiri volumus rationes, et de quorum Consilio in eodem ne∣gotio, prout alias diximus, intendimus operari: maxime cum ip••ad observandum et manutenendum ura Re∣gis et Coronae nostrae praedictae, una Nobiscum uramen∣ti vinculo sint astricti,* a la•••, nostum tunc ten p•••is non fuerunt; ac pro eo scilicet quod illi qui suas rationes quaenus illud negotium illos ang it proponere habeant, inde praemun••i non erant, eidem negotio sine ipsorum Consilio-inem imponere non potuimus BONO MODO. Et quia negotium illud quantum possumus cupmus maturare, ita quod per Nos non foret quin absque ulterioris dilationis incommodo effectum de∣bitum sortiri (posset.) Volentes cum Praelatis, Comiti∣bus, Baronibus ac Magnatibus supradictis ac aliis e Communitate dicti Regni super hoc, et quibudam aliis negotiis, Nos et Statum regni praedicti tangentibus, ha∣bere colloquium et tractatum. Vobis mandamus in fi∣de et dilectione quibus Nobis tenemini firmiter injun∣gentes, Page  13 quod sitis ad Nos ad PARLIAMENTUM NOS∣TRUM apud Lincoln. in Octabis sancti Hillarii prox. futur. Nobiscum ibidem, una cum caeeris Praelatis et Proceribus praedictis super praemissis tractaturi, vestrum∣que consilium imensuri. Et hoc sicut Nos, & commo∣dum regni nostri praedicti diligitis, nullatenus omittatis, Teste Rege apud le Rose. 26 die Septembris.

The like writs were sent to the Archbishop of York, Angliae Primati, and to 17 Bishops more: to 80 Ab∣bots; but no Prior except Prior Hospitalis Sancti Johan∣nis Ierusalem in Anglia; Magistro Ordinis de Sempling∣ham, Magistro Milit. Templi in Anglia.

The 13. and 14. writs are of this form registred in Clau∣so [ 13] Ann. 30 E. 1. m. 〈◊〉. 9. dorsi.

Rex, &c. R. &c. Canuar. Archiepisc. &c.* Quia su∣per quibudam arduis negotiis Nos & vos totumque reg∣num nostrum specialiter tangentibus quae sine vobis et caeteris Praelatis ac Proceribus dicti regni nostri nolumus expediri, vobiscum et cum eisdem Praelatis ac Proceti∣bus habere volumus Colloquium et tractatum. Vobis mandamus, &c. quod in Octabis Nativ. Sancti Iohannis Baptitae prox. futur. ad ultimum apud Westm. modis om∣nibus personaliter intersit is Nobiscum, et cum caeteris Praelatis ac Proceribus supradictis, super dicts negoiis tractaturi, &c. T. Rege apud Thurrock Grey 2. die Iu∣nii.

Rex, &c. R. Archiepise, Cantuar. &c.* Licet vos non la∣teat, [ 14] quod in Parliamento nostro, habito London hiis diebus extitit ordinatum, ut ad providendum consulcius & salubri∣us ordinandum super negotiis de quibus tract atum fuit in eo∣dem Parliamento et aliis, super quibus pro commodo et secu∣ritate rgni ostrs et ••colarum ejusdem tractandum, videi∣tur Parliamentum iteratum in prox. festo sancti Mïcha∣elis London habeatur; ex habundanti tamen vobis in fide et dilectione quibus nobis tenemini firmiter injungendo mandamus, quod edem futuro Parliamento aliis qui∣buscunque negotiis praetermissis personaliter intersitis. T. Re∣ge apud Westm. 24 die Julii.

Page  14Consimiles literae dirigunur subscriptis, viz. I. Karliol. Episcopo, &c. (with 〈◊〉 more names of Bishops 〈◊〉 Ab∣bots, 〈…〉 temporal Lords) is written under both these writs.

[ 15] The 15. writ of Summons is thus framed: Claus. An. 33 E. 1. m. 8. dorso.

Rex, &c. W. eadem gratia Episcopo Wigorniae salutem. Licet hactenus vobis mandavimus quod esseis ad No a∣pud Westm. ad Parliamentum nostrum quod in Octa∣bis nativitatis beatae Mariae virginis prox. futur. tenere volumus Deo dante. Vobis nihilominus iterato mandamus in fide, &c. quod die dictarum Octab. vel in crastino earun∣dem ad vltimum aliis omnibus praetermissis intersitis. Et hoc nullatenus omittatis. T. Rege apud Rothing 27 die Au∣gusti. Per Breve de privato sigillo.

Consimiles literae dirigunur subscriptis, mutatis mu∣tandis. W: Coventr. & Lichf. Episcopo, Abbati W stm: Abbati de Waverle: and to 2. Earls, and 9. more there named.

[ 16] The 16. writ, varying in its recital from all the former in regard of the death of E. 1. and the new government, espousals, and coronation of King Edw. 2. is this.

e Edwardus Deigratia Rex Angliae, Dominus Hiberniae, & Dux Aquitaniae, Ven. in Christo patri W. eadem gra∣tia Eborum Archiepiscopo Angliae Primati, salutem. Quia super quibusdam Negotiis nos in ista recenti susceptione re∣giminis regni nostri, tam videlicet super humatione corporis celebris memoriae Domini Edwardi quondam Regis Angliae genitoris nostri, cujus animae propitietur Dus, quam super solempnitate nostrorum Sponsalium, et Coronationis nostrae auctore Deo celebr and. aliis{que} arduis negotiis statum ejus∣dem regni contingentibus, vobiscum et cum caeeris Prae∣latis & Magnatibus de eodem regno habere volumus Colloquium speciale et tractatum. Vobis mandamus, &c. quod in Quindena sancti Michaelis prox. futur. &c. apud Northampton personaliter intersitis Nobiscum & cum aliis Praelatis & Magnatibus, &c. Praemunientes Decanum et Archidiaconos, &c. (as in former writs) ad Page  15 faciend. & consentiend, &c. T. meipso aqud Comenok, 26 die Augusti, Anno regni nostri primo.

Eodem modo scribitur to 18 Bishops there named 〈…〉 Abbots with other Ecclesi∣astical Barons.

The 17. writ is this: Claus. Anno 1 E. 2. m. 11. dor∣so. [ 17]

Rex venerabili in Christo Patri W. Archiepiscopo Ebo∣rum Angliae Primati, salutem:* Quia super diversis et arduis negotiis No et statum regni nostri tangentibus, &c cum caeteris Praelatis, Proceribus, et aliis fidelibus nostris de eodem regno Colloquium et tractatum habere, et PAR∣LIAMENTUM tenere proponimus Domino concedente. Vobis mandamus, &c. quod prima Dominica Quadra∣g simae prox. futur. apud Westm. &c. intersitis, Nobiscum ibidem et cum caeteris Praelatis et Magnatibus, &c. (as before) T. Rege apud Douorr. 19 die Januar.

Eodem modo mandatum est subscriptis, viz. A. Patriarch. Jerusalem, et Episcopo Dunelm: and 〈◊〉 Bishops more: the rest 〈…〉 Abbots 〈…〉 in the Roll.

The 18. writ is in Claus. Anno 1 E. 2. m. . . dorso. [ 18]

Rex ven. &c. W. eadem gratia Archiepisc. Eborum, &c. Quia super diversis negotiis Nos et statum regni nostri tangentibus Parliamentum nostrum apud Westm. die Dominica in Quindena Paschae, prox. futur. tenere proponimus Do concedente. Vobis mandamus, &c. ibidem Nobiscum et cum Praelatis & caeteris Magnatibus et Proceribus de regno praedicto, &c. T. Rege apud West. 10 die Martii.

Eodem modo mandatum est, to•• Bishops, with 〈…〉 Abbots, 〈◊〉 named particularly in this Roll.

The 19. writ, is in Claus. Anno 2 E. 2. m. 20. Cedu∣la. [ 19]

Rex, ven. &c. R. eadem gratia Cantuar. Archiepiscopo &c.* Quia diversa negotia Nos et statum regni nostri tangen∣tia super quibus vobiscum et cum caeeris Praelatis et Mag∣natibus ejusdem regni in PARLIAMENTO NOSTRO Page  16 quod nuper post Coronationem nostram summoneri fecimus, tractare incepimus, propter aliquod impedimentum interveni∣ens quod, benedicto Altissimo, modo cessat, adhuc remanent pertractanda; per quod PARLIAMENTUM NOS∣TRVM apud Westm. à die Sancti Michaelis prox. futur. in tres Septimanas tenere disposuimus Domino concedente. Vobis mandamus, &c. (without a Praemunientes, &c.) et hoc sicut Nos et honorem nostrum atque vestrum, commodumque dicti regni diligitis nullatenus omitta∣tis. T. Rege apud Langele 16 die Augusti.

Eodem modo mandatum est subscriptis, viz. W. Archi∣episcopo Eborum, Angliae Primati, A. Patriarch. Ierusa∣lem, et Episcopo Dunelm. &c. without more names of Bishops or Abbots in the Roll.

[ 20] The 20. writ is thus entred, Claus. Anno 2 E. 2. m. 14. Cedula.

Rex, &c. A. eadem gratia Archiepisc. Cantuar. &c.* Quia super quibusdam arduis negotiis Nos et statum, &c. vobiscum et cum aliis Praelatis, Proceribus, et Magnati∣bus ejusdem regni habere volumus tractatum. Vobis mandamus, &c. quod suis ad Nos apud Westm. secunda Dominica Quadragesimae, &c. Nobiscum et cum caeteris &c. super praemissis Colloquium habituri, &c. T. Rege a∣pud Langeleye S die Ianuarii.

Eodem modo mandatum est subscriptis, viz. W. Archiep. Eborum. Angliae Primati, A. Patriarchae Ierus. et Epis∣copo Dunelm. R. Electo Dublin. Episcopo, &c. without more names of Bishops or Abbots.

[ 21] The 21. writ is registred, Claus. 2 E. 2. m. 11. dors.* directed to the Archbishop of Canterbury, in the same form as the last, with an addition only of Praemunientes Priorem, &c. (not in the former) a die Paschae prox. fu∣tur. in unum mensem apud Westm. &c. T. Rege apud Westm. 4. die Martii.

Eodem modo scribitur subscriptis mutatis mutandis quoad Decanos et Capitula, et Priores et Capitula, viz. W. Arch. Ebor. A. Patriarch. Jerus. et Ep. Dunelm. J. Karlio, &c. without more names.

Page  17 The 22. is Claus. 2. . 2. m. 0, dorso. [ 22]

Rex, &c. R. &c. Cantuar. Archiepsc. &c.* Quia Treu∣ga sive sufferentia quam ad requi sitionem magnifici Principis Domini Philippi Regis Francorum illustris Patris nostri carissimi, Scot is inimicis, et ••bellibus nostris usque ad certum tempus concessimus duratur. per ipsos Scotos qui nunc pejora quam ante captionem suffer 〈◊〉 praedictae commiserant, com∣mittere non verentes, contra Nos t fideles nostros in illis par∣bus existentes, faudulenter & hostiliter insurgunt, castra, villas, terras, et tenmenta tam nostra quam fidelium nostro∣um ibidem nequier occupando necnon depraedationes, incen∣dia et homicidia multiplicilen perpetr ado, ullaetenus observa∣tur, quod vos et alios de rego nostro cred mus non latere; Nos dictorum Scotorum proterviam et nequitiam hujusmodi cum Dei uxilio depimere cupientes, et super hoc vobiscum et cum caeteris Praelatis et Proceribus regni nostri volentes habere Colloquium et tractatum. Vobis mandamus, quod die Dominica prox. post festum Sacti Jacobi Aposto∣li prox. futur. sitis ad Nos apud Staunford, Nobiscum, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum et vestrum ac co∣modum regni 〈◊〉 deigitis nullatenus omittais. T. Rege apud Westm. 11 die Junii.

The 23. writ is enrolled in Claus. Anno 3 E. 2. m. 17. [ 23] dorso.

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Eborum. &c. Quan∣t•• au aciae quantaeque temeritatis sun hiis diebus opera Roberti de Brus, Inimici et Rebellis, et Proditoris nostri, suorumque Complicum et Fautorum, Nobis et dicto regno nostro dampnosa, quotiens hujusmodi Inimici no∣stri perturbaverint idem regnum, quot eiam malorum et machinationum genera Treugis ipsis ad requisiionem magniici Principis Domini Philippi Regis Francorumil∣lustr. Kaissimi Patris nostri concessis pendentibus, pro∣ditionibus solio sicut aslueta non relinquere volen∣tes erga No, praefatumque regnum minime perpetrare verebantur, Castra, villas, erras et tenementa tam no∣stra quam fidelium nostrorum ausu emerario invadendo et aliqua obsidendo, et (proh dolor!) pejora accmu∣lantes Page  18 prioribus, quibusdam fidelibus nostris nequiter in∣terfectis, depraedationes, rapinas, et alia enormia multi∣pliciter commiserunt, vos et alios de dicto Regno no∣stro credimus non latere. Volentes igitur super hiis, ac aliis arduis negotiis Nos et statum regni nostr tangentibus vobiscum, et cum caeteri Praelatis, Proceribus, et Magnati∣bus ejusdem regni habere Colloquium et tractaium. Vobis mandamus, &c. sitis personaliter ad Nos apud Eborum, die Dominica prox. post festum Purificationis beatae Mariae prox. futur. Nobiscum et cum caeteris Praelatis, Proceribus et Magntious, &c. (without any Praemunientes, &c.) T. Rege apud Eborum 26. die Octobris.

In the Eodem modo mandatum est, &c. 3. Bishops on∣ly are named with an &c.

[ 24] The 24. writ I find in Claus. Anno 4 E. 2. m. 1. Dor∣so.

Rex, &c.*R. &c. Archiep. Cantuar. &c. Quia prop∣ter plura et ardua negotia Nos et statum regni••ostri tan∣gentia die Dominica prox. ante festum Sancti Laurenii prox. futur. ordinavimus, Deo propitiLon••n, Parlia∣mentum tenere, et vobiscum et cum 〈◊〉 Praelatis et Proceribus, &c. habere Colloquium et tractatum. Vo∣bis mandamus, &c. Praemunientes Priorem et Capitu∣lum Ecclesiae vestrae, &c. T. Rege apud Berewic. super Tweam, 16 die Junii. Per Breve de privato sigillo.

Eodem modo scribitur subscriptis mutatis mutandis quoad Decanos et Capitula, et Priores et Capitula, viz. Arch. Eborum, Angliae Primati, I. Karliol. Episcopo, &c. without more names.

[ 25] The 25. writ is registred in Claus. 5 E. 2. m. 17. Dor∣so.

Rex, &c. R. Archiep. Cantur. &c. Quia i ultimo PAR∣LIAMENTO nostro apud Westm. habito propter solempni∣tatem festi Nativitatis Domni supervenientis diversa et ardua negotia Nos et statum regni nostri, aliarumque terrarum nostrarum multiplicite•••genia, non potuimus, si∣cut spor abamus expedire: 〈◊〉 ALIUD PARLIA∣MENTVM apud Westm.〈◊〉 Dominica Quadragesi∣mae Page  19 prox. futur 〈◊〉, 〈◊〉 vobiseum et cum caeteis Praela∣tis ac Procribus dicti regni super pr•••ssis 〈◊〉 Domi∣no finaliter portract andis haber proponius Colloquium et tractatum. Vobis 〈◊〉, &c. Nobiscum et cum caeteris Praelatis, ac cum Proceribus praedictis, aliisque fidelibus nostris, super memortis nego••• tractat••• &c. Praemunienes Prio••m et Capi. &c. T. Rege apud Westm. 19 die Decembri

Consimiles literae diriguntur Viari generali Aroio∣piscopi Eborum, ipso Archiepiscopo in••motis agete, &c. without more names of Bishops or Abbots.

The 26. Writ is entred Claus. An. 5. E. 2. m. 11. 13. dors. [ 26]

Rex, &c. R. &c. Archiepisco to Cantuar. &c.* Quia prop∣ter plra et ardu Negoia, No &c. die Doinica prox. post festum beatae Mariae Magdalenae prox. futur. ordi∣navimus Deo propitio apud Lincol. Palimentum ene∣re, et vobiscum, cum caeteris Praelatis t Proceribus de dicto regno, &c. Praemuientes Priorem & Capit. T. Re∣ge apud Eborum.

Eodem modo scribiur▪ subscriptis mutat. muandis quoad Decanos et Capit. &c. viz. Arch. Eborum Angliae Primati. Carliol Epise. without more names.

The 27. Writ is recorded, Claus. An. 6. E. 2. m. 31. [ 27] Dorso.*

Rex, &c. R. &c. Archiepiscopo Cantuar. Qia tertia Dominica Quadragessimae prox. futur, ordinavimus Deo propitio apud Westm. Parliamentum teere et obiscum, ac cum caeteris praeltis et proeribus regni nostri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Windesor 8 die Ianu∣arii.

Eodem modo sribitur, &c. Arch. Eborum. Angl. Prima∣ti, R. London, Episcopo, &c. without more names.

The 28. is this memorable special writ of Summons to [ 28] a special extraordinary Council held at London.

Claus. An. 6. E. 2. m. 2. dorso. Rex vener. in Chri∣sto Patri R. eadm gratia Lond. Episcopo, slutem. Datum est nobis intelligi quod Scoti, inimici et rebelles nostri terram nostram Scotiae occupantes, Cstra, villas, et alia Page  20 loca usurparunt et devastarunt, et his similibus non con∣tenti Regnum nostrum Angliae in diversis partibus sunt ingressi, homicidia, depiaedationes, incendia, et alia damna innumera perpetrantes, Ecclessiae sacrae aut locis aliis Deo dedicatis non parcentes in hac parte; Et quia praemissa non solum in nostri dampnum▪ verum etiam in destructionem Ecclesiae, et locorum praedictorum et ani∣marum grave periculum, (ad quorum salvationem vos u∣na nobiscum oportunas vires decet extendere) dinoscun∣tur gravius redundare, per quod injunximus venerabili∣bus Patribus W. Wygorn. Episcopo, Custodi magni Sigilli nostri, et I. Bathon. & Wellen. Episcopo, et dilecto et fideli Nepoi nostro Gilberto de Clare Comiti Glouc. et Hereford. quaedam vobis et quibusdam aliis Praelatis de dicto regno nostro super praemissis; sitis in propria perso∣na vestra, vel per sufficientem Procuratorem à vobis ple∣nam potestatem habentem London. die Jovis prox. post festum Sanctae Trinitatis prox. futur. ad tractandum una cum praefat is Episcopis, et Comite, et aliis quae ibidem ex hac causa sunt vocati super negotiis antedictis, et ad consentiendum hiis quae tune in eisdem contigerit ordi∣nari. Et hoc sicut Dei et Ecclesiae suae, ac nostri ac ve∣stri honorem diligitis, et dampna hujusmodi in dicto reg∣no desideraveritis, evitari. T. Rege apud Door. 23 die Maii.

Eodem modo mandatum est subscriptis, viz. Episcopo Winton, Episc. Excestr. Episc. Norwyc. Episc. Eliens. Ep. Sarum: Custodi Spiritualitatis Arch. Cant. quod sint personiliter: Episc. Roff. Episc. Lincoln. Per se, vel per Procurat. Episc. Meneven. personaliter.

[ 29] The 29. writ is registred Claus. An. 6 E. 2. m. 3. dorso.

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Eborum, &c. Licet ad requisiionem Sanctissimi in Christo Patris Domini Cle∣mentis divina providentia Summi Pontificis, ncnon Domini Regis Franciae nostri Karssimi patris, jam sumus ad partes transmarinas profecturi, pro arduis negotiis statum Ducatus nostri praedicti diver simode contingentibus, quae sine nostra praesentia, ut per quosdam Magnates et Amicos nostros, et Page  21 Ministros nostros partium illarum intelleximus feliciter ex∣pedire non poterint reformandis. Quia tamen à partibus il∣lis in brevi Deo propitio in Angliam redire proponimus, et PARLIAMENTUM NOSTRUM in Quindena Nati∣vitatis S. Johannis Baptistae prox. futur. apud Westm. tenere, et vobiscum, et cum caeteris Praelatis et Proceribus regni nostri, super diversis negotiis Nos et statum dicti regni nostri, ac expeditionem guerrae nostrae Scotiae specialiter tan∣gentibus habere Colloquium et tractatum. Vobis mandamus, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Douorr. 23. die Maii.

Eodem modo scribitur, viz. Custodi Archiepiscopatus Canuar. sede vacante, R. London. I. Lincoln. &c. with∣out more names.

The 30. writ in Claus. Anno 7. E. 2. m. 27. dorso, [ 30] runs thus.

Rex, &c. W. eadem gratia Archiepisc. Eborum, &c. Cum diversa et ardua negotia Nos, et statum regni nostri tangentia, super quibus in Parliamento quod apud Westm. in Quindena Nativitatis St. Johannis Baptistae prox: praeteri∣ta fecimus summoneri, proposueramus Vobiscum et cum cae∣teris Praelatis, Magnatibus et Proceribus regni nostri habu∣isse Colloquium et Tractatum, ob aliquas certas rationes adhuc remaneant indiscussa; per quod ordinavimus Parliamen∣tum nostrum apud Westm. die Dominica prox: post festum S. Mathaei Apostoli prox. futur. tenere; et vobiscum et cum caeteris Praelatis, &c. Vobis mandamus, &c. Praemunientes &c. T. Rege apud Westm. 26. die Iulii.

Eodem modo mandatum est subscriptis, Custod. Archie∣piscopatus Cantuar. sede vacante, Custodi Episcopatus Lon∣don. sede vacante, J. Episcopo Lincoln. S. Episc. Sarum, &c. without more names paricularized.

The 31. writ is this of Claus. Anno 7 E. 2. m. 16. dor∣so. [ 31]

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Eborum, &c.* Quia super diversis negotiis Nos, &c. tangentibus, Parliamen∣tum nostrum apud Westm. die Dominica in Quindena Pasch. Page  22 prox. futur. tenre proponimus Domino concdente. Vobis mandamus, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 6. die Decembris.

Eodem modo mandatum subscriptis, viz. Custod. Spi∣ritualitatis Archiepiscopatus Cantuar. sede vacante, muta∣tis mutandis, London. Episcopo, I. Lincoln. Episcopo, &c.

[ 32] The 32. sort of writs, you may find in Claus. Anno 8 E. 2. m. 45. dorso.

Rex, &c. W. eadem gratia Archipisc. Cantuar. &c.* Quia super diversis et arduis negotiis Nos et statum regni nostri, et maxime Terrae nostrae Scotiae specialiter tangentibus, Parliamentum nostrum apud Eborum die Lu∣nae in crastino Nativitatis beatae Mariae virginis prox. futur▪ tenere, et vobiscm, ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus dicti regni habere proponimus Colloquium et tractatum. Vobis mandamus, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Eborum. 29 die Julii. Per Breve de pri∣vato sigillo.

Eodem modo mandatum est Subscriptis, mutatis mutan∣dis, viz. W. Arch. Eborum, Angliae Primati, J. Lincoln. Episcopo, &c.

The same writ verbatim, issued this year to the sme Archbishop; Claus. 8 E. 2. m. 29. dorso. Rex, &c. pre∣scribing Parliamentum nostrum apud Westm: in Octabi S. Hillarii prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. habere proponimus Colloquium et tractatum, &c. T. Rege a∣pud Spalding 24 die Octobris: There being 3. Bishops only named in the Eodem modo mandatum est.

[ 33] The 33. writ I meet with in Claus. Ann. 9. E. 2. m. 22. dorso. Rex, &c.* the same in terminis with the two last▪ but in the place and time of the Parliament, viz. Parlia∣mentum nostrum apud Lincoln, in Quindona Sancti Hilla∣rii prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. Praemunientes, &c. T. meipso apud Empington, 16 die Octobris. The Archbishop of York, and Bishop of Lincol with an, &c. are only mentioned in the Eodem modo mandatum est.

[ 34] The 34. writ of summons runs in the ordinary form. Clas. Anno 12 E. 2. m. 29. in Cedula pendente.

Page  23Rex &c. W. &c. ant. Arch. &c.* Quia, &c. Parliamen∣tum nostrum apud Eborum à die Sancti Michaelis prox. futur▪ in tres Septimanas tenere, et vobiscum, &c. T. Rege apud Notingham 25. Augusti: Per Regem et Consilium. There are but 4. Bishops specified with an &c. in the Eodem modo.

The 35. is Claus. An. 12 E. 2. m. 11. dorso,* to W. [ 35] Archbishop of York, the same verbatim with the last, but in Parliamentum nostrum apud Eboum à die Paschae in u∣num mensem tenere: T. Rege apud Eborum 28 die Martii, Per ipsum Regem. Five Bishops with an &c. are men∣tioned in the eodem modo.

The 36. in Claus. 13 E. 2. m. 13. dorso.* agrees with [ 36] these later writs: but in Statum Regni nostri, et Ducatus nostri praedicti specialiter tangentibus, Parliamentum no∣strum apud Eborum in Octabis Hillarii prox. futur. tenere, &c. T. Rege apud Eborum, 6 die Novembr. Per ipsum Regem et Consilium. In the eodem modo 5. Bishops are mentioned with an, &c.

The 37. is Claus. 13. E. 2. m. 29. dorso. [ 37]

Rex, &c. W. Archiepisc. Cantuar. &c.* Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae in octabis S. Mich. prox. futur. teneri, &c. without Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 5. die Augusti. Per ipsum Regem. In the eodem modo, 5 Bishops are nominated with, &c.

The 38. writ I meet with is in Claus. 14 E. 2. m. 5. dorso. [ 38]

Rex, W. &c. Archiepisc. Cant. &c.* Parliamentum no∣strum apud Westm. a die Nativitatis S. Iohannis Baptistae, prox. futur. in tres Septimanas tenere, &c. with a Praemu∣nientes, &c. T. Rege apud Westm. 25 die Maii. Per ip∣sum Regem. In the eodem modo 5. Bishops with an &c. are specified.

The 39. writ in Claus. 15 E. 2. m. 16. dorso, W. Ar∣chiep.* [ 39] Cantuar. agrees verbatim with the last before; but in Parliamentum nostrum apud Ebotum, a die Paschae prox. futur, in tres Septimanas tenere, &c. T. meipso apud Dr∣by, 14. die Martii. Per ipsum Regem. There are Page  24 only 5. Bishops with &c. in the eodem modo.

[ 40] The 40. writ in Claus. 16 E. 2. m. 26. dorso, hath this recital.

Rex, &c. W. &. Archiep. Eborum, &c.* Cum jam re∣gressi sumus de partibus Scotiae, et in partibus Novi Ca∣stri super Tynam, ad refraenand. Scotorum inimicorum et rebellium nostrorum obstinatia et malitia, si forsan partes regni nostri hostiliter ingredi attentaverint isto tempore, hic malui cum manis potenti moram facere, et in instanti seisona aestivali ad easdem paries Scotiae ad ipsorum inimicorum no∣strorum proterviam cum Dei adjutorio finaliter conterend. proficisci proponimus; et super hiis et aliis arduis negotis Nos et statum regni nostri et dictam terram Scotiae tangen∣tibus, vobiscum ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus dicti regni nostri apud Rippon, die Dominica prox. post festum S. Martini prox. futur. ordinavimus habe∣re colloquium et tractatum. Vobis mandamus, without a∣ny Praemunienes, &c. T. Rege apud Novm Castrum su∣per Tynam, 1. die Septembris. Per ipsum Regem.

Eodem modo scribitur W. Arch. Cantuar. totius Angliae Primati: and 3. more there named with &c.

[ 41] The 41. wri, is this in Claus. 18. E. 2. m. 21. dorso.

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Eborum, &c.* Quia ad partes Ducatus nistri Aquitaniae, de quo Rex Franciae malitiose nos exhaerediare proponit, in succursum ejusdem Ducaus nostri passagū nostrum ordinavimus, Domino dispo∣nente, Vobiscum ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus & Proceribus regni nostri super passagio nostro praedicto et aliis arduis negotiis, Nos, et statum regni nostri, et Ducatus prae∣dicti tangentibus habere volumus colloquium et tractatum. Vobis mandamus, &c. sitis ad nos apud Winton: secunda Dominica Quadragesimae prox. futur. Nobiscum, &c. Teste Rege apud Notingham 30. die Decembris. Per ipsum Regem. In the eodem modo, 5. Bishops only are particu∣larized with an &c. to the last of them.

[ 42] The 42. writ is in the ordinary form Claus. 18 E. 2. m. 5. dorso.

Rex, &c. W. &c. Archiep. Cantuar. &c.* Quia, &c. Page  25 Parliamentum nostrum apud Westm. crastino Nativitatis S. Iohannis Baptistae prox. futur. tenere, &c. Teste Rege apud Winton. 6 die Maii. Per ipsum Regem.

The Eodem modo, &c. mentions the Archbishop of York, and 5. other Bishops, with &c. to the last.

The 43. writ is entred, Claus. Anno 19 E. 2. m. 27. [ 43] dorso.

Rex, &c. W. Archiepiscopo Cantuar. &c.* apud Westm. in Octabis Sti. Martini prox. futur. Parliamentum no∣strum tenere, ac vobiscum et cum caeteris Praelatis, &c. Vobis mandamus, &c. Praemunientes, &c. T. Rege a∣pud VVestm. 10 die Octobris. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est, &c. VV. Arch. Eborum, Angliae Primati, and 3 more Bishops with an &c. instead of the others names.

The 44. writ is recorded in Claus. Anno 1 E. 3. parte [ 44] 2. m. 16. dorso, being very memorable.

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Qualiter Scoti nostri et regni nostri inimici pacis tractatum cum nostris solempnibus Nunciis, quos nuper ea de causa ad partes Marchiae Sctiae destinavimus mire contemptibili∣ter recusarunt, et ruptis proditionaliter Treugarum vin∣culis tempore Dom. Edw. nuper Regis Angliae Patris no∣stri inter populos Angliae & Scotiae initis et juramento fir∣matis, congregato magno exercitu regnum nostrum ho∣stiliter plures sunt ingressi, homicidia, depraedationes, in∣cendia, et alia mala injuria perpe••ndo, qualiter et ad refraenand. ipsorum audaciam ad partes Marchiae Scotiae praedictae, congregato magno exerciu declinavimus, ut ipsos inimicos potenter et viriliter prosequamur, vobis incognitum non existir. Et quia dicti Inimici dum per Nos et exercitum nostrum in parco de Stanhope, quatenus fieri poterint circumdati fuissent, noctanter et latenter ut devicti de parco praedicto evaserunt, et ad partes su∣as sunt regressi, nonnullis eorum per quosdam de exerci∣tu nostro insecutis et interfectis, et ut Nobis relatum est, iterato se congtegare, et regnum nostrum ingredi pro∣ponunt Page  26 ad mala quae poterunt perpetranda, propter quod tam super defensione et custodia regni nostri contra aggressus dictorum inimicorum, quam super aliis arduis negotiis Nos et Statum regni nostri tangentibus, vobis∣cum, et cum caeteris Praelatis, Magnatibus, et Proceribus regni nostri apud Lincoln. in crassino Exaltationis sanctae Crucis prox. futur. colloquium ordinavimus habere et tractatum. Vobis mandamus in fide et dilectione qui∣bus Nobis tenemini, &c. quod omnibus aliis praetermissis dictis die et loco personaliter intersitis ibidem, Nobis∣cum si interesse possumus, seu interveniente impedimen∣to depurandis a Nobis, super defensione et custodia ac aliis negotiis supradictis tractaturi, vestrumque consili∣um impensuri. Et praemuniatis Priorem et Capitulum Ecclesiae vestrae Cantuar. Archidiac. totumque Clerum vestrae Dioc: quod iidem Prior et Archidiac. in propriis personis suis, dictumque Capitulum per unum, idemque Clerus per duos Procuratores idoneos plenam et suffici∣entem potestatem ab ipsis Capitulo et Clero habentes dictis die ac loco intesint ad faciend. et consentiend. hiis quae tunc ibidem de Communi Consilio divina sa∣vente clementia ordinari contigerit super negotiis ante∣dicts; et hoc nullatenus omittatis. T. Rege apud Stan∣hope, 7. die Augusti, Anno regni nostri primo. Per ip∣sum Regem.

Eodem modo mandatum est Arch: Eborum Angliae Primai, et Episcopis subscriptis, viz. H. Lincoln Epis∣copo, I. Karliol Episcopo, L. Dunolm. Episcopo, L. Lon∣don Episcopo, &c.

[ 45] The 45. writ, in Claus. Anno 1 Ed. 3. parte 2. m. 16. dorso, runs thus.

Rex,* &c. Archiepis. Cantuar. &c. Cum super reforma∣tione Pacis inter Nos et nostros subditos, ex una parte, et Ro∣bertum de Brus ac Magnates et alios de Scotia ex parte al∣tera, certis Nunciis ex utraque parte missis, nuper apud No∣vum Castrum super Tynam habitus fuisset tractatus, certi Articuli sunt expositi reformationem praedictam contingentes; Page  27 Super quibus et aliis Coronam nostram tangentibus Parlia∣mentum nostrum apud Eborum. die Dominica prox. post fe∣stum Purificationis beatae Mariae virginis prox. futur. tenere, ac vobiscum et cum caeteris Praelatis, Magnatibus, et Pro∣ceribus regni nostri Colloquium et Deliberationem habere volumus et tractatum. Vobis mandamus, &c. Praemuni∣entes, &c. (as before.) T. Rege apud Coventr. 10 die Decembris. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est subscriptis mutatis mu∣tandis, viz. Custod. Spiritualitatis Archiepiscopatus Can∣tuar. sede vacante, &c.

The 46. writ (very observable) I meet with in Claus. [ 46] Anno 2 E. 3. m. 31. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Eborum, &c. Cum in Parliamento nostro nuper apud Eborum convocato magna & ardua negotia Nos et itatum regni nostri tangentia proposita fuissent, quae propter absentiam quorundam Praelatorum et aliorum Magnatum et Procerum regni nostri, tunc non po∣terunt terminari: Super quibus et aliis diversis negotiis de assensu omnium Praelatorum Magnatum et Procerum in eo∣dem Parliamento nostro tunc existentium apud Northam∣ton à die Paschae prox futur. intres Septimanas Parliamen∣tum tenere, et vobiscum ac OMNIBVS aliis Praelatis, Mag∣natibus et Proceribus dicti regni Colloquium habere ordina∣vimus et tractatum. Vobis mandamus, &c. vestrumque con∣silium impensuri. Scientes pro certo quod aliquem Procura∣torem pro vobis, seu pro aliquo Praelato vel Magnate ad prae∣sens propter arduitatem negotiorum praedictorum, admittere non intendimus quoquo modo; Et Praemuniatis Decanum et Capit. &c. (as in former writs) Et quia ante haec tempora negotia in hujusmodi Parliamentis tractanda impedita fue∣runt ex eo quod* nonnulli Magnates cum multitudine tumul∣tuosa hominum armatorum ad Parliamenta illa accesserunt, et populus partium ubi Parliamenta illa tenta fuerunt damp nificatus existit et gravatus; volumus et firmiter praecipi∣mus, quod omnes et singuli de regno nostro cujuscunque status seu conditionis fuerint qui ad dictum Parliamentum venire Page  28 voluerint, modo debito et absque aliqua multitudine, sub fo∣risfactura omnium quae Nobis forisfacere poterint, accedant. Ita quod per ipsorum adventum indebitum negotia nostra non retardentur, seu patria in hac parte oneretur indebitè quovis modo. T. Rege apud Eborum quinto die Martii.

Eodem modo mandatum est subscriptis mutatis mu∣tandis, viz. Custod. Spiritualitatis Archiepiscopatus Can∣tuar. sede vacante. Th. Episcopo Hereford. I. Episcopo Exon. &c.

[ 47] The 47. writ is this in Claus. Anno 2 E. 3. m. 23. dorso.

Rex,* &c. W. &c. Archiepiscopo Eborum, &c. Cum post Parliamentum nostrum apud Northampton nuper tentum, quaedam magna et ardua negotia Nos et Statum regni nostri ac jura nostra intime contingentia emerse∣rint, super quibus vobiscum, ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus dicti regni nostri &c. apud Eborum die Dominica proxima post festum Sancti Iacobi Apostoli prox. futur. consilium et deliberationem habe∣re ordinavimus et tractatum. Vobis mandamus, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Wigorn. 15 die Iunii. Per ipsum Regem

Eodem modo mandatum est, &c. Custod. Spirit. Archi∣episcopatus Cant. sede vacante. Thomae Episcopo He∣reford, &c.

[ 48] The 48 is this writ recorded in Claus. An. 2. E. 3. m. 15 Dorso.

Rex,* &c. W. &c. Archiepiscopo Eborum; Cum nuper post Parliamentum nostrum quod apud Northampton ultro tenuimus, quaedam ardua et magna negotia emersissent, quae statum nostrum, et statum regni nostri intime con∣tingere dinoscuntur, super quibus apud Eborum postmo∣dum tractatum habuimus, sed propter absentiam quo∣rundam Praelatorum, Magnatum et Procerum non potu∣erunt tunc dicta negotia non sine gravi nostri dispendio discuti et terminari; Propter quod or dinavimus Parlia∣mentum nostrum apud Novam Sarum die Dominica Page  29 proxima post Quindenam Sancti Michaelis prox. futur. tenere, et vobiscum et cum caeteris Praelatibus, Mag∣natibus et Proceribus super dictis Negotiis et aliis quae noviter emerserurt Colloquium habere et Tractatum. Vobis mandamus in fide et dilectione quibus Nobis te∣nemini firmiter injungentes quod omni Excusatione postposita sitis personaliter apud Novam Sarum dicto die Nobiscum & cum caeteris Praelacis, Magnatibus et Pro∣ceribus praedict. super dictis negotiis tractaturi, vestrum{que} consilium impensuri: Et hoc sicut nos et honor nostrum, & tranquillitatem regni nostri diligitis nullatenus omit∣tatis; Ne quod absit ob vestri absentram contingat dicta negotia ulterius protelari; unde nobis et toto regno no∣stro irreparabile dispendium possit de facile generari. Scientes pro certo quod aliquem Procuratorem pro vobis, seu pro aliquo Praelato vel Magnate ad praesens, propter arduitatem negotiorum praedictorum excepta causa ne∣cessaria, admitti non intendimus quoquo modo. Et prae∣muniatis Decanum et Capitulum, &c. T. R. apud Clipston, 28 die Augusti. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est S. Arch. Cantuar. &c. sub data 19 die Septembris Rege apud Risinge existente. Tho∣ma Episcopo Hereford; I. Episcopo Exon. &c.

The 49. Writ is extant in Claus. An. 3 E. 3. m. 19 dorso.

Rex,* &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. Cum super maximis & arduis negotiis nos, et statum regni nostri, ac [ 49] tranquillitatem et quietem populi ejusdem regni intime contin∣gentibus vobiscum, & cum caeteris, &c. die Dominica in crastino sanctae Mariae Magdalenae prox futur. apud Win∣desor Colloquium habere ordinavimus et tractatum. Vobis mandamus, &c. (without Praemunientes, &c.) T. Rege apud Cantuar. 12 die Iunii. Per ipsum Regem.

Eodem modo subscriptum est mutatis mutandis, viz. W. Eborum Archiep. Angl. Primati, Thomae Epis. Heref. &c.

The 50 is in Claus. Anno 4. E. 3. m. 41, dorso. [ 50]

Page  30Rex, &c. R. &c. Archiepisc. Cantuar. &c.* Quta po magnis et arduis negotiis nos, &c. multipliciter contin∣gentibus Parliamentum nostrum apud Winton. die Domi∣nica prox. ante festum Sancti Gregorii Papae. prox. futur. tenere, &c. Vobis mandamus, &c. Praemunientes Pri∣orem et Capitulum, &c. Et hoc sicut nos, et honorem nostrum, et vestrum, ac salvationem regni nostri diligitis nullatenus omittatis. T. Rege apud Eltham. 25 die Ja∣nuar.

Eodem modo, &c. As last before this.

[ 51] The 51 Writ is in Claus. 4 E. 3. m. 32 dorso.

Rex, &c. S. &c. Arch. Cantnar. &c.* Quia super mag∣nis et urgentibus negotiis noviter emersis, Nos et regnum no∣strum intime contingentibus vobiscum, &c. die Lunae prox. post festum tanslationis Sancti Thomae Martyris prox. fu∣tur. apud Abbathiam de Oseney colloquium habere ordinavi∣mus et tractatum. Vobis mandamus, &c. without Prae∣munientes, &c. Et hoc sicut nos & konorem nostrum et v∣strum diligitis, &c. T. Rege apud. Wodstoke 5 die Iunii. Per ipsum Regem.

Eodem modo, &c. 3 Bishops only named; the last A. Episcopo Wigorn, &c.

The 52 is the Writ of Claus. 4 E. 3. m. 23. dorso.

[ 52] Rex, &c. S. &c.*Cantuar. Archiepiscopo. Cum propter quaedam ardua negotia, Nos, et statum regni nostri, et ali∣arum terrarum ostrarum intime contingentia quae noviter e∣merserunt vobiscum, &c. die lunae prox. ante festum sancti Lucae Evangelistae prox. futur. apud Nottingham ordina∣vimus habere colloquium et tractatum. Vobis, &c. without Praemunientes, &c. Et hoc sicnt nos et honorem nostrum ac vestrum, et utilitatem et quietem ejusdem regni ac terrarum praedictarum diligitis nullatenus omittatis: Scituri quod si quod absit, proper absentiam vestram dicta negotia contigerit retardari, ad vos prout convenit, graviter capiemus. T. Rege. apud Nottingham 6 die Septemb. Per ipsum Re∣gem.

The Eodem modo is to 3 Bishops, the same with the last.

Page  31 The 53 is this memorable writ in Claus. Anno 4 E. 3. [ 53] m. 13 dorso.

Rex &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c.* Qualiter negotia nos et statum regni nostri contingentia postquam suscipimus gubernacula regni nostri huc•• que in nostri dampnum et dedecs,* ac depauperationem populi no∣stri deducta erant, vestram credimus prudentiam non latere: Propter quod, non volentes hoc urgente consci∣entia ulterius sustinere, et desiderantes toto corde sta∣tum et regimen regni nostri, secundum juris et rationis exigentiam, ad honorem Dei, et tranquillitatem et pa∣cem sanctae Ecclesiae, ac totius populi ejusdem regni re∣formari; ordinavimus de consiio et assensn Praelatorum & Magnatum nobis assistentium Parliamentum nostrum apud Westm. die lunae prox. post festum sanctae Katerinae virgi∣nis prox. futur. et vobiscum, ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus dicti regni habere super prae∣missi cum deliberatione plenaria consilium et tractatum. Vobis in fide et dilectione, &c. mandamus, quatenus omni excusatione voluntaria cessante dictis die et loco personaliter intersitis, nobiscum, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum et tranquillitatem regni nostri prae∣dicti diligitis nullatenus omittatis. Scientes quod di∣em sommonitionis dicti Parliamenti ob intensum deside∣rium quod habemus ut negotia satum ipsius regni nostri contingentia feliciter disponantur, de assensu Praelatorum et Magnatum praedictorum abbreviavimus ista vice:* Et nolumus quod abbreviatio hujusmodi cedat alicui in praejudicium vel trahatur in consequentiam in futur. Et praemuniari faciatis Priorem et Capitulum Ecclesiae vestrae, &c. T. Rege apud Leicest. 23 die Octob. Per ipsum regem et consilium.

Eodem modo mandatum est Archiepiscopo et Episcopis sub∣scriptis, viz. 3 named, the last, I. Exon. Episcopo, &c.

The 54 is the Writ entred in Claus. 5 E. 3. m. 25. [ 54] dorso.

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Cant. &c.* Quia prop∣ter Page  32 quaedam magna et ardua negotia Nos et Ducatum no∣strum Aquitaniae, ac alias terras nostras in pattibus trans∣marinis, (pro quibus ad easdem partes nuper solempnes nuncios nostros destinavimus) contingentia, quae in ulti∣mo Parliamento nostro ob aliquas certas causas termina∣ri non potuerunt, Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae in Crastino Quindenae Pachae prox. utur. te∣nere, et vobiscum, &c. (in the ordinary form without Praemunientes, &c.) Et hoc sicut honorem nostrum, et tranquillitatem et quietem dicti regni diligitis, &c. T. Rege apud Wyndesore 18. die Feb. Per ipsum Regem.

[ 55] The 55. notable writ is in Claus. An. 5 E. 3. m. 7. dorso.

Rex, &c. S. Archiepis. Cantuar. &c. Cum pro mag∣nis et arduis negotiis Nos et statum ac regimen regni no∣stri specialiter contingentibus, de consilio Praelaiorum et Magnatum Nobis assistentium ordinavimus Parliamen∣tum nostrum apud Westm. in crastino Sancti Michaelis prox. futur. tenere, et vobiscum ac cum caeteris, &c. with Praemunientes Priorem, &c.* Et quia ante haec tempora com∣munia regni nostrinegotia propter aliqnorum Praelatorum et Magnatum absentiam, qui ad Convocationes at Parliamen∣ta hujusmodi non ad dis Statutos, set diu postmodum vene∣runt, frequenter retardata fuerunt, ad commune dampnum populi regni nostri. Volumus, et vobis injungimus et manda∣mus, quod dicto crastino omni modo sitis ad Nos ad locum praedictum; Et praemuniatis praefatos Priorem, Archidiaconos, parcatis populi nostri laboribus et expensis. T. Rege apud Lincoln. 12 die Iulii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est, &c. W. Archiepiscopo E∣borum: and to 19. Bishops more, Abbati S. Augustini Cantuar. and 26 Abbots, and 3. Priors more, with this Addition in the writs to the Abbots, Priors and Nobles: Quia intentionis nostrae, &c. ut supra.

[ 56] The 56. is the writ in Claus. 5 E. 3. parte 2. m. 7. dorso.

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Cantuar.* Quia super di∣versis et arduis negotiis Nos ac statum regni nostri et a∣liarum terrarum nostrorum quae post ultimum Parliamentum Page  33 nostrum evenerunt intime contingentibus et aliis, ordi∣navimus vobiscum, &c. Octabis S. Mchaelis prox. fu∣tur. apud Westm. habere Colloquium et Tractatum. Vo∣bis, &c. without Praemunientes, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, et tranquilitatem dicti regni ac terra∣ram nostrarum praedictarum diligitis, &c. T. Rege apud Gildeford. 20. die Novembr. Per isum Regem.

Consimili Brevia diriguntur. W. Archiepisc. Eborum, &c. and to 19. more Bishops, Priori S. Iohan. Ierus. in Anglia, Abati Wesm: and 16 Abbots more.

The 57. is the writ in Claus. Anno 6 E. 3. m. 36. dor∣so. [ 57]

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. Cum mag∣nificus Princeps Philippus Rex Franciae, Consanguineus noster, et complues alii Reges et Principes Catholici, zelo devotionis accensi, ad recuperandam haereditatem Dominicam de manibus Inimicorum Crucis Christi, ad terram Sanctam jam ordinaverint iter suum, et Nos in∣stanter requifierin, ut una cum ipsis ad dictas partes ex∣causa prae icta veimus prosicisci: Nos iter praedictum assumentes multum cordi, ordinavimus Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post festum S. Gre∣gori Papae prox: futur. tenere, et vobiscum ac cum caere∣ris Praelatis, Magnatibus et Proceribus regni nostri super dicto itinere, et aliisn gotiis Nos, et statum dicti regni nostri, et aliarum terrarum nostrarum specialiter tangen∣tibus habere Collquium et Tractatum. Vobis igitur, &c. et hoc sicut Nos et honorem nostrum ac tranquillita∣tem et quietam regni nostri diigitis nullatenus omitta∣tis. Sciences pro certo, quod nisi evidens et manifesta ne∣cessitas id exposat, non intendimus Procuratores seu Ex∣cusatores pro vobis admittere ea vice propter arduitatem negotiorum praedictorum. Et praemuniatis, &c. T. Rege apud Westm. 27 die Ianuar.

Eodem modo mandatum est, &c. W. Archiepis. Eborum: and 19. Bishops: Abbati S. Augustin. &c. 27. Abbots, and 3. Priors more.

After whose names is inserted in the Roll.

Page  34 Istis Abatibus et Prioribus subscriptis non solebat scri∣i in al••s Parliamentis, viz. Abbati de Teukesbury, Ab∣bati de Bardeneye, Abbati de Barlinges, Abbati de Bello, Abbati de Pershore, Abbati de Hayles, Abbati de Sancta Ositha, Abbati de Langedon, Abbati de Tavestoke, Abbati de Stratford, Abbati de Burton super Trentam, Abbati de Ford, Abbati de Wardon. Abbati de Whalley, Abbati de Fontibus, Abbati de Fornays, Abbati de Ryevall, Abbati Sancti Augustini Bristoll, Abbati de Cestr. Abbati de Bogh∣land, Abbati de Thame, Abbati de Lesnes, Abbati de Ger∣veux, Magistro Ordinis de Sempyngham, Priori de Sem∣pyngham, Priori de Bridelington, Priori Ecclesiae Christi de Twynham, Priori de Gisburn.

Yet I find most of these summoned to ormer Parlia∣ments, under H. 3. and Ed. 1, 2. but afterwards omitted in most summons to Parliaments, but some of them in∣serted into summons to Councils.

[ 58] After this in the same Roll there issued out a second writ (the 58. in number) to the Archbishop of Canter∣bury, agreeing verbatim with the ormer to impensuri, and then subjoyning this unusual clause of praemunition to the Clergy the second time. Et licet injunximus singu∣lis Episcopis praedictis, quod quilibet eorum praemuniri faciat Priores et Decanos et Capitula ecclesiarum suarum Cathe∣dralium, necnon Archidiaconos et Clerum suarum Dioc. quod idem Priores, Decani et Archidiac. propriis personis suis, et quodlibet Capitulorū dictorum per urum, Clerumque cujusibet Diocaes. per duos Procuratores idoneos susscientem potest atem ab ipsis Capitulo et Clero habentes, dictis die et loco inter sint; ad faciendum et consentiendum hiis quae tunc ibidem de Com∣muni consilio divina favente clementia et super premissis con∣tigerit ordinari. Nolentes tamen dicta negotia nostra pro de∣fectu praemunitionum praedict arum si for san minus recte factae fuerint aliqualiter retardari; Vbis mandamus rogantes▪ quatenus praemunire faciatis Priores, Decanos et Capi∣tula Ecclesiarum Cathedralium, ac etiam Arcaidiaco∣nos et totum Clerum vestrae Provinciae, quod iidem Priores Dcani et Archidiaconi in propriis personis suis, et quodlibet Page  35 Capitulorum paedictorum per unum, Clerumque cujuslibet Diocaes. per duos Pocuratores sufficientem potestatem ab ipsis Capitulo et Clero habentes, sint in dicto die apud dictum locum ad consentiendum hiis quae tunc ibidem de communi consilio regni nostri ordinari contigerit sicut praedictum est. Et hoc nullaenus omittatis. Teste Rege apud Westm. 28 die Ianuarii.

Consimiles literae diriguntur W. Arch. Eborum. Ang∣liae Primati, teste ut supra.

The 59. writ is that of Claus. An 6 E. 3. m. 19. dorso.

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c.* Quia [ 59] super diversis et arduis negotiis nos et statum terrae no∣strae Hyberniae specialiter contingentibs, ordinavimus Parliamentum nostrum apud Westm, in crastino Nativi∣tatis beatae Mariae virginis prox. futur. tenere, &c. with∣out Praemunientes, &c. Et hoc sicut Nos et honorem no∣strum, necnon tranquiliitatem regni et terrae nostrorum praedictorum diligitis, nullatenus omittatis. Teste Rege apud Wodestock 20 die Iulii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est Archiep. Eborum. and 19. Bishops more; Abbati S. Augustini Cantuar. and 27 Abbots more, and Priori S. Iohannis Ierusalem in Anglia, Priori de Spalding, Priori de Lewes.

The 60. writ is extant in Claus. 6 E. 3. m. 9. dorso. [ 60]

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Cum post Parliamentum nostrum quod apud Westm. ultimo tenui∣mus, quaedam magna et ardua Negotia versus partes Bo∣reales quae statum regni nostri et Coronae nosirae regiae intime contingunt emerserunt, super quibus celere et festinum remedium cum deliberatione provida apponere Nos oportet, propter quod de Consisio Praelatorum et Magnatum Nobis assistentium Parliamentum nostrum a∣pud Eborum: die Veneris prox. ante festum S. Nicolai prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. without Praemunien∣tes, &c. Et hoe sicut Nos et honorem nostrum ac salvatio∣nem Coronae nostrae regiae, et tranquillitatem partium dicti regni nostri diligitis, nullatenus omittatis. Sci∣entes quod propter arduitatem negotiorum praedicto∣rum, Page  36 ceslame impedimento legiimo praelentia vestra carere non posumus ista vice. Teste Rege apud Ebo∣rum 20 die Octobris, Per ipsum Regem et Consili∣um.

Eodem modo mandatum est Archiepiscopo Eborum. to 19. Bishops, 29. Abbots, and 3. Priors last before na∣med.

[ 61] The 61 writ is that of Claus. Anno 7 E. 3. pars 2 m. 3. dorso.

Rex dilecto sibi in Christo Priori Eclesiae Christi Cantu∣ar.* Custodi spiritualitatis Achiepiscopatus Cantuar. sede vaante, &c. Quia pro diversis et arduis negotiis Nos, &c. Parliamentum nostrum apud Eborum die Lunae prox. ante fesum sancti Petri in Catedra prox. futur. teneri, &c. (as in other summons) Teste Rege apud Walyngord 4 die Januarii Per Breve de privato sigillo.

Eodem modo mandatum est Archiepiscopo Eborum. 19 Bishops, 27 Abbots, and 3 Priors forenemed. After which there iued out other writs to the said Gardian of the Spiritualties of Canterbury, and the Archbishop of York, dated the same day and place, verbatim agreeing with the former, with this addiional Clause in the close thereof. Et licet singulis Episcopis praedictis injunxerimus quod quilibet eoum praemunire faciat, Prioes, Decanos, &c. as in the 58 writ before cited. T. ut supra.

[ 62] The 62 is the writ of Claus. 8 E. 3. m. 18. doso.

Rex, &c. I. &c. Archiepiscopo Cantuar.* Quia, &c. nos et statum regni nostri, et aliaum terra um nostrarum specialiter contingentibus Parliamentum nostrum apud Westm. die lune prox. post festum exaltationis sanctae Crucis prox utur. tenere, &c. Praemunientes, &c. Teste Rege apud Redinges 24 die Iulii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est Arch. Eborum. to 18. Bishops, 27 Abbots▪ and 3. Priots more.

Then follows in the same Roll another special writ to the two Archbishops, agreeing with the former, except in this addition. Et licet singulis Episcopis praedictis in∣jnxerimus, &c. as in the 58. and 61. Teste ut supra. Per ipsum Regem.

Page  37The 63. writ is recorded in Claus. 9 E. 3. mem. 28. [ 63] dorso.

Rex, &c. I. &c. Archiep. Cantuar.* Quia, &c. Parli∣amentum nostrum apud Eborum in crastino Ascentionis Domini prox. futur. tenere, &c. Praemunientes, &c. Teste Rege apud Notingham 3. die Aprilis. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est, Arch. Eborum. 18 other Bishops, 28. Abbots, 3. Priors. Then follows ano∣ther writ of the same Form and date to both the Arch∣bishops, with an Et licet, &c. as before, . 53.

The 64. is in Claus. 9. E. 3. m. 8. dorso. [ 64]

Rex, &c. J. Archiep. Cantuar. Quia, &c. Parliamen∣tum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post diem Do∣minicam in medio Quadragesimae prox. futur. &c. Prae∣munientes, &c. T. Rege apud Berewic. super Twedam 22. die Ianuarii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est, Archiep. Eborum 19. other Bishops, and 3. Priors. After which there issued writs to both the Archbishops of the same date, with Et licet. &c. superadded as before, n. 58. Peripsum Regem.

The 65. writ is entred, Claus. Anno 10 E. 3. m. 5. doso. [ 65]

Rex, &c. J. &c. Archiepisc. Cantuar.* Quia &c. Par∣liamentum nostrum apud Eborum▪ die Lunae in festo Sancti Hillarii prox. futur. tenere, &c. Teste Rege apud Botheuil 29. die Novembris. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est, Archiepisc. Eborum. 18 other Bishops. Custodi Spn ••ualitatis Episcopatus Nor∣wic. sede vacante, Abbots 28. Priors 3.

These writs are seconded with 2. other writs of the same date and form to both the Archbishops, with the addition of the Clause: Et licet singulis Episcopis praedictis injunxerimus quod quilibet eorum praemunire faciat Priores, &c. ut supra, n. 58.

The 66. writ is registred Claus. 11 E. 3. pars 1. m. 15. dorso. [ 66]

Rex, &c. J. &c. Arch. Cant.* Quia super diversis et urgen∣tissimis negotiis Nos et statum regni nostri, et aliarum Page  38 terrarum nostrarum, &c. apud Staunf. die Veneris in cra∣stino Ascentionis Domini prox. futur. habere ordinavi∣mus colloquium et tractatum, &c. Vobis mandamus, &c. quod dictis die et loco personaliter intersitis Nobiscum, et cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus prae∣dictis, super dictis negotiis tractaturi vestrumque consi∣lium impensuri. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum et salvationem et tranquillitatem regni et terrarum no∣strarum praedictarum diligitis modis omnibus faciatis, ne per vestri absentiam expeditio negotiorum nostrorum it a urgentium retardaretur, sen aliquo modo quod absit, dif∣feratur. Teste Rege apud Westm. 24 die Aprilis. Per ipsum Regem.

Edoem modo mandatum est Archiepisc. Eborum, et Episcopis, ac Comitibus et Magnatibus et aliis subscriptis DE CONSILIO REGIS existentibus mutatis mutandis: there being only the names of 8. Bishops subscribed, without any Abbots or Priors, and 10 Earls, 23 Lords and Barons, 5. Justices, and 3. others of the Kings Council: but no writs at all for electing Knights, Citizens, or Burgesses: So as this was no Summons to a Parliament, but rather to a Privy Council or Consultation.

[ 67] The 67. writ is extant in Claus. 11. E. 3. pars 1. m. 8. dorso.

Rex, &c. I. &c. Archiep. Cantuar.* Quia super qui∣busdam arduis et urgentissimis negotiis quae per solempnes Nuncios nostros quos ad partes transmarinas transmissimus Nobis jam sunt plenius intimata, et quae Nos, et statum reg∣ni nostri Coronaeque jura specialiter et intimis contingent, vobiscum et cum aliis Praelatis, Magnatibus et Proceribus ipsius regni nostri Westm. die Lunae prox post festum Sanctae Margaretae Virginis prox. futur. Colloquium habere volumus et tractatum; Vobis in fide et dilectione, &c. mandamus quod cessante excusatione quacunque dictis die et loco personaliter intersitis Nobiscum, et cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus praedictis super dictis negotris tractaturi ve∣strumque consilium impensuri. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, et tranquillitatem et salvationem regni Coronaeque Page  39 nostrorum diligitis, nullatenus omucatis. Scientes quod propter arduitatem et magnitudinem negotiorum praedictorum absentiam vestram ad diem illum nequimus nec volumus a∣liqualiter excusare. Teste Rege apud Staunford 21 die Iu∣nii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est Episcopis, Abbatibus et Prioribus subscriptis, vz. 15 Bishops, 25 Abbots, 4 Priors (the last of Sempyngham oft omitted before) 10. Earls, 38 Nobles and great men.

The 68. is this Notable writ in Claus. 11 E. 3. part [ 68] 2. m. 40. dorso.

Rex, &c. I. &. Archiepisc. Cantuar. &c.* Cum de assensu Praelatorum, Magnatum & Procerum regni nostri ac aliorum de Consilio nostro, ad partes transmarinas una cum nonullis Magnatibus et Proceribus, et aliis Pidelibus nostris, ex crtis et legitimis causis infra breve, Domino duce, ordinavimus Nos transfretare, et prae caeteris insideat Nobis cordi, quod pax nostra in regno nostro in nostra absenia in∣violabiliter observetur, et idem regnum nostrum ab hostium incursibus tueatur. Nos autem passagium nostrum praedictum ad dictas partes super custodia dicti regni nostri et conserva∣tione pacis nostrae in codem regno dum sic absentes fuermus, ct aliis arduis et urgentissimis negotiis, tam Nos et Statum ejusdem regni altarumque terrarum nostrarum, quam eun∣dem transitum nostrum spcialiter contingentibus, vobiscum et cum caeeris Praelatis et Magnatibus ipsius regni apud Westm. die Veneris prox. ante festum Sancti Michelis prox. futur: habore volumus Colloquium et tractatum. Et ideo vobis in fide et dilectione quibus nobis tenemini, sirmiter injungendo mandamus, quod pensatis tanta nostrorum et dict regni negotiorum arduitate et periculis imminentibus, absque excsatione qu cunque dictis die et loco personaliter inter sitis, Nbiscum et cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proce∣ribus praedictis super dictis negotiis tractauri, vestrumque consilium impensuri. Et hoc sicut honorem nostrum ac sal∣vationem et tranquillitatm dicti regni nostri et Ecclesiae san∣ctae diligitis modis omnibus faciatis. Ne, quod absit, per vestri absentiam expeditio negotiorum nostrorum praedicto∣rum Page  40 retardetur seu quomodolibet differetur. Et praemunien∣tes Priorem, &c. Teste Roge apud Westm. 18 die Augusti. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est W. Arch. Eborum; to 15. Bishops more; Custod. Spiritualitatis Episcopatus Cicestr. sede vacante: 29. Abbots and 3. Priors.

[ 69] The 69. is the writ in the same Roll and membrana, to summon a Convocation of the Clergy at Pauls.

Rex, &c. J. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Cum de as∣sensu Praelatorum, &c. usque imparturi (ut supra, et tunc sic.) Et quia negotia praedicta salvationem et quictem regni nostri et Ecclesiae sanctae, c universorum ac singulorum ipsi∣us regni specialiter contingunt; Vobis mandamus, rogantes, quod Episcopos, Praelatos & Clerum vestrae Provinciae apud Ecclesiam Sancti Pauli London, in crastino S. Michaelis prox. futur. convocari fac. Ita quod tam dicti Episcopi quam Decani, et Priores Ecclesiarum Catedralium, & Archidi a∣coni et Abbates exempti et non exempti quos expedire vide∣ritis personaliter, et quodlibet Capitulorum praedictarum Ec∣clesiarum Cathedralium per unum, et (lerici cuuslibet Dioc. per duos Procuratores sufficientem potestatem habentes, apud dictam Ecclesiam Sancti Pauli in praedicto crastino Sancti Michaelis intersint. ad tractandum et consulendum super prae∣missis una vobiscum et aliis per Nos tunc mittendis, et ad consentiendum hiis quae tunc ibidem pro communi defensione et utilitate divina favente clementia contigerit ordinari. Teste ut supra. Per ipsum Regem.

Consimile Breve dirigitur W. Archiepiscopo Eborum Angliae Primati, quod convocare fac. Praelatos, &c. de Provincia sua apud Eorum die Iovis prox. post Octabis S. Michaelis prox. futur. Teste u supra.

[ 70] The 70. is this Notable writ in Claus. Anno 11 E. 3. pars 2. m 11. dorso.

Rex, &c. J. &c. Archiep Cantuar. &c.* Quia tam super urgentissimis negotiis Nos et statum regni nostri, ac aliarum terrarum nostrraum, ac jura nostra et Coronae nostrae tan∣genibus, quam etiam super expeditione quorundam altorum arduorum negotiorum, quae venerabiles Patres Sanctae Ro∣manae Page  41 Ecclesiae Cardinales, ad Nos jam in Angliam, per Do∣mium Summum Pontificem transmissi, Nobis ex parte ejusdem Summi Pontificis et dictae sedis specialiter nuncia∣runt, PARLIAMENTUM nostrum apud Westm. in crastino Purificationis beatae Mariae virginis prox, futur. te∣nere, ac ibidem vobiscum et cum caeteris Praelatis, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, et tranquillitatem et quie∣tem dictorum regni et terrarum diligitis, nullatenus omitta∣tis. Praemunientes Priorem, &c. Scientes insuper, quod tam proper dictorum negotiorum arduitatem, quam pro co quod nonnulla alia nostri et regni nostri negotia in diversis Parliamentis nostris ante haec tempora tentis,* propter absenti∣am Praelatorum et Magnatum ejusdem regni qui eisdem Par∣liamentis, una cum aliis ipsius regni Proceribus personaliter juxta mandata nostra eis inde directis interfuisse debuerant FUERUNT NON ABSQUE NOSTRI & REGNI NOSTRI INCOMMODO SAEPIUS RETARDATA, Procuratores, seu excusationem aliquam pro vobis ligitimo cessante impedimento, admittere nolumus ista vice. Teste Rege apud Westm. 20 die Decembris. Per ipsum Re∣gem.

Eodem modo mandatum est Arch: Eborum. 16. Bishops more, and H. Episcopo Lincoln. vel ejus Vicario generali, ipso Episcopo in remotis agente: 28. Abbots, and 4. Priors.

The 71. is this observable writ of Claus. 12 E. 3. pars [ 71] 2. m. 32. dorso.

Rex, &c. Archiepisc. Eborum, &c.* Cum super defen∣sione et salvatione regni nostri ac jurium Coronae nostrae de assensu Praelatorum, Comitum, Baronum et Commu∣nitatis regni nostri sumus jam cum exercitu nostro ad partes transmarinas, annuente Domino, personaliter pro∣secturi: et dilectum et fidelem nostrum Edwardum Du∣cem Cornubiae er Comitem Cestriae, filium nostrum pri∣mogenitum Custodem dicti regni nostri, et locum no∣strum tenentem in eodem regno constituerimus, dum sic Nos absentare contigerit, vel alias nostrae placuerit vo∣luntari: ac intimius insidat cordi nostro, quod Pax nostra Page  42 in ipso regno tam in nostra absentia quam in praesentia il∣laesa firmius conservetur, et idem regnum et populus no∣ster ibidem ab hostium incursibus tueantur. Per quod de assensu Consilii nostri ordinavimus, quod super prae∣missis et aliis arduis et urgentibus negotiis nos et Statum regni nostri multipliciter contingntibus QUODDAM MAGNUM CONSILIUM apud Northmpton, in cra∣stino S. Iacobi Apostoli prox. futur. teneatur; Vobis in fide et dilectione quibus Nobis tenemini firmiter injun∣gendo mandamus, quod attentis praemissorum arduitate et imminentibus periculis, quacurque excusatione ces∣sante dictis die et loco personaliter intersitis, cum praefa∣to Custode et caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceri∣bus regni nostri, quos ibidem ea de causa convocari feci∣mus, super negotiis praedictis tractaturi, vestrumque consilium impensuri. Et hoc sicut et honorem nostrum, ac salvationem et tranquillitatem dicti regni nostri et Ecclesiae sanctae, diligitis, modis omnibus faciatis; ne quod absir, per vestram absentiam expeditio negotiorum nostrorum praedictorum retardetur, seu quomodolibet differatur. Praemunientes Decanum et Capitulum Ec∣clesiae vestrae, &c. Teste Rege apud Walton. 15 die Iunii, Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est &c. to 15 Bishops more, H. Episcopo Lincoln. vel ejus Vicario generali, ipso E∣piscopo in remotis agenti, R. Electo London, confirma∣to.

Then follows the like writ to J. Archbishop of Can∣terbury, as issued to Yorke: with this different clause af∣ter; Excusatione cessante; viz. vel Vicariis vestris gene∣ralibus, vobis in partibus transmarinis agentibus, dictis die et loco personaliter intersitis, &c. Et vos, vel dictus vicarius vester generalis, praemuniatis, &c. (ut supra, mutatis mutan∣dis) Teste ut supra.

Consimile Breve dirititur R. Episcopo Dunolm, and to 28. Abbots, and 4. Priors.

[ 72] The 72. is the writ registred in Claus. 14 E. 3. parte 2. m. 28. dorso.

Page  43Rex, &c. I.*&c. Archiepic. Cantuar. &c. vel ejus Vicario generali ipso Archiepiscopo in remotis agenti, Salu∣tem. Quia de avisamento Consilii nostri ordinavimus, quod super arduis et urgentibus negotiis, tam Nos et expeditionem guerrae nostrae, ac jura nostra et Coronae nostrae in partibus transmarinis, quam statum et defensionem, regni nostri, et aliarum terrarum nostrarum contingentibus Parliamentum apud Westm. ad Quindena S. Michaelis prox. futur. tenea∣tur: et ibidem vobiscum ac cum caeteris Praelatis, &c. Vo∣bis, &c. mandamus, quod consideratis dictorum negotiorum arduitate et periculis imminentibus, cessante quacunque ex∣cusatione dictis die et loco personaliter intersitis, Nobiscum, seu cum Custode regni nostri, si tunc contigerit Nos abesse, ac caeteris Praelatis, Magnatibus, &c. consilium impensuri. Et hoc sicut Nos & honorem nostrum, ac salvationem regni, ter∣rarum et jurium nostrorum praedictorum, ac Ecclesiae sanctae, expeditionemque dictorum negotiorum nostrorum diligitis, nullatenus omittatis. Ne quod absit, per vestram absentiam (quam cessante impedimento legitimo excusare aliqualiter nolumus ista vice) expeditio dictorum negotiorum nostrorum retardetur, seu quomodolibes differatur. Praemunientes, &c. Teste Custode praedicto apud Windesore, 25. die Aug. Per ipsum Regem ac dictum Custodem et Consilium.

Eodem modo mandatum est Arch. Eborum, &c. and 16. Bishops more, R. Dunolm. Episcopo, vel ejus Vi∣cario generali ipso Episcopo in remotis agente: and so H. Lincoln Episcopo, T. Hereford Episcopo, vel ejus Vi∣cario generali, &c.

Eodem modo mandatum est, to▪ 25 Abbots and 4. Priors.

After which follow writs to the Archbishop of York, and to the Archbishop of Canterbury or his Vicar General in his absence of the like form: with an, Et licet singulis Episcopis regni nostri, &c. Nolentes tamen dicta negotia no∣stra pro defectu praemunitionum praedictarum si minus rectè factae fuerint, retardari, &c. (as n. 58.) Teste Custode apud Wyndesor. 26. die Augusti. Per ipsum Regem et dictum Custodem & Consilium.

Page  44 [ 73] The 73. is this remarkable writ, Claus. An. 13 E. 3. pars 2. m. 1. dorso.

Rex,* &c. I. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Cum quae∣dam ardua et urgentia Negotia, quae Nos et honorem nostrum, statumque regni nostri contingebant in Pariia∣mento nostro apud Westm. Quindena S. Michaelis prox. ptaeterito summonito, Praelatis, Proceribus et Commu∣nitate dicti regni ibidem existentibus exposita extitis∣sent; super quibus eadem Communitas tempus ad deli∣beandum petiit, supplicans aliud Parliamentum statim infra breve, ut tunc deliberatione hujusmodi habita va∣leret expositis maturius responderi. Per quod de avisa∣mento Praelatorum et Procerum praedictorum, necnon ad dictae Communitatis hujusmodi supplicationem, or∣dinavimus, quod super hiis et aliis urgentissimis negoti∣is, tam Nos et expeditionem guerrae nostrae in partibus transmarinis, quam defensionem ejusdem regni, jurium et terrarum nostrarum contingentibus, Parliamentum nostrum apud Westm. in Octabis S. Hillarii prox. futur. teneatur; Et ibidem vobiscum, &c. Vobis, &c. man∣damus, quod dictorum negotiorum arduitate, pericu∣lisque et necessitate imminentibus ponderatis, excusa∣tione quacunque cessante, dictis die et loco personaliter intersitis Nobiscum, seu cum Custode regni nostri, si tunc conigerit nos abesse, ac caeteris Praelatis, &c. (as in the last writ before) Praemunientes, &c. ad consenienum &c. Teste Custode praedicto apud Langele, 16 die No∣vembris. Per ipsum Regem, et dictum Custodm et Consilium.

Eodem modo mandatum est Arch. Eborum, and to 18 Bishops more, 29 Abbots, and 4. Priors. After which follows two other writs dated 20 die Novembris, to both the Archbishops in the same form; with the clause of Et licet singulis Episcopis, &c. as before, n. 58. Per ipsum Regem, et dictum Custodem et Consilium.

[ 74] The 74. is this special writ different in one memorable clause from all the precedent in Claus.*Anno 14 E. 3. pars 1. m. 33. dorso.

Page  45 Rex, venerabili in Christo patri, I. eadem gratia Ar∣chiepiscopo Cantuar, totius Angliae Primati, Salutem. Quia super diversis arduissimis et urgentissimis Nego∣tis, Nos et statum ac etiam defensionem regni Angliae, quam expeditionem guerrae nostrae, ac jura Coronae no∣strae, terrasque et Dominica nostra in partibus transma∣rinis multipliciter contingentibus Parliamentum no∣strum apud Westm. di Mercrii prox. post diem Domi∣nicam in medio Quadragesimae prox. futur. tenere, et ibidem vobiscum, ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Procetibus dicti regni Colloquium habere volumus et tractatum. Vobis in fide, &c. mandamus, quod con∣sideratis dictorum Negotiorum arduitate et periculis necessitate que imminentibus, cessane quacunque excu∣saione, dictis die et loco personaliter intersitis, Nobis∣cum, et cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus praedictis super dictis Negotiis tractaturi, vestrumque Consilium impensri. Et hoc sicut Nos et honorem no∣strum ac salvationem ejusdem regni nostri Angliae caete∣ratumque terrarum ac jurium nostrorum praedictorum ac negotiorum expeditionem diligitis nullatenus omitatis. Et praemunentes Priorem, &c. Non mirantes ex hoc quod stilum nostrum consuetum mut vimus ET REGEM FRANCIAE NOS FACIAMUS nominari jam (in the beginning of this writ at large to the Archbishop, though omitted for brevity in the Clause Roll, beginning only with Rex, instead of* Edwardus Dei graa Rex Angiae et FRANCIAE, &c.) diversae subsunt causae per quas hoc facere necessarie nos oportet, et quas vobis et aliis Prae¦latis et Magnatibus necnon Communitatibus ejusdem regni nostri Angliae ad dictum Parliam. plenius expo∣nemus. Scientes insuper quod nolumus, nec intentio∣nis nostrae exisit, quod ex assumptione nominis et hono∣ris eorundem dicto regno ac terrae Angliae, aut statui seu juribus eorundem prae judicietur, aut aliqualiter dero∣getur, set quod eidem regno uberius subveniatur et re∣le vetur maturius, illud idem, et po securitate in hac par∣re ad dictum Parliamentum si opus fuerit, ordinabimus, Page  46 quod juxta consilium vestrum et aliorum Praelatorum, Magnatum caeterorum{que} ibidem convocatorum viderimus oportunum. Teste Rege apud Harwich. 21 die Februa∣rii. Per ipsum Regem.

Eodem modomandatum est Arch. Eborum, and to 17. Bishops more. T. Episcopo Hereford, vel ejus Vicar. gene∣rali, ipso Episcopo in remotis agente, W. Electo London cn∣firmato, 29 Abbots, and 4. Priors.

After which there are two writs of the self-same date and form directed to both the Archbishops; with this usual additional clause. Et licet singulis Episcopis, &c. as before, n. 58.

[ 75] The 75. writ of summons is that in Claus.*Anno 14 E. 3. pars 1. m. 23. dorso.

Rex, &c. I. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Cum pro defensione et salvatione regni nostri Angliae, ac recuperatio∣ne jurium nostrorum et Coronae nostrae sumus cum Magnati∣bus et aliis ejusdem regni ad partes transmarinas, annuente Domino personaliter profecturi; et per-dilectum et fidelem nostrum Edwardum Ducem Cornubiae, et Comitem Cestriae filium nostrum primogenitū CUSTODEM dicti regn nostri Angliae, et locū nostrū tenentē in eodem regno constituerimus dum Nos sie absentari contigerit, vel alias nostrae placuerit voluntati; ac intimius insideat cordi nostro quod pax nosra in ipso regno tam in absentia quā in praesetia illsafirma obser∣vetur, dem regnū et p pulis noster ibidem ab hostiū incursu tueantur; per quod de assensu Consilii nostri ordinavimus, quod super praemissis t aliis arduis et urgentibus negotiis Nos et Statum dicti regni nostri Angliae, et expeditionem diverso∣rum urgentissimorum negotiorum nostrorum multipliciter contingentibus, quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. ad diem Mercurii prox. post festum Translationis S. Thomae Martyris prox. futur. teneatur. Vobis in side, &c. personaliter intersitis, cum praefato Custode ac caeteris Praelatis, &c. quos ibidem ea de causa convocari mandavi∣mus, super dictis negotiis tractaturi vestrumque consilium impensuri. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac salva∣tionem et tranquillitatem regni nostri Angliae et Ecclesiae Page  47 sanctae diligitis modis omnibus faciatis; Ne quod absit, per vestri absentiam expeditio negotiorum nostrorum praedicto∣rum retardetur, seu quomodolibet differatur. Et praemunia∣tis, &c. Teste Rge apud Westm. 30 die Maii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est, A. Episcopo Winton, and 18. Bishops more, 29 Abbots, and 4. Priors.

The 76. writ is recorded in Claus. 15 E. 3. pars 1. m. [ 76] 37 dorso.*

Rex, &c. J. &c. Archiepisc. Cantuar. Quia super di∣versis et arduis negotiis tam Nos, statum et defensionem regni nostri Angliae, quam expeditionem guerrae nostrae, ac jura Coronae nostrae, et terras et Dominica nostra in partibus transmarinis multipliciter contingentibus, Par∣liamentum nostrum apud Westm. in die Lunae prox. post Quindena Paschae prox. futur. enere, et ibidem, &c. (a in the 73. precedent writ.) Teste Rege apud Wodestoke. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est to 18. Bishops, 29 Ab∣bots, and 4. Priors.

The 77. writ is in Claus. Ano. 16 E. 3. pars 1. m. [ 77] 39. dorso.*

Rex, &c. J. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia super quibusdam arduis negotiis Nos et statum dicti regni Angliae ac aliarum terrarum nostrarum, ac etiam recupe∣rationem jurium nostrorum specialiter contingentibus, Vobiscum et cum caeteris Praelatis ac Magnatibus dicti regni nostri apud Westm. die Lunae in crstino Claus. Paschae prox. futur. colloquium habere volumus et tractatum. Vobis, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac salvationem et defensionem dicti regni no∣stri diligitis nullatenus omittatis. Teste Rege apud Westm. 25 die Februarii. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est to 7. Bishops, but no Ab∣bots, Priors, Sherifs, or Warden of the Cinqueports, and so no summons to a Parliament, but a Council, as the Margin stiles it.

The 77. writ is entred in Claus. 16 Edw. 3. pars [ 78] Page  48 2. m. 22. dorso; with one unusual clause.

Rex,* &c. J. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia pro defensione et salvatione regni nostri Angliae, ac expediti∣one guerrae nostrae Franciae, passagium nostrum ad partes transmarinas duximus ordinandum. Nos de bono regi∣mine dicti regni, ac conservatione Pacis nostrae, ac dis∣cretione provida negotiorum nostrorum, ac aliorum pub∣licam utilitatem concernen. dum sic absentes furimus merito solliciti, quoddam CONSILIUM ET TRAC∣TATUM tenendum vobiscum, et cum aliis Praelatis, Magnatibus, et Communitatibus dicti regni nostri super hiis apud Westm. die Mercurii prox. post festum S. Ed∣wardi Confessors prox. futur. per Edw. Ducem Cornubiae, et Comitem Cestriae, filium nostrum carissimum, quem Custodem dicti regni constituimus, Nobis sic agentibus in remotis, ordinavimus. Et ideovobis, &c. dictis die et loco personaliter intersitis cum praefaro Custode, nomi∣ne nostro, et cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Com∣munitatibus antedictis, super praemissis ractaturi, ve∣strumque consilium impensuri. Praemunientes, &c. et hoc sicut Nos et honorem nostrum, et salvationem et de∣fensionem dicti regni diligitis nullatenus omittatis. Sci∣turi quod gratitudinem et ingratitudinem quas Nobis in absentia nostra jam ostendi contigerit plus ponderabi∣mus, quam si fuerant dum praesentes essemus, et ea cura∣bimus juxta merita seu demerita compensare. Teste Re∣ge apud Gastry 12. die Sept. Per ipsum Regem et Con∣silium.

Consimili Brevia diriguntur, mutatis mutandis sub ea∣dem data, unto 17. Bishops, 20. Abbots, and 2. Pri∣ors.

[ 79] The 79. is this notable writ recorded in Claus. 16 E. 3. parte 2. m.* 13. Dorso.

Rex, &c. J. &c. Archiep. Cantuar. &c. Quia jam super expeditione guerrae nostrae sub spe saelicis eventus agimus in remotis, et super quibusdam tam personam quam statum et bonum regimen regni nostri Angliae sum∣me concernentibus vestrum habere vellemus auxilium Page  49 et consilium providum et festium; intime vo rogantes mandamus, quod die Sabbato in crastino S. Luciae prox: futur. fitis personaliter apud Westm. ibidem cum Edward filio nostro carissimo Duce Cornubiae, CUSTODE Ang∣liae, ac aliis de Consilio nostro, super his tractaturi ve∣strumque consilium et auxilium, prout requiret dicto∣rum negotiorum qualitas, impensuri. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum et expeditionem nostram diligitis nullatenus omittatis. Teste praefato Custode apud Ke∣nyngton 20. die Novembris. Per ipsum Regem et Con∣silium.

Eodem modo mandatum est, to 5. more Bishops, 5. Earls, 17. Lords and Great men; without any Abbots, Priors, writs to Sherifs, Assistants, or Warden of the Cinque-ports. It being only a Council, not a Parlia∣ment.

The 80. writ very observable in the recital, is regi∣stred [ 80] in Claus. Anno 17 E. 3. parte 1. m. 25. dorso.*

Rex, &c. J. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia ob re∣verenam Domini Summi Pontificis et sedis Apostolicae, et instantiam venerabilium Patrum Dominorum Penestrini et Tusculani Episcoporum, sacrosanctae Ecclesiae Romanae Car∣dinales, et dictorum Summi Pontificis atque Sedis Nuncio∣rum, propter haec ad Nos specialiter transmissorum, quaedam Trenga, sub spe pacis honorabilis inter Nos et adversaris no∣stros Franciae jam est inita, et ad tractandum de dieta Pace iuxta conditionem super hoc habitam, solempnes Nuntios ci∣tra festum Nativitatis S. Johannis Baptistae habemus ad Romanam Curiam destinari, propter haec et alias causas vari∣as et arduas commodum publicum nostri et nostrorum fideli∣um concernentes, ordinavimus Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post Quindenam Pasch. prox. fu∣tur. tenere, et vobiscum, ac cum caeteris Praelatis, Magnati∣bu et Proceribus regni nostri Angliae Colloquium habere volumus et Tractatum. Vobis in fide, &c. mandamus, quod considerata dictorum negotiorum arduitae, quatenus excusa∣tione cessante dictis die et loco personaliter inter sitis Nobis∣cum, &c. Et praemuniatis, &c. Teste Custode praedicto Page  50apud Byfleet 29 die Februarii. Per ipsum Regem et Consilium.

Eodem modo mandatum est, to 19. Bishops, 26. Abbots, and 2. Priors.

[ 81] The 81. writ is thus recorded, Claus. Anno 18 E. 3. pars 1. m. 14. dorso.

Rex, &c. I. &c. Archiep.*Cantuar. &c. Quia pro quibudam arduis et urgentibus negotiis honorem Dei, et decus et defensionem Ecclesiae Anglicanae, ac necessa∣rium et salubre Regimen populiet regni nostri. Angliae summe concernentibus, ordinavimus Parliamentum no∣strum apud Westm. die Lunae prox. post Octab. S. Trini∣tatis prox. futur. tenere, ac vobiscum ibidem, ac cum cae∣teris, &c. firmiter injungimus et mandamus quatenus ex∣cusatione quacunque postposita, arditate negoti∣orum praedictorum considerata, dictis die et loco personaliter intersitis Nobiscum, si praesentes fuerimus ibidem, seu cum deputandis a Nobis si abesse Nos con∣tigerit, et cum caeteris Praelatis, &c. Et praemuniatis, &c. Teste Rege apud Westm. 30 die Aprilis. Per ip∣sum Regem et Cons••ium.

Eodem mdo mandatum est, Archiepisc. Eborum. I. Electo Hereford confirmato, and 18 Bishops, 26 Abots, and 2. Priors more.

[ 82] The 82. writ is thus entred in Claus. An. 20 E. 3. par. 2. m. 22. dorso.

Rex, &c. J. &c. Archiep.* Cantuar. &c. Quia de avi∣samento Consilii nostri ordinavimus, quod super variis et arduis negotiis, tam Nos et expedit••nem guerrae no∣strae, ac jura nostra et Coronae nostrae in partibus trans∣marinis, quam Statum et defensionem regni nostri Ang∣liae contingentibus, quoddam Parliamentum nostrum a∣pud Westm. die Lunae prox. post festum Nativitatis bea∣tae Mariae Virginis prox. futur. teneatur, et ibidem vo∣biscum, &c. Tractatus et Colloquium habeantur. Vobis in fide, &c. cessante quacunque e••usatione dictis die et loco personaliter Nobiscum, seu cum Custode regni no∣stri, si tunc contigerit Nos abesse, ac caeteris Praelais, Page  51 &c. consilium impensuri. Et hoc cut honorem nostrum et salvationem regni, terrarum et jurium nostrorum ac Ecclefiae anctae, expeditionemque dictorum negotio∣rum nostrorum diligitis, nullatenus omittatis; Ne quod absi, per vestri absentiam (quam cessane impedimento legitimo nullo modo excusatam habere volumus) expe∣ditio negotiorum nostrorum praedictorum retardetur, seu aliqualiter differatur. Praemuniene, &c. Teste Custode praedicto apud Westm. 30 die Iulii Per ipsum Regem et dictum Custodem et Consilium.

Eodem modo mandatum est, to 16. Bishops, Custodi Spiritualitis Episcopatus Assaven, 23. Abbots, and 2. Pri∣ors.

The 83. (in the same Clause of Roll and Membr.) is this [ 83] special writ of Summons issued to the Archbishop of York and others, varying from all the rest in some obser∣vable clauses concerning making Proxies in their ab∣sence.

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Eborum &c. Cum de avisamento, &c. ut supra, to habentur; then, Per quod mandaverimus diversis Praelatis, Comitibus, Baronibus, et aliis Proceibus regni nostri, quod consideratis dictorum ne∣gotiorum arduitate et periculis imminentibus, cessante excu∣satione quacunque, dictis die t loco personaliter intersitis No∣biscum, &c. (ut supra, to impensuri. Then comes in this special clause) Et quia modernis temporibus super salvatio∣ne et defensione Marchiae Scotiae estis multipliciter occupati: Vobis in fide et dilectione quibus Nobis tenemini firmiter in∣jungendo mandamus; quod dictis negotiis et periculis per vos debitè ponderatis, aliquem idoneum Procuratorem, in quo benè confiditis, de voluntate et intentione vestris plenius infor∣matum, in loco vestri, cum sufficienti potestate ad dictos diem et locum mittatis, ad consentiendum hiis quae tunc per dictos Praelatos. Comites, et alios Proceres ordinari contigerit super negotiis antedictis. Et hoc sicut de vobis confidimus, et Nos et honorem nostrum et vestrum, ac recuperationem urium nostrorum praedictorum, salvationemque et defensionem dicti regni nostri Angliae diligitis, nullatenus omittatis. T. ut supra.

Page  52Eodem modo mandatum est subscriptis sub eadem data, viz. Gilberto de Umfravill Comiti de Anegos, Thomae de Lucy, Hen. de Percy, Rad. de Nevill, Johan. de Har∣rington, Pet. de Malo-lacu, le quint, Joh. de Fauconberge, Thomae Wake de Lydell, Joh. de Moubray, Hen. Fitz Hugh, Rad. de Bulmere, Thomae Episcopo Dunolm. vel ejus Vicar. generali ipso Episcopo in remotis agente. J. Episcopo Carliol. Abbati beatae Mariae Eborum, Abba∣ti de Selbye.

[ 84] The 84. writ is thus transmitted to us, Claus. Anno 21 E. 3. pars 1. m. 28. dors.*

Rex, &c. R. eadem gratia Episcopo Cicestr. Salutem. Propter quaedam ardua negotia Nos statum et defensio∣nem regni nostri Angliae, ac expeditionem guerrarum nostrarum summe contingentia: Vobis in fide, &c. man∣damus quod omnibus aliis praetermissis, sitis apud Westm. tertio die Martii prox. futur. ibidem cum Praelatis, et caeteris Magnatibus, ac aliis de Confilio nostro super ne∣gotiis anedictis tractauri, vestrumque consilium im∣pensuri. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac cele∣rem expeditionem Guerrarum nostrarum praedictarum diligitis nullo modo omittatis. T. Custode praedicto apud Redinges, 18. die Februarii. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur subscriptis, mutatis mutan∣dis, sub eadem data, viz. to 5. Bishops (one of them inser∣ted among the temporal Barons) 8. Earls, 8. Barons, 20 Abbots, and 5. Priors: without any writs to Sheriffs, Assistants, or Warden of the Cinque Ports. It being a Summons to a Council, not Parliament, which the next writ demonstrates.

[ 85] The 85. writ of Summons I finde in Claus. Anno 21 E. 3. part 2. m. 9. dorso, having a most observable clause to∣wards the end of it, which would be very acceptable now (as no doubt it was then) to the overlong uncessantly taxed, and almost exhausted people.

Rex, &c.* I. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia pro quibusdam arduis negotiis tam Nos et Statum Regni nostri Page  53Angliae, quam communem utilitatem populi ejusdem regni nostri contingentibus, Parliamentum nostrum apud Westm. in crastino S. Hillarii prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac communem utilita∣tem populi praedicti diligis, ulltenus omttatis. Praemuntentes &c. Et scire vos volumus, Quod dictum Parliamentum non ad Auxilia seu Tallagia a populo dicti regni nostri petenda, vel alia onera eidem populo imponenda,*set duntaxat pro justicia ipsi populo nostro super damnis et gravaminibus sibi illatis facienda (a very welcome clause in this exacting, oppresing, unrighteous age of manifold grievances and Injuries of all kinds fit to be thus redressed in a particular Parliament summoned for that end) Et pro tractatibus super dictis negotiis, ut prae∣mittitur habend. fecimus summoneri. Teste Rege apud Westm. 13. die Novemb. Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est Archepisc. Eborum, &c. and 19 Bishop, 24 Abbots, and 2. Priors.

The 86. is this memorable writ of Summons I meet [ 86] with in Claus. Anno 22 E. 3. parte 1. m. 32. dorso.

Rex, &c.* I. &. Archiepiscopo Cantuar. &c. Cum juxta formam Treugarum inter Nos et adversarium nostrum Frnciae apud Calesiam initarum, concordatum fuisset, quod nonnulli solempnes Nuncii durantibus dictis Treugis, tàm ex parte nostra, quàm dicti adversarii nostri ad sedem Aposto∣licam ad tractandum ibidem de finali Pace inter Nos et dic∣tum adversarium nostrum mitterentur; Et licet super hoc certos competentes Nunios ad sentiendam voluntatem Dom. Summi Pontificis super quibusdam praeparationis, tam dictum tactaum pacis, quammissionem hujusmodi majorum so∣lempnium Nunciorum concernentibus, ac aliis de causis mot∣vis plurimum ad dictam sedem circiter festum S. Andreae Apostoli prox. praeteritum duxerimus transmittends, tunc sperantes certam responsionem ab ipsis Nu ciis in ultimo Par∣liamento nostro apud Westm. tento veresimiliter habuisse, de quibus quidem Nuncis, seu eorum expedtione hactenus non recepimus quicquam certum: Propter quod missionem majo∣rum▪ Nunciorum nostrorum solempnium adhuc posuimus in Page  54 suspenso; Et quia Deo dante, de dictis Nunciis et eorum expeditione in proximo habere credimus certa nova, super quibus, ac etiam et super eo quod contra formam dictarum Treugarum ex parte ipsius adversarii nostri juratarum, quae∣dam notabiliter ponderanda, et in favorem nostri, et nostro∣rum fidelium ecallegatorum adimplenda, per partis adversae maliciam, minime sunt impleta, necnon super eo quod dictus noster adversarius contra bonam fidem, desperata pace pro parte sua promissa, maximam multitudinem hominum ad ar∣ma, ac aliorum, ac navium et galiarum, potentius quam hactonus auditum fuerat, procurat, ad dictum regnum no∣strum Angliae hostiliter invadendum, ac Nos et Dominium nostrum pro viribus subvertendum, prout ut haec per manife∣sta indicia satis liqueant, expedit, ut cum Praelatis, Magna∣tibus et Proceribus ejusdem regni, absque moris dispendio salubre consilium habeamus, per quod ex causis praedictis, et pro aliis gentem et terram Scotiae, necnon pro quibusdam variis negotiis multum arduis tam Nos quam Statum totius regni nostri praedicti specialiter contingentibus Parliamen∣tum nostrum apud Westm. ad diem Lunae prox. futur. te∣nere, vobiscumque ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus & Proceribus praedictis colloquium habere volumus et tracta∣tum. Et ideo vobis in fide et dilectione quibus Nobis te∣nemini firmiter injungendo mandamus, quatenus cessante ex∣cusatione quacunque, dictis die et loco personaliter intersitis, Nobiscum, ac cum caetenis Praelatis, Magnatibus, et Pro∣ceribus dicti regni super negotiis praedictis tractaturi, ve∣strumque consilium impensuri. Praemunientes Priorem et Capitulum Ecclesiae vestrae Christi Cantuariae, ac Archi∣diaconos, totumque Clerum vestrae Dioc. quod idem Prior et Archidiaconi in propriis personis suis, ac dictum Capitu∣lum per unum, idemque Clerus per duos Procuratores idoneos, plenam et sufficientem potestatem ab ipsis Capitulo et Clero babentes praedictis die et loco personaliter inter sint, ad consen∣tiendum hiis quae tunc ibidem de Communt Consilio ipsius regni nostri, divina favente clementia contigerit ordina∣ri. Teste Rege apud Westm. 14. die Februarii. Per ipsum Regem.

Page  55Eodem modo mandatum est subscriptis sub eadem data, viz. Arch. Eborum, and 19. Bishops 24 Abbots, and 2. Priors more.

The 87 writ is this of Claus. Anno 22. E. 3. parte 2. [ 87] m. 7. dorso.*

Rex, &c. R. eadem gratia Episcopo London. Salutem. Quia pro magnis et arduis negotiis inter quosdam fide∣les nostros ex parte nostra, et quosdam Magnates et ali∣os ex parte adversariorum nostr. Franciae, quosdamque ex parte Comitis et Gentis Flandriae. jam noviter apud Cales. tractatis, necnon pro diversis aliis urgentibus Negotiis Nos et statum regni nostri Angliae summe con∣tingentibus, Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post festum S. Hillaru prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. colloquium habere volumus et tracta∣tum Vobis in fide, &c. dictis die et loco in propria persona vestra absque Procuratore faciendo inter∣sitis Nobiscum, &c. Et hoc sicut Nos et honorem no∣strum, ac expeditionem negotiorum nostrorum, necnon utilitatem et commodum regni nostri Angliae diligitis, nullatenus omittatis. Praemunintes, &c. Scituri pro certo, quod attenta dictorum negotiorum arduitate Pro∣curatores aliquos pro vobis, seu ex parte vestra ad diem praedictum admittere, seu absentiam vestram excusatam habere nolumus ullo modo. Teste Rege apud Westm. 20 die Novemb. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia diriguntur subscriptis sub eadem da∣ta, viz. J. de Ostord Decano Lincoln. Electo Cantuar. confirmato, W. Episcopo Winton, and 16. Bishops, 28. Abbots, and 3. Priors more.

Besides there issued a writ to W. eadem gratia Episcopo Wigorn. in the same form to omittatis: and then thus: Quacunque concessione vobis pro immunitate vestra de non ventendo ad Parliamenta nostra prius concessa non obstante. Praemunientes, &c. Teste ut supra.

After which follows another writ; Rex, &c. W. &c. Archiep. Eborum: in like form till tractatum; with this different clause from the other writs; Vobis in fide, &c.Page  56 mandamus, quod aliquem idoneum et sufficientem Procura∣torem pro vobis in quo confiditis ad dictos diem et locum, o quod vos propter corporis vestri debilitatem laborare non po••∣ritis, quo praetextu personalem praesentiam vestram ist avice excusatam habere volumus, mittati, Nobiscum, ac cum cae∣teris Praelatis, Magnatibus et Proceribus dicti, &c. ut supra. Praemuntentes, &c. Teste ut supra.

[ 88] The 88. an ordinary writ is thus enrolled. Claus. An. 24 E. 3 par. 2. m. 3. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archep. Cantuar. &c. Quia pro quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos, et staum et bonum regimen regni nostri, et aliarum terrarum et Dominiorum nostrorum contingentibus, Parliamentum nostrum apud Westm. in Octabis Purificationis beatae Mariae virginis prox. futur. tenere, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum et commune commodum dicti regni nostri Angliae diligitis nullatenus omittatis. Praemu∣nientes, &c. Teste Rege apud Westm. 25 die Novemb. Per ipsum Regem et Consilium.

Eodem modo mandatum est, sub eadem data. Arch. Eborum. and 18. Bishops, 25. Abbots, and 2. Priors more.

[ 89] The 89. writ is entred Claus. Anno 25 E. 3. part 1. m. 5. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Catuar. &c. Quia pro quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos et statum regni nostri, et necessariam defensionem ejusdem regni contingentibus, Parliamentum nostrum apud Westm▪ die Veneris in crastino S. Hillarii prox. futur. tenere, & hoc (as before, writ 88.) Praemunientes, &c. Teste Rege a∣pud Westm. 15. die Novembr. Per ipsum Regem et Consilium.

Eodem modo mandatum est Arch. Eborum. and 18. o∣ther Bishops, 24. Abbots, and 2. Priors: This special note is entred in the Roll and Lists of the Abbors ••mes then summoned after Abbati de Croyland. Abbas Leicestr, cancellatur, quia habet Cartam Regis quod non compellatur venire ad Parliamentum;* His Patent of Exemption is Page  57 entred in Rot. Pat. 26 E. 3. par 2. m. 22. Prited in Mr. Seldens Titles of Honor, Book 2. ch. 5. p. 734, 735, and in my Plea for the Lords, p. 155, 156.

The 90. is this coniderable writ. with some unusual [ 90] clauses in Claus. An. 26 E. 3. m. 14. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Arch. Cantuar. &c. Quia pro magnis∣et urgentibus negotiis, et novis subitis ad Nos perlatis Nos et statum ac jura regni nostri Angliae summe con∣cernentibus, super quibus festinum et providum oportet exhiberi remedium, uobiscum ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceibus, et aliis fidelibus nostris dicti regni apud Westm. in crastino Assumptionis beaae Ma∣riae virginis prox. futur. collquium habere volumus et tractatum. Vobis, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac salvationem et defensionem et commodum dicti regni nostri diligitis, et subversionem ejus viare volueriis, nullo moo omittatis. Nos de die receptio∣nis praesentium et per quem vobis dilatae fuerint certifi∣cantes tunc ibidem. Teste Rege apud Westm. 20 die Iul. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimlia Brevia diriguntur to 1. Bishops, Priori Hspitalis Ierusalem in Anglia, Abbati Westm. There being no more Priors or Abbots named in the Roll, but these 3. summoned by special writs.

But the writs to the Bishops of Exon, Bath and Wells, Coventry and Litchfield, St Davids, Rochester, Bangor, Assaven. Landaff and Carliol. have this clause in them, in which they vary from the former: Dictis die et loco per vos vel per Procur atorem vestrum idoeum intersitis Nobis∣cum, &c.

The 91. are these 3. special writs of Summons to ap∣pear [ 91] before this Council, thus recorded in this Roll▪

(g) Rex d lecto sibi in Christo fratri Ranulpho Monacho Abbatiae Cestriae, Salutem.* Quibusdam certis de causis vobis mandamus firmiter injungentes, quod sitis personaliter coram Nobis et Consilio nostro apud estm. die Martis, prox. post festum Assumptionis beate Mariae virginis prox. futur. una cum omnibus Canonicis vestris, et quae sunt in Cstodia Page  58 vestra, ad loquendum et ractandum cum dicto Consilio super aliquibus quae tunc vobis expetuntur ex parte nostra. Et sub periculo quod incumbit nullatenus omittatis. Tete Rege apud Westm. 8 die Augusti.

Et mandatum est Abbati Abbatiae praedictae, quod praefa∣um Ranulphum ad diem et locum praedictos habeat ex causa praedicta. Teste ut supra.

Rex dilecto sibi in Chriso Priori Provinciali Ordinis Fra∣trum Praedicatorum in Anglia, salutem. Quibusdam certis de causis vobis mandamus firmiter injungentes, quod sitis personalter coram Nobis et Consilio nostro apud Westmon. die Martis prox. post festum Assumptionis beatae Mariae vir∣ginis prox: futur. ad loquendm et tractandum, &c. Teste ut supra.

Eodem modo mandatum est Priori Provinciali Ordinis beatae Mariae de Monte Carmeli in Anglia, de essendo co∣ram dicto Consilio, die Iovis prox. post Assumptionem beatae Mariae virginis prox. futur. sub eadem data.

These I conceive were all summoned rather as private informers, than Members of this Council; being to ap∣pear Coram Nobis et Consilio nostro: not to be Members thereof.

[ 92] The 92. is this writ, in Claus. Anno 27 E. 3. m. 12. dorso.

Rex,* &c. S. &c. Archiepisc. Canuar. &c. Quia pro magnis et urgentibus negoiis Nos et staum regni Ang∣liae summe concernentibus, vobiscum &c. et aliis fideli∣bus dicti regni apud Westm. die Lunae prox. post festum S. Matthaei Apostoli prox. futur. Colloquium habere vo∣lumus et tractatum. Vobis, &c. Et hoc sict Nos et honorem nostrum, ac salvationem et deensionem ac commodum dicti regni nostri diligitis nullatenus omit∣tatis. Nos de die receptionis praesentium et per quem vobis delatae fuerint certificantes tunc ibidem. Tese Rege apud Westm. 15. die Iulii. Per ipsum Regem et Consilium.

Eodem modo mandatum est Arch. Eorum. et 19. Bishops, 25 Abbots, and 2. Priors.

Page  59 The 93. is this writ in Claus. 28 E. 3. m. 26. dorso. [ 93]

Rex,* &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia pro magnis et urgentibus negotiis Nos et statum regni nostri Angliae, ac salvationem et defensionem ejusdem regni summe concernentibus Parliamentum nostrum a∣pud Westm. die Lune prox. post festum S. Marci Evange∣listae prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. Praemunientes, &c. Teste Rege apud Westm. 15. die Martii. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia diriguntur I. Arch. Eborum: to 19. other Bishops, 24 Abbots, 2. Priors.

The 94. writ is thus entred, Claus. 29. E. 3. m. 8. dor∣so. [ 94]

Rex,*&c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia pro quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos et Statum regni Angliae, ac necessariam defensioem ejusdem regni concernentibus Parliamentum nostrum apud Westm. die Jovis in crstino S. Martini prox. futur, teere, et vobis∣cum, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, et com∣mune commodum et salvationem et defensionem dicti regni nostri Angliae diligitis, &c. Prmunientes, &c. Teste Re∣ge apud Portsmoth 20. die Septembris. Per ipsum gem.

Consimilia Brevia diriguntur, I. Arch. Eborum. 18. Bishops, whereof one is Electo Elien. confirmato; 25 Ab∣bots, 2 Priors: One of the 25 Abbots was Abbati de Lei∣cestr. over against which is written in the Margin. Can∣cellatur Abbas Leicestriae quia habet Cartam Regis,*quod non compellatur venire ad Parliamentum.

After which in the same Roll followes this 95. writ to [ 95] the Archbishop of Canterbury and another to York to summon a Convocation of the Clergy.*

Rex, &c. S. &c. Archiep. Cantuar. (just in the same form and words as before, to vesrumque Consilium im∣pensuri. Then follows this clause.) Et quia expedit quod negotia praedicta quae salvationem et defensionem dicti regni nostri sic contingunt, salubriter et efficaciter cum bona et ma∣tura deliberatione deducantur; Vobis m••damus rogantes Page  60 quatenus omnes Episcopos et Abbates, necnon Decanos et Prio∣res tam Ecclesiarum Cathedralium quam Collegiatarum, exemptos et non exemptos, Archidiaconos et totum Clerum vestrae Provincae apud Ecclesiam S. Pauli London. die Lu∣nae prox. post dictum festum S. Martini convocari faciatis. Ita quod dicti Episcopi, Decani, et Priores Ecclesiarum Ca∣thedralium, et Abbates exempti et non exempti, et Archidi∣coni personaliter, et quodlibet Capitulorum dictorum Ec∣clesiarum Cathedralium per unum, et Clerus cujuslibet Dioc∣per duos Procuratores sufficientem potestatem habenes apud dictam Ecclesiam S. Pauli dicto die Lunae intersint; ad trac∣tand. et conslend. super praemissis una vobiscum et aliis per Nos illuc mittendis; et ad consentiendum hiis qu tunc ibi∣dem super dictis negotiis divina favete clementia contigeri ordinari: Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac salvatio∣nem et defensionem dicti regni nostri diligitis nullatenus o∣mittatis. Teste Rege apud Westm. 25 die Septembris. Per ipsum Regem.

Consimiles literae diriguntur I. Archiepiscopo Ebo∣rm, Primati Angliae, de Clero suae Provinciae die Lunae in Crastino S. Nicholai prox. futur. apud Ecclesiam beai Petri Eborum, ex causa praedicta convoando. Teste ut supra.

[ 96] The 95. writ is that of Claus. Anno 31 E. 3. m. 21. dorso. very considerable.*

Rex▪ &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia pro quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos et sta∣tum regni nostri Angliae, et necessariam desensionem e∣jusdem regni et ECCLELIAE ANGLICANAE contin∣gentibus, ordinavimus Parliamntum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post Sepimanam Paschae prox. futur. tenere, et vobiscum, &c. Et hoc sicu Nos et ho∣orem nostrum, ac commune commodum, et salvationem t defensionem regni ac ECCLESIAE praedictorum dili∣gitis, nullatenus omittatis. Praemunientes, &c. Et quia propter arduitatem praedictorum negotiorum et ce∣leriorem expeditionem eorundem volumus primo die Parliamenti personaliter interesse; Nolumu nec inten∣dimus Page  61 vos, aut aliquem alium ad dictum Parliamentum summonitum, quin eodem primo die personaliter inter∣sitis habere ullo modo excusato, nec excusationem a vo∣bis admittere aliqualem. Teste Rege apud Westm. 15 die Februarii. Per ipsum Regem et Consilium:

Consimilia brevia diriguntur subscriptis, mutatis mu∣tandis, sub eadem data, viz. I. Arch. Eborum, 18 Bi∣shops, 24 Abbots, and 1. Prior.

After which follows this 97. memorable writ in the [ 97] same Roll and dorso,* to summon a Convocation of the Clergy.

Rex, &c. S. &c. Cantuar. &c. (verbatim▪ a before, to vestrumque consilium impensuri. Then follows this clause;) Et quia praedicta negotia perquam ardua sine maxima deliberatione tam Praelatorum et Cleri, quam Magna∣tum et Communitatis ejusdem regni nullo modo expe∣diri poterunt, ad quorum expeditionem Auxilium et Consilium tam a vobis et Clero, quam a dictis Magnati∣bus et Communitate habere necessario Nos oportet; Vo∣bis rogamus mandantes, quatenus omnes Episcopos et Abbates, necnon Decanos et Priores, tam Ecclesiarum Cathedralium quam Collegiatarum exemptos et non exemptos, Archidiaconos et totum Clerum vestrae Pro∣vinciae apud Ecclesiam S. Pauli Lond. in crastino S. Georgii prox. sequent. Convocari faciatis. Ita quod dicti Epis∣cop, &c. (as before writ 95.) apud dictam Ecclesiam S. Pauli in crastino S. Georgii, cum continuatione et prorogatione dierum tunc sequentium quatenus dicta negoia id requirun, intersint, ad tractand. et consu∣lend▪ super praemis is una Nobiscum, et aliis per Nos illuc mittendis: Et hoc sicut nos et honorem nostrum, ac salvaionem et defensionem dicti regni nostri, ac EC∣CLESIAE ANGLICANAE diligitis, nullatenus omit∣tais. Teste Rege apud Westm. 22 die Februarii. Per i▪ sum Regem.

The 98. writ is thus enrolled, Claus. Ann 31. Ed. 3. [ 98] m. 2. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archie. Cantuar. &c. Quia proPage  62 quibsdam arduis et urgentibus negotis Nos et Statum regni nostri Angliae, et necessariam defensionem ejusdem Regni et ECCLESIAE ANGLICANAE concernentibus, ordinavi∣mus Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post festum Purificationis beatae Mariae virginis prox. futur. tenere. Et vobiscm, &c. Et hoc sicut Nos et honorem no∣strum, ac commune commodum et salvationem et defensionem REGNI ET ECCLESIAE praedictae diligitis, nullatenus omitatis. Praemunietes, &c. Et quia propter arduitatem negotiorum praedictorum ac celeriorem expeditionem eorundē volumus primo die Parliamenti interesse, nolumus, nec inten∣dimus vos aut aliquem alium ad dictum Parliamentum sum∣monitum, quin eodem primo die personaliter intersitis habere ullo modo excusaos, nec excusationem à vobis admittere ali∣qualem. Teste Rege apud Westm. 15 die Septembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur subscriptis, mutatis mutan∣dis, sub eadem data, viz. I. Arch. Eborum, &c. 18 Bi∣shops, 24 Abbots, and 1. Prior.

[ 99] The 99. writ you may find in Claus. Anno 32 E. 3. m. 14. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiep. Cant. &c. Quia pro qui∣busdam arduis et urgentibus negotis Nos et Statum Regni nostri Angliae, et jura Coronae nostrae Angliae summe con∣cernentibus, vobiscum, et cum caeteris Praelatis, &c. die Do∣minica prox. post festum S. Margaretae virginis prox. futur. apud Westm. Colloquium habere volumus et tractatum. Vobis mandamus in fide, &c. Et hoc sicut Nos et honore nostrum, ac salvaionem dicti regni nostri Angliae, ac juriū Coronae ejusdem regni diligitis nullo modo omittatis. Teste Rege apud Westm. 20 die Iunii. Per ipsum Regem et▪ Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur subscriptis sub eadem data; viz. to 6 Bishops, 6 Abbots, 2. Priors, and Decano wellensi; and none else of the Clergy; nor any writs to Assistants, Sheris, or the Warden of the Cinqueports for electing Knights, Citizens, Burgesses, or Barons of the Cinqueports: Therefore only a Council, not a Parlia∣ment; Page  63 as was this next ensuing: summoned by this 100 writ, Claus. Anno 33 E. 3. m. 10. dorso. [ 100]

Rex,* &c. S. &c. Archiepiscopo Cat. &c. Cum pro expeditione guerrae nostrae Franciae, ac savatione et de∣ensione regni nostri Angliae, sumus ad partes transmari∣nas in prox. Deo duce, personaliter profecturi: et Tho∣mamilium nostrum carissimum Custodem dicti regni nostri Angliae, et locum nostri tenentem in eodem reg∣no, dum Nos sic absentari contigerit, vel alias nostrae placuerit voluntati constiuimus, ac intimum inideat cordi nostro, quod Pax noster in eodem regno inviola∣biliter conserveur, et idem regnum ab hostium incursi∣bus defendatur; per quod ordinavimus, quod super prae∣missis et alis arduis negotiis Nos et statum dicti regni nostri concernentibus quoddam Consilium Praelatorum et aliorum Magnatum et Procerum ejudem regni apud Westm. die Dominica prox. ante festum S. Martini in prox. futur. teneatur. Vobis in fide, &c. vestrumque conilium impensuri; Et hoc sicut Nos et honorem no∣strum, ac salvationem et defensionem dicti regni nostri, ac tranquillitaem pacis ejusdem diligitis nullo modo omittatis. Teste Rege apud Sandwicum, 10 die Octobris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur to 6. Bishops, 2. Priors, and 4. Abbots, more; 6. Earls, and 19 Lords or great men, without any writs to Assistants, Sherifs, or War∣den of the Cinque Ports.

The 101. is this writ in Claus. Anno 34 E. 3. m. 35. [ 101] dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia pro quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos ac salva∣tionem et desensionem regni nostri▪ Angliae summe cou∣tingentibus, Parliamentum nostrum apud Westm. die Veneris in crasino Ascentionis Domini prox. futur. te∣nere volumus, et ibide vobiscum▪ &c. Mandamus, quod consideratis dictorum negotiorum arduitate et pe∣riculis imminentibus cessante excusatione quacunque dictis die et loco personaliter intersitis Nobiscum, seu Page  64 cum Custode dicti regni nostri si tune contigerit Nos abesse; ac caeteris Praelatis, &c. Ne quod absit, per vestri absentiam, quam cessnte impedimento legitimo et evidente, nullo modo excusatam habere volumus, ex∣peditio negotiorum nostrorum praedictorum retar etur, seu aliqualiter differatur. Praemunientes, &c. Teste Custode praedicto apud Wesm. 3 die Aprilis. Per ip∣sum Regem.

Eodem modo mandatum est sub eadem data, I. Arch. Eborum, &c. 17 Bishops. Custodi Spiritualitatis Episco∣patus Covent. & Lihf. vacante et in mn Regis exstene, 22 Abbots, and the Prior of St. Iohns Hospital Ierusa∣lem.

[ 102] The 102. writ, you may peruse in Claus. Anno 34 E. 3. m. 4. dorso.

Rex,* &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia pro quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos et sta∣tum, et bonum regimen regni nostri Angliae concernen∣tibus, ordinavimus Parliamentum nostrum apud Westm. die Dominica prox. ante festum Conversionis S. Pauli prox. futur. teneri, et vobiscum, &c. Et hoc sicut Nos et honorem nostrum, ac bonum regimen, ac commune commodum ejusdem regni diligitis, nullatenus omitta∣tis. Praemuniences, &c. Et quia propter arduitatem ne∣gotiorum praedictorum, ac ceeriorem expeditionem eo∣ruudem volumus primo die Parliamenti personalier in∣teresse, nolumus, &c. (as before writ 98.) Teste Rege apud Westm. 20 die Novembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur I. Archiepiscopo Ebo∣rum, to 17. Bishops more, 24 Abbots, and the Prior of St Iohns Ierusalem.

[ 103] The 103. writ is inserted into Claus. Anno 36 E. 3. m. 16. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiep. Cntuar. &c. Quia super quibusdam arduis et urgentibus negotiis Nos et Statum regni nostri Angliae concernentibus, Parliamentum no∣strum apud Westm. in Quindena S. Michaelis prox. fu∣tur. Page  65 teneri ordinavimus, et vobiscum, &c. Et hoc sicut nos et honorem nostrum et expeditionem negotiorum diligitis nullaenus omittatis. Praemunientes, &c. Sci∣entes insue, quod propter arduitatem negotiorum praedictorum Procuratores, seu excusationem aliquam legitimo cessante impedimento pro vobis admittere no∣lumus ista vice. Teste Rege apud Windesor 14 die Au∣gusti. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia diriguntur sub eadem data, I. Ar∣chiep. Eborum: to 17. other Bishops: Custodi Spiritua∣litatis Episcopatus Lincoln. and likewise Episcopaus Ci∣cestriae sede vacante, 22 Abbots, and 3. Priors.

The 104. writ is extant, Claus. Anno 37 E. 3. m. 22. [ 104] dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia super quibusdam arduis, &c. (as next before) Parlia∣mentum nostrum apud Westm. in octabis S. Michaelis prox. futur. tenere ordinavimus, &c. Praemunientes, &c. Scientes insuper, &c. (as next before.) Teste Rege apud VVestm. 1. die Iunii. Per ipsum Regem et Consili∣um.

Consimilia Brevia diiguntur I. Archiep. Eborum, to 18 other Bishops, 23 Abbots, and 3 Priors.

The 105. writ is entred in Claus. An. 38 E. 3. m. 3. [ 105] dorso.*

Rex, &c. I. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia su∣per quibusdam, &c. ac jure Coronae nostrae concernen∣tibus, Parliametum nostrum apud VVestm. in Octabis S. Hillarii prox. futur. tenere ordinavimus, &c. Praemu∣nientes, &c. Scientes insuper, &c. (as in 103. before.) Teste Rege apud VVestm. 4 die Decembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur Iohanni Archiepiscopo Eborum. 15 Bishops more; Vicario generali Episcopo Ci∣cestr. ipso Episcopo in remotis agente. Custodi Spiritualita∣tis, Episcopatus Roffensis sede vaante, de praemuniend. ut supra. 23 Abbots, and 3. Priors.

The 106. writ (having one special clause differing from [ 106] *Page  66 the former) is registred, Claus. Anno 39 E. 3. m. 2. dorso.

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia, &c. ac jura Coronae nostrae concernentibus Parliamentum no∣strum apud VVestm. die Lunae in crastino Inventionis San∣ctae Crucis prox. futur. tenere ordinavimus, &c. Praemuni-entes, &c. Scientes insuper, &c. Et quia expeditio nego∣tiorum praedictorum multum insidet cordi nobis, vos attente rogamus quatenus die Dominica prox. ante dic∣um diem Lunae apud London esse velitis. Ita quod eo∣dem die Lunae mane apud VVestm. vos cum aliis Praela∣tis et Magnatibus illuc tunc venturi esse valeatis; quia eodem die Parliamentum praedictum inchoare, et ibiem personaliter e••e volumus omni modo. Teste Rege apud VVestm. 20 die Ianuarii. Per ipsum Regem et Consili∣um.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. Archiepiscopo Ebo∣rum. 18 Bishops, 23 Abbots and 3. Priors.

[ 107] The 107. writ appears in Claus. 42 E. 3. m. 22. dor∣so.*

Rex, &c. S. &c. Archiep. Cantuar. &c. Quia, &c. Parliamentum nostrum apud Westm. primo die Maii prox futur. tenere ordinavimus, &c. Praemunientes, &c. Scien∣tes insuper quod propter arduitatem, &c. Teste Rege apud Westm. 24 die Februarii. Per ipsum Regem et Con∣silium.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. Iohanni Archiep. Eborum, 19 Bishops, 23 Abbots, and 2 Priors.

[ 108] The 108. writ is to be found Claus. An 43 E. 3. m. 24. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia, &c. Parliamentum nostrum apud Westm. in Octabis S. Trinitatis prox. futur. tenere ordinavimus, &c. Praemuni∣entes, &c. Scientes insuper, &c. Teste Rege apud Westm. 6 die Aprilis. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia, &c. Iohanni Archiepiscopo Eborum,7 Bishops, 23 Abbots, and 2 Priors.

Page  67 The 109. writ shews it self in Claus. Anno 44 E. 3. [ 109] m. 1. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia su∣per &c. Nos et Statum ac defensionem regni nostri Ang∣liae, ac jura Coronae nostrae concernentibus, Parliamen∣tum nostrum apud Westm. die Lunae in prima Septimana Quadragesimae, viz. in festo S. Matthaei Apostoli prox. fuur. tenere ordinavimus, &c. Praemunientes, &c. Sci∣etes insuper quod propter arduiatem, &c. Teste Rege apud Westm. 8. die Ianuarii. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia, &c. J. Arch. Eborum: 18 Bishops, Custodi Spiritualitatis Episcopatus Bangor, side vacante, 24 Abbots, and 2 Priors.

The 110. writ, is visible in Claus. Anno 46 E. 3. m. [ 110] 11. dorso.*

Rex, &c. W. Archiepiscopo Cantur. Quia de avi∣samento Consilii nostri ordinavimus, quod super arduis et urgentibus negotiis tam Nos et-expeditionem guerrae nostrae ac juria nostra, et Coronae nostrae in partibus trans∣marinis, quam statum et defensionem regni nostri Ang∣liae et ECCLESIAE ANGLICANAE, contingenti∣us, quoddam Parliamentum apud Westm. in Quinde∣na S. Michaelis prox. futur. teneatur: et ibidem vobis∣cum, &c. Colloquium et tractatus habeantur. Vobis, &c. mandamus, quod consideratis dictorum negotiorum arduitate, et periculis imminentibus cessante quacunque excusatione dict is die et loco personaliter intersit is No∣biscum, seu cum Ricardo filio carissimi Primogeniti no∣stri Edwardi, Principis Aquitaniae et Walliae, CUSTODE regni nostri Angliae, et locum nostri tenente in eodem regno si tunc contigerit Nos abesse, ac caeteris Praelatis, Magnatibus et Proceribus, &c. Et hoc scut Nos et ho∣norem nostrum, ac salvationem regni terrarum et jurium nostrorum praedictorum ac ECCLESIAE SANCTAE, expeditionemque di••orum negotiorum diligitis nullo modo omittatis. Ne quod absit, per vestri absentiam (quam cessante impedimento legiimo nullo modo ex∣cusatam habere volumus) expeditio negotiorum nostro∣rum Page  68 praedictorum retardetur, seu aliqualiter differatur, Praemunietes, &c. Teste Custode praedicto apud Walyng∣ford 1. die Septembris. Per ipsum Regem, ac dictum Custodem et Consilium.

Consimilia Brevia diiguntur, &c. Archiepiscopo Ebo∣rum, 17 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus, particu∣larly named in the Roll.

The like writ issued to Thomas Bishop of Durham; but with this different clause next after Consilium vestrum impensuri, viz. Et quia mdernis temporibus super salvatio∣ni et defensione Marehiae Scotiae istis mandato nostro multi∣plieiter occupati. Vobis in fide, &c. mandamus, quod dictis negotiis et periculis perv os debitè ponderatis, si videritis quod ad Parliamentum praedictum commodè pervenire non poteri∣tis, tunc aliquem idoneum Procuratorem in quo bene confiditis, de voluntate et intentione vestris plenius informatum loco ve∣stro cum sufficiente potestate ad dictos diem et locum mittatis, ad consentiendum hiis quae tunc per dictos Praelatos, Comites, et alios Proceres ordinari contigerit super negotiis antedictis. Et hoc sicut de vobis confidimus, et Nos et honorem nostrum et vestrum, recuperationem jurium nostrorum praedictorum, salvationemque et defensionem dicti regni nostri Angliae dili∣gitis nullatenus omittatis. Praemunientes, &c. Teste ut su∣pra. Per ipsum Regem, ac dictum Custodem ec Con∣silium.

Consimile Breve dirigitur Thomae Episcopo Kar∣liol.

[ 111] The 111. writ is thus trunsmitted to posterity, Claus. Anno 47 E. 3. m. 13. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia de avisameato Consilii nostri pro quibusdam arduis, &c. (as in the 110. writ before) quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in crastino S. Edwardi Regis prox. futur. te∣nere ordinavimus, &c. Et hoc sicut Nos, &c. Ne quod ab∣sit, &c. Praemunientes, &c. (as in the said 110 writ) Te∣ste Rege apud Westm. 4 die Octobris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. I. Archiepiscopo Page  69 Eborum: 18. Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus, na∣med in the Roll.

The 112. writ is thus registred, Claus. Anno 49 E. 3. [ 112] m. 6. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia de avisamento Consilii nostri, pro quibusdam, &c. Nos et Statum et defensionem regni nostri Angliae, et ECCLESI∣AE ANGLICANAE contingentibus, quoddaem Parliamentum nostrum apud Westm. duodecimo die Februarii prox. fu∣tur. teneri ordinavimus, et ibidem vobiscum, &c. Et hoc si∣cut Nos et honorem nostrum, ac salvationem regni praedicti et ECCLESIAE SANCTAE, expeditionemque dictorum negotiorum diligitis nullatenus omitiatis. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. Teste Rege apud Langele 28 die De∣cembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. A. Archiep. Ebo∣rum, 19 Episcopis, 23 Abbatibus, and 2 Proceribus.

The 113. writ is preserved in Claus. An. 50 E. 3. part [ 113] 2. m. 6. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cintuar. &c. Quia de avisamento, &c. (just as in 112. before) quoddam Par∣liamentum nostrum apud Westm. in Quindena S. Hilarii prox. futur. teneri ordinavimus, et ibidem vobiscum, &c. Et hoc sicut, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. (as next before.) Teste Rege apud Westm. primo die Decem∣bris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. Alex. Archiepiscopo Eborum, 17 Episcopis, 21 Abbatibus, Priori S. Johannis Jerusalem in Anglia, Priori de Coventr.

The 114. is this memorable writ in Claus. 1. R. 2. m. [ 114] 31. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Cum ini∣mici nostri inter se allegati et undique hostiliter congregati regnum nostrum Angliae in pluribus locis per terram et per mare saepius invaserunt, mala quamplurima et intolerabilia nobis et ligeis nostris perpetrando, et non solum de hoc contenti, dictum regnum nostrum, ac Ecclesiam sanctam Nosque ac populum nostrum Angliae de die in diem separant totis viribus Page  70 subvertere et destruere, nisi orum malitiae adjuvante Deo fortius resistatur: unde in salvationem Status Ecclesiae sanctae et regni ac populi prdictorum necessariam defensionem sump∣tus ac census et expensas inaestimabiles, et aliquo tempore praeterito magis solito graviores effundere Nos oportet. Verum quia de copia the sauri vel bonorum in primordiis nostri regi∣minis nec mirum penitus alieni ad ipsorum onerum et sump∣tuum supportationem absque juvamine fidelium nostrorum non sufficimus sicut scitis. Vobis in fide et dlectione quibus nobis tenemini rogando mandamus▪ quatenus consideratis tam arduitate negotiorum praedictorum, quam grandibus periculis quae Ecclesiae et regno praedicto oculata fide, imminere con∣spicitis, attentis, et debite consider atis, Suffraganeos vestros, Decanos et Priores Cathedralium Ecclesiarum, Abbates, Priores et alios electivos, exemptos et non exemptos, necnon Archidiaconos, Capitula, Conventus, et Collegia, totumque Clerum cujuslibet Dioc. dictae vestrae Provinciae ad compa∣rend. coram vobis in Ecclesia S. Pauli London. vel alibi prout expedire videritis ad breviorem diem quam poteritis more solito convocari fac. et eis dictis negotiis et periculis ibi∣dem plenius expositis et declaratis, ipsos ad Subsidium in hoc casu competens et necessarium in supportationem dictorum one∣rum et sumptorum Nobis concedendi eo specialius et cum effi∣catia qua magis sciveritis vel poteritis tanta necessitate cau∣sante inducatis, et partes vestras ad hoc effectualiter appo∣natis; Nos in Cancellaria nostra de quantitate Subsidii illius certificantes. Et hoc sicut nos et honorem nostrum ac salva∣tionem et defensiontm Ecclesiae et regni praedictorum diligitis nullatenus omittatis. Teste meipso apud Westm. 29 die Septembris.

Consimile breve dirigitur A. Arch. Eborum, Angliae Pri∣mati, de Clero convocando in Ecclesia beati Petri Ebor.

[ 115] The 114. writ,* is this of Claus. Anno 1 R. 2. dorso 37. running in the ordinary form except in one particu∣lar clause.

Rex, ven. &c. S. Archiep. Cantuar. &c. Quia cum regni et populi nostri divina permissione suscepto regimine, de avisamento Consilii nostri pro quibusdam arduis et urgentibus Page  71 negotiis Nos et jura Coronae nostrae, ac Statum, salvationem et defensionem regni et populi praedicti ac Ecclesiae Anglicanae contingentibus, quoddam Parliamentum nostrum apud West. in quindena S. Michaclis prox. futur. teneri ordinavimus; et ibidem vobiscum, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes &c. T. Rege apud Westm. 4 die Augusti. Per ipsum Re∣gem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur subscriptis sub eadem data vz. Alexandro Archiep. Eborum electo, &c. 19 Bishops and 23 Abbots, with the Priors of St Iohns Ierusalem, and Coventre.

The 116. writ is thus entred in the ordinary usual [ 116] form, Claus. Anno 2 R. 2. m. 3. dorso.

Rex, &c. S. &c. Archiep. Cantuar. &c. Quia de avi∣samento, &c. Statum et defensionem regni nostri Angl. et Eccles. Anglicanae contingent. quoddam Parliamentum no∣strum apud Westm. in Quindena Paschae prox. futur. teneri ordinavimus &c. Ne quod absit per vestri absentiam (quam nisi tanta infirmitate tunc detenti sueritis quod aliqualiter illuc laborare non poteritis nullo modo excusatam habere vo∣lumus ista vice) expeditio. &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westmon. 17 die Febr. Per ipsum Regem et Con∣silium.

Consimilia Brevia, &c. are issued Alex. Archiep. Ebo∣rum, and to 19. Bishops, 24. Abbots, and 2. Priors.

[ 117] The 117. is this memorable writ recorded Claus. 3 R. 2. m. 27 dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiep. Cantuar. &c. Qualiter ini∣mici nostri Franciae, et alii sibi cohaerentes inter se colli∣gati et undique hostiliter congregati regnum nostrum Angl. pertera et per mare saepius invaserunt, mala quam∣plurima et intollerabilia Nobis et legiis nostris inferen∣do, et non solum de hoc contenti dictum regnum nostrum et Ecclesiam sanctam, Nosque et totam linguam Angli∣canam subvertere et destruere de die in diem totis viri∣bus se conantur nisi eorum malitiae adjuvante Deo for∣tius resistatur, vos non credimus ignorare; unde in sal∣vationem, &c. (as Claus. 1 R. 2. m. 31. before, to o∣mittatis.) Page  72 Teste Rege apud Westm. 2. die Decembris.

Consimiles literae dirigunt ur Alex. Archiep. Eborum, Angliae Primati ad convocandum Clerum in Ecclesiae be∣ati Petri Eborum. Teste ut supra.

[ 118] The 118. writ is thus recorded in the usual form, Claus. 3 R. 2. m. 32. dorso.*

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia de avisamento &c. Quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post festum S. Hilarii prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod absit, as last before; Praemunientes, &c. Teste Rege apud Westm. 20 die Octobris.

Consimiles literae diriguntur Alex. Arch. Eborum: 19 Episcopis, 23 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 119] The 119. writ is that in usual form of Claus. 4 R. 2.*

Rex, &c. S. &c. Archiepiscopo Cant. &c. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Northampton die Lunae prox. post festum Omnium Sanctorum prox. futur. te∣neri ordinavimus, &c. nullatenus omittatis. Ne quod absit pro vestri absentiam (quam nisi tanta infirmitate detenti fueritis quod aliqualiter illuc laborare non pote∣ritis nullo modo excusatam habere volumus ista vice) expeditio dictorum negotiorum nostrorum retardatur aut aliqualiter differatur. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 26 die Augusti. Per ipsum Regem et Con∣silium.

Consimiles literae diriguntur subscriptis sub eadem data, viz. A. Arch. Eborum, &c. 19 Bishops, 25 Abbots, 2 Priors.

[ 120] The 120. is this observable writ in Claus. 5 R. 2. m. 12. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Cant. &c. Satis est vo∣bis, sicut et caeteris Praelatis, Proceribus, aliisque Domi∣nis Subditis nostris regni nostri manifestum, qualiter in ultimo Parliamento nostro vos Domini, Magnates et Communitates regni nostri Angliae quoddam subsidium de lanis cariis et pellibus laniatis Nobis gratanter con∣cesserunt ad certum tempus futur. percipiend. ad effec∣tum Page  73 quod de denariis de Subsidio praedicto provenien∣tibus aliqua ordinatio, sive aliquod viagium pro defen∣sione terrae nostrae, et gravamine inimicis nostris publi∣cis inferend. et celeriori acceleratione finis guerrae ma∣gis expediens fieri ac parari possit, et effectualiter pro∣videri. Ac nos super executione effectus praedicti as∣sistentibus Nobis quibusdam Magnatibus, Dominis et peritis de Consilio nostro, efficacissime recolentes eo∣rum nunc propositum, ad partes exteras ex causis prae∣missis, volente Deo, cum sufficienti Comitiva persona∣liter transfretare; Nos advertentes hujusmodi propo∣tum nostrum absque Chevantia competenti ad optatum finem commode deduci non posse, et ut in absentia no∣nostra pro expedienti et necessario regimine regni no∣stri debitè provideatur, necnon qualiter dicta Chevan∣tia quietus et citius fieri, ac creditoribus nostris in hac parte melior & firmior securitas solutionum dari pote∣rit et vallari, volentes prospicere prout decet, disposui∣mus de avisamento Consilii nostri praedicti in crastino Sancti Iohannis ante portam latinam prox. futur. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Westm. tenere, et vo∣biscum, &c. Ne quod absit, &c. (as next before.) Prae∣munientes, &c. T. Rege apud Westm. 24 die Martii. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. A. Arch. Eborum, &c. 19 other Bishops mutatis mutandis, 24 Abbatibus, Priori de Coventre.

The 121 writ I find in Claus. 5 R. 2. m. 40. dorso. [ 121] *

Rex, Custodi Spiritualitatis Archiepiscopatus Cantuar. sede vacante. Quia de avisamento, &c. quoddam Parlia∣mentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post Festum exaltationis sancta Crucis prox. futur. teneri ordinavimus, &c Ne quod absit, &c. (as before in the two last writs) Praemunicutes, &c. T. Rege apud Villam de S. Alban. 16 die Julii. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia, &c. A. Arch. Eborum, &c. 18 E∣piscopis, Custodi Spiritualitatis Episcopatus Dunolm. sede vaante, 24 Abbatibus, Priori de Coventre.

Page  74 [ 122] The 122. is this memorable writ in Claus. 6 R. 2, part 1. m. 4. dorso.*

Rex, W. Archiep. Cantuar. &c. Quia referente fama publica ad nostrum pervenit certitudinaliter intellec∣tum, quod Carolus, adversarius noster Franciae principa∣lis, subjugata sibi maxima parte Flandriae, quae de amici∣tia nostra existebat, ad obsidend. jam Villam nostram Cales, et alia mala, dampna et gravamina Nobis et regno nostro Angliae undique inferend. et fieri procurand. to∣tis viribus se festinat, omnique diligntia machinatur. Nos maliciae dicti adversarii nostri resistere, et hjus∣modi obidionem, si quae ibidem, quod absit, fieret in event, favente Domino removere, necnon circa recu∣perationem juris nostri quod ad Coronam et regnum Franciae notori obtinemus, ac circa defensionem dicti regni no••ri et Ecclesiae Anglicanae meliorem laborare e intendere, relevamenque et succursum amicis et fi∣delibus nostris circumquaque faere et praebere cupi∣entes, e consilio et assensu quamplurimoru Praelatorum, Procerum, Magnatum, Dominorum, Militum, Burgen∣sium e Mercaorum dicti regni nostri, ad Consilium nostrum ex hac causa evocatorum, sumus in proposito in propria perona nostra ad partes transmarinas cum co∣mitativa Procerum, Magnatum et Nobilium plurimo∣rum manu forti, volente Domino proficisci. Et ut hu∣jusmodi propositum nostrum felicem sortiatur effec∣tum, ac Nobis in remotis agentibus pro expedieni et necessario regimine dicti regni nostri debite providea∣tur; et interim tam inimicis nostris Ispann. quam aliis quibuscunque, si regnum nostrum praedictum hostiiter invadere praesum, serint, fortiter et viriliter ut Oportet, et prout maxime insidet cordi nostro resistatur; dispo∣suimus de consilio et assensu praedictis die Lunae in ter∣tia Septimana Quadragesimae prox. futur. quod dam Parliamentum nostrum apud Westm. tenere, et vobis∣cum, ac cum caeteris Praelatis, Proceribus, Dominis, et COMMUNITATE dicti regni nostri super praemissis et aliis urgenibus causis, statum, regnum et honorem nos∣tra Page  75 concernentibus Colloquium habere et tractatum: Vobis igitur in fide et dilectione, &c. quod considera∣ta dictorum negotiorum arduitate, cessante quacunque excusatione dictis die et loco personaliter intersitis Nobiscum, ac cum Praelatis, Proceribus, et Prioribus praedictis super dictis negotiis tractaturi, vestrumque consilium impensuri. Et hoc sicut Nos et honorem no∣strum, ac salvationem Regni et Ecclesiae praedictorum diligitis, nullatenus omittatis. Ne quod absit, &c. (as before.) Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 7. die Ianuarii. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. A. Arch. Eborum. &c. 18 Bishops, Custodi Spiritualitatis Episcopatus Lan∣daven. sede vacante, 24. Abbatibus, 2. Prioribus.

The 123. is this usual writ, I meet with in Claus. 6 [ 123] R. 2. part. 1. m. 17. dorse. Rex, &c. W. Archiep.*Cant. &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die lunae in Octabis Sancti Mi∣chaelis prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Wodestock 9. die Augusti. Per ipsum Regem.

Cons. Brevia diriguntur A. Arch. Ebrum. 18 Epis∣copis, Custodi Spirit. Episcopatus Assaven. sede vacan∣te, 23 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 124. writ is recorded in Claus. 7 R. 2. m. 10. [ 124] dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Cantuar. Quia de avi∣samento, &c. quoddam Parliament▪ nostrum apud Novam Sarum die Veneris prox. post festum S. Marci Evangeli∣stae prox. futur. tenere ordinavimus, &c. Ne quod ab∣sit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 3 die Marcii▪ Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia, &c. A. Arch. Eborum, &c. 19 Episcopis, 24. Abbatibus, 2. Prioribus

The 125. is this uncommon writ of Claus. An. 7 R. [ 125] 2. m. 37. dorso.*

Rex, &c. W. Archiepic. Cant. &c. Quia de assensu et deliberatione Consilii nostri pro certo Tractatu super Page  76 pace inter Nos, et regnum, terras, Dominia ac ubdi∣tos nostros ex una parte, et magnificum Principem Ro∣bertum consanguineum nostrum Scotae, et ejus terras, Dominia, et Subditos ex alia, favente Domino facienda, mediante Consilio et assens vestris, ac aliorum Praela∣torum, Procerum, Magnatum ac Communitatis regni nostri Angliae ineundo, ac pro aliis arduis et urgentibus negotiis, Nos, Statum et defensionem Regni nostri praedicti Ecclesiaeque Anglicanae multipliciter contin∣gentibus, disposuimus die Lunae prox. ante festum Om∣nium Sanctorum prox. futur. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. tenere, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 20. die Aug. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur A. Archiep. Eborum. &c. 18. Episcopis, H. Episcopo Norwicen. vel ejus Vicario generali ipso in remotis agente, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 126] The 126. writ is this of Claus. 7 R. 2. m. 33. which is observable.*

Rex, &c. W. &c. Archiep. Cantuar. &c. Qualitr inimici nostri Franciae, et alii sibi adherentes in se obligati et undique hostiliter congregati Regnum nostrum Angliae per terram et mare saepius invaserunt, mala quam pluima et intolerabilia nobis et ligeis nostris inferendo, et non solum de hoc contenti dictum Regnum nostrum et Ecclesiam sanc∣t••m, Nósque et totam linguam Anglicanam subvertere et destruere de die in di••m totis viribus se conantur, nisi corum maliciae adjuvante Deo fortius resistatur, vos non credimus ignorare. Unde in salvationem Status dictae Ecclesiae, ac regni ac populi nostrorum necessariam defensionem sumptus ac census, et expensas inestimabiles effundere nos oportet. Verum quia ad horum onerum et sumptuum supportationem absque juvamine fidelium nostrorum non sufficimus sicut scitis, vobis in fide et dilect ione quibus nobis tenemini rogan∣do mandamus, quatenus tam arduitate negotiorum praedicto∣rum, quam grandibus periculis quae Ecclesiae et regno prae∣dictis culata fide imminere conspicitis, attentis et debite con∣sider atis; Page  77 Suffraganeos vestros Decanos, et Priores Ecclesia∣rum Cathedralium▪ Abbates, Prires, et alios Electivos, exemptos et non exemptos, necnon Archidiaconos, Capitula, Conventus & Collegia totumque Clerum cujuslibet Diocaesis vestrae Provinciae ad comparend. coram Vobis in Ecclesia S. Pauli London, vel alibi prout vobis expedire videritis, in crastino S. Martini prox. futur. more solito convocari fac. et eis dictis negotiis et periculis ibidem plenius expositis, et declaratis, ipsos ad Subsidium in hoc casu competens et necessarium, in supportationem dictorum onerum et sump∣tuum Nobis concedend. cospecialius et cum efficacia qua mgis sciveritis vel poteritis tanta necessitate causante indu∣catis, et partes vestras ad hoc effectualiter apponatis; Nos in Cancellaria nostra de quantitate Subsidii illius, ac de ter∣minis solutionis ejusdem certificantes. Et hoc sicut Nos & honorem nostrum; et salvationem et defensionem Ecclesiae et regni praedictorum diligitis nullatenus omittatis. T. R. apud Westm. 8. die Octobris.

Consimile Breve dirigitur Venerabili in Christo patri A. Arch. Eborum, Angliae Primat. T. ut supra.

The 127. is this common writ in Claus. 8 R. 2. m. [ 127] 35. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Cant. &c. Quia de a∣visamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in crastino S. Martini prox. futur. teneri ordina∣vimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 28. die Septembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consim. Brevia diriguntur, &c. A. Archiep. Eborum, 19 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 128. writ is in Claus. 9 R. 2, m. 45. dorso. [ 128]

Rex,*&c. W. &c. Archiepisc. &c. Quia de avisamen∣to, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Venetis prox. post festum Sancti Lucae Evangelistae, prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 3. die Septem∣bris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consim. Brevia, &c. A. Archiep. Eborum, 17 Epis∣copis Page  78 Custod. Spiritualitatis Episcopat. Cicestr. et Co∣ventr. sede vacante, 24. Abbatibus, 2, Prioribus.

[ 129] The 129▪ is the writ in Claus. 10. R. 2. m. 42. dor∣so.*

Rex, &c. W. &c. Archiep. Cant. &c. Quia de avi∣samento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. primo die Octobris, prox. futur. teneri ordinavi∣mus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. Te∣ste Rege apud Oseneye 8. die Augusti. Per ipsum Re∣gem et Consilium.

Consimilia Brevia, &c. A. Archiepiscopo Eborum. 16 Episcopis, Custod. Episcopatus Landaven. et Bathon. et Wellen. sede vacante, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 130] The 130. writ is that in Claus. 11 R. 2. m. 24. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiep. Cantuar. &c. Quia de avisa∣mento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. crastino Purificationis beatae Mariae Virginis prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Windesore, 17 die Decembris. Per ipsum Regem.

Consim. Brevia, A. Archiep. Eborum. 19 Episcopis, 24 Abbatibus, Priori de Coventr.

[ 131] The 131. writ is that in Claus. Anno 12 R. 2. m. 42. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Cant. Quia de avi∣same no Consilii, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Cantebrigg. in crastin. Nativitatis beae Mariae. prox. futur. teneri ordinavimu, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Oxon. 28 die Iulii. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia, &c. Custodi Spiritualitatis Aroh. Eborum, sede vacante, 18 Episcopis, 23 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 132] The 132. is the writ in Claus. 13 R. 2. parte 1. m. 6. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum a∣apud Page  79Westm. die Lunae prox. post festum S. Hillarii prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Redyng 6. die No∣vembr.

Consimilia Brevia, &c. Th. Archiepisc. Eborum, 18 Episcopis. Custodi Spiritualitatis Episcopatus Cicestr. et Roffen. sede vacante. 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 133. is Claus. 14 R. 2. m. 42. dorso. [ 133]

Rex,* &c. W. &c. Archiepisc. Cant. Quia de avisa∣mento, &c. quoddam Parliamentum nosrum apud Westm. in crastino S. Martini prox. futur. teneri ordina∣vimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 12 die Septembrs. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia Th. Arch. Eborum, 19 Episcopis, 23 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 134. writ is in Claus. 15 R. 2. m. 37. dorso. [ 134]

Rex,* &c. W. &c. Archiepisc. Cantuar, &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in crastino Animarum prox. futur. teneri ordi∣navimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunienes, &c. Teste R. apud Westm. 7 die Septembr. Per ipsum Re∣gem et Consilium.

Consimilia Brevia, &c. Th. Arch. Eborum, 19 Epis∣copis, 24 Abbaibus, 2 Prioribus.

The 135. is the writ in Claus. Anno 16 R. 2. m. 23. [ 135] dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiep. Cant. &c. Quia de avi∣samento, &c. quoddam Parliamentum nosrum, apud Wynton in Octabis S. Hillarii prox. futur. tenere ordina∣vimus, &c. Ne quod absi, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Eborum 23 die Novembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consim. Brevia, &c. Th. Archiepisc. Eborum, 19 E∣piscopis, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 136.* is that in Claus. An. 16 R. 2. m. 32. dor∣so. [ 136]

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Qui Page  80 de avisamento, &c. quoddm Parliamentum notrum apud Eborum. in crastino translationis S. Edwardi Regis tenere ordinavimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemu∣nientes, &c. T. R. apud Wyndesore 23 die Iulli. Per ip∣sum Regem et Confilium.

Consimilia Brevia, &c. Th. Archiepiscopo Eborum, 19 Episcopis, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 137] The 137. is the usual writ entred in Claus. Anno 17 R. 2. m. 30. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archiepiscopo Cantuar, &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in quindena S. Hillarii prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 13 die Novembris. Per ip∣sum Regem et Consilium.

Consim. Brevia, Th. Archiepiscopo Eborum, 18 Epis∣copis, 24 Abbatibus, Priori de Coventre.

[ 138] The 138. common writ is registred in Claus. An. 18 R. 2. m. 23. dorso.*

Rex, &c. W. &c. Archieisc. Cant. Quia de avisa∣mento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in quindena S. Hillarii prox. futur. teneri ordi∣navimus, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. Edmundo Duce Eborum Custod. Angliae apud West▪ 20 die Novembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consim. Brevia Th. Archiep. Eborum, 16 Episcopis; Custodi Spirit. Episcopatus Assaven. 25 Abbatibus, 2. Prioribus.

[ 139] The 139. writ is registred in Claus. 20 R. 2. m. 15. dorso.*

Rex Custodi Spiritualit••is Archiepiscopatus Cantuar. sede vacante salutem. Quia de avisamento, &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Westm in festo S. Vin∣centii prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Ne quod ab∣sit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 30. die Novembr. Per ipsum Regem.

Consim. Breva diriguntur. &c. Thomae Arch. Ebo∣rum, &c. 19 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

Page  81 The 140. writ is in Claus. 21 R. 2. m. 27. dorso. [ 140]

Rex,* &c. Thomae Arch. Cant. &c. Quia de avisamen∣to, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post festum Exaltationis sanctae Crucis, prox. futur. teneri ordinavimu, &c. Ne quod absit, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 18 die Iulii. Per ipsum Regem et Consilium.

Consim. Brevia diriguntur A. Archiepiscopo Ebo∣rum, 19 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus there named.

The 141. is Claus. 23. R. 2. m. 3. dorso.* [ 141]

Rex, &c. Th. &c. Arch. Cant. &c. Quia, &c. Parlia∣mentum nostrum apud Westm. in crastino S. Michaelis, proz. futur. &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Cstre. 19 die Aug. Per ipsum Regem et Consili∣um.

Consimilia Brevia Arch. Eborum. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 142. writ is enrolled in Claus. Anno 1 H. 4. m. [ 142] 37. dorso.*

Rex▪ &c. Thomae, &c. Cantuar. Archiepiscopo, &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum no∣strum apud Westm. in festo Sanctae Fidei Virginis prox. futur. teneri, &c. (in the usual form.) T. R. apud Westm. 30 die Decembris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur R. Archiep. Eborum. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus, inserted a∣mong the Abbots names.

The 143. writ is that of Claus. 3. H. 4. dors. 17. [ 143]

Rex,* &c. Th. &c. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. ante estum Purificationis beatae Mariae prox. futur. teneri, &c, Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 2 die Decembris. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia Archiep. Ebor. 19 Episcopis, 23 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 144.* is in Claus. 5▪ H. 4. m. 28. dorso. [ 144]

Rex, &c. T. Archiepisc. Cant. &c. Quia, &c. quod∣dam Page  82 Parliamentum nostrum apud Coventre. 3 die De∣cembris prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 20 die Octobris.

Consimilia Brevia Archiepiscopo Eborum, 19 Epis∣copis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 145] Te 145. is entred in Claus. 7 H. 4. m. 39. dorso.

Rex,* &c. T. Archiepiscopo Cantuar. &c. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Covent. 15 die Febr. prox. fuur. tenri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 21 die Decembris.

Consimilia Brevia Custodi Spiritual. Archiepisco∣paus Eborum: et Episcopatus Roffen. sede vacante, 10 Episcopls, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 146] The 146. writ is in Claus. 8 H. 4. m. 2. dorso:

Rex,* &c. Th. Arciepis. Cantuar. &c. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Gloucestr. 20 die Octobris prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 26 die Augusti. Per breve de pri∣vato Sigillo.

Consimilia Brevia Custodi Spiritual. Archiepis. E∣bor. Custodi Spirit. Episc. Norwi. Custodi Spirit. Episc. Meneven. sede vacante, 14 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 147] The 147. writ is that of Claus. 11 H. 4. m. 32. dor∣so.*

Rex, &c. Th. Archiepisc. Cantuar. Quia, &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Bristoll in Quindena S. Hillarii prox' futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 26 die Octobr.

Consimilia Brevia H. Archiepiscopo Ebor: 18 Epis∣copis, 25 Abbatibus 2 Prioribus.

[ 148] The 148. writ is in Claus. 12 H. 4. m. 2. dorso.

Rex,* &c. Th. Archiepis. Cantuar. Quia, &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Westm: in crastino A∣nimarum prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm: 21 die Septembris.

Consimilia Brevia H. Arch. Ebor. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

Page  83The 149. writ is that of Claus. 14 H. 4. dorso 22. [ 149]

Rex,* &c. Th. Arch. Cant. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in crastino Purifica∣tionis beatae Mariae. prox. futur. teneri, &c. Praemuni∣eutes, &c. T. Rege apud Westm.. die Decembr. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia, H. Archiepisc. Ebor. 18 Episco∣pis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 150 writ is in Claus. 1 H. 5. m. 9. dorso. [ 150]

Rex,* &c. Thomae Archiep. Cantuar. &c. Quia de a∣visamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Leicestr. 29 die Ianuarii prox. futur. teneri ordinavi∣mus, &c. Praemunientes, &c, T. Rege apud Westm. 1. die Decemris.

Consimilia Brevia diriguntur H. Arch. Eborum, 19 Episcopis, 26 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 151 writ is extant in Claus. 1 H. 5. m. 37. dor∣so.* [ 151]

Rex, &c. Thomae, &c. Archiep. Cant. &c. Quia de avisamento &c. quoddam Parliamentum nostrum apud VVestm. à die Paschae prox. futur. in tres Septimanas teneri ordinaimus, &c. Praemunientes, &c. T. R. a∣pud VVetm. 22 die Martii.

Consimilia Brevia diriguntur, &c. H. Arch. Eborum. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 152. is registred Claus. 2 H. 5. m. 16 dorso. [ 152]

Rex,* &c. H. &c. Arch. Cantuar. Quia &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud VVestm. die Lunae prox. post Octab. S. Martini prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud VVestm. 27 die Sep∣tembr.

Consimilia brevia H. Archiep. Ebor. 18 Episcopis, Custodi Spiritual. Episcopatus Covent. et Litchf. 25 Ab∣b••bus, 2 Prioribus.

The 153. is in Claus. 3 H. 5. m. 15 dorso. [ 153]

Rex &c.*H. Archiep. Cantuar. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. post festum S. Lucae Evangeli•••• prox. futur. teneri, &c. Page  84 Praemunintes, &c. Te••e Iohanne Duce Beaf. Custod. Angliae apud Westm. 12 die Augusti.

Consim. Brevia dirigntur H. Arch. Ebor. 15 Epis∣copis, N. Episcopo Bahon. et Wellen.ive ejus Vicario generali ipso Episcopo in remotis agente. The like R. Episcopo Norwicen. and R. Episcopo Sarum, vel ejus Vicar. generali, &c. Custodi Spiritual. Episcopatus Ci∣cestr. 25 Abbatibu, 2 Prioribu.

[ 154] The 154. is that of Claus. 4 H. 5. m. 16 dorso.

Rex,* &c. H. Archiep. Cantuar. Quia quoddam Par∣liamentum nostrum apud Westm. 19 die Octobr. prox. fu∣tur. teneri ordinavimus, &c. Praemunienes, &c. T. Rege apud Sandwicum 3. die Septemb.

Consimilia Brevia H. Archiepisc. Ebor. 13 Episcopis, 5 Episcopis London, Bath & Wells, Norwich, Sarum, Co∣ventre & Lichf. sive ejus Vicario generali ipso Episco∣po in remotis agente. Custodi Spiritual. Episcopatus Cicestr. sede vacante; 23 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 155] The 155. writ is in Claus. 5 H. 5. m. 11. dorso.

Rex,* &c. H. Archiep. Cantuar. Quia, &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Westm. 18 die No∣vembris prox. futur. teneri. Praemunientes, &c. Teste Iohanne Duce Bedford. Custode Angllae apud Westm. 5. die Octobr.

Consimilia Brevia H. Archiepisc. Ebor. 11. Episco∣pis, 5 Episcopis, si•• eorum Viaio gen. (as before.) Custodi Spiritual. Episcopatus Cicestr. et. Sarum. 24 Abbatibus, Priori de Covntre.

[ 156] The 156. is Claus. 7 H. 5. m. 9. dorso.

Rex,*H. Archiepiscopo Cant. Qui, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 16 die Octob. prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. Teste Iohanne Duce Bedf. Custode Angl. apud Westm. 24 die Au∣gusti.

Consim. Brevia H. Archiepisc. Ebor. 16 Episcopis, Custod. Spirit. Episcopatus Wigorn, et Roffen: I. Episc. Coventr. et Lichf. sive ejus Vicario generali, ipso Epis∣coo in remotis agente, 24 Abbatibus, Priori de Co∣ventre.

Page  85The 157. is in Claus. 8 H. 5. m. 2. dorso. [ 157]

Rex &c.*H. Archiep. Cantuar. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 2. ••e May prox. futur. teneri, &c. Praemunienes, &c. T. Rege apud Westm. 26 die Febr.

Cons. Brevia H. Arch. Ebor. 17 Episcopis. Custodi Spirituali. Episcopatus Cicestr. sede vacante. T. Episc. Hereford, vel ejus Vicario general ipso Epicopo in re∣motis agente, 23 Abbatibus, Priori de Coventre.

The 158. is inrolled, Claus. 9 H. 5. nu. 13. dorso. [ 158]

Rex,*&c. H. Archiepisc. Cant. &c. Quia quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 1. die Decembris, prox. futur. &c. Proemnnientes, &c. Teste Iohanni Du∣ce Bedf. Custode Angliae apud Westm. 20 die Octobris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia H. Archiep. Ebor. 14 Episcopis, Custodi Spiritual. Episcopatus London. & Roffen. sede vacante, Episcopo Heref. et Cicestr. vel ejus Vicario generali ipso Episcopo in remotis agente, 25 Abbati∣bus, Priori de Coventre.

The 159. writ in ordinary form, is registred in Claus. [ 159] 1 H. 6. m. 22. dorso.*

Rex, &c. H. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia de avi∣samento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Lunae prox. ante Festum S. Marti••. prox. futur. teneri ordinavimus, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Wyndesore 29 die Septembris. Per ipsum Re∣gem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur H. Arch. Eborum. 19 Episcopis, 24 Abbatibus, Priori de Coventre.

The 160. is recorded in Claus. 2 H. 6. m. 18. dor∣so.* [ 160]

Rex, &c. H. Archiepisc. Cantuar. Quia, &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Westm. 23. die Octob. prox. futur. teneri, &c. Premunientes, &c. T. Rege apud Westm. 1 die Septembris. Per breve de Privato Sigill.

Consim. Brevia H. Archiepisc. Ebor. 15 Episcopis, Page  86 3 Episcopis, vel eorum Vicario generai, &c. Custod. Spiritual. Episc. Bangor. sede vacante, 24 Abbatibus, Priori de Coventre.

[ 161] The 161. writ is in Claus. 3 H. 6. m. 9. dorso. which hath some variation from the former.*

Rex, &c. H. Archiepiscopo Cantuar. &c. salutem. Quia nos jam dum in annis degimus teneris an pax et justitia ubilibet inter Ligeos nostros regni nostri Angliae, sine quarum observatione regnum aliquod pro∣spicere (non pote••) debie conserventur et exhibean∣tur necne, per avisamentum Consilii nostri decre∣vimus experiri; quoddam Parliamentum nostrum apud West monast. ultimo die Aprilis prox, futur. te∣neri or inavimus, ac ibidem vobicum, accum caeteris Pralais, Magnatibus et Proceribus dicti regni nostri super praeissi, et quibusdam alijs arduis et urgenti∣bus ngoiis, No, statum, et defensionem dicti regni nostri ac Ecclesiae Anglicanae contingentibus, Colloqui∣u••• bere et tractatum. Vobis in fide et dilectione quibus Nobis tenemini sirmiter injungendo mandamus, qod consie rais dictorum negotiorum arduitare et periculis imminntibus, ce are quacunque xcula io∣n, dictis die et loco personaiter intersit is Nobiscu••, accm caeeris Praelatis Magnatibu et Procerius prae∣dictis, super dictis negotiis tractaturi, vestrumque con∣silium impesri. Et hoc sicut No et honorem no∣strum, ac salvationem et defensionem regni e Eccle∣siae praedictorum, expeditionemqe dictorum negotio∣rum diligi is nu••atenus omita is. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 24 die Febr.

Consim. Brevia Custod. Spiritual. Archiepisc. Ebor. and so Episcopatus Bathon. et Wllen. Lncoln. et Bn∣gor. sede 〈◊〉, 15. Episcopis. T. Episc. Cicestr. vel ejus Vicar. gen. &c. 25 Abbatibus, Priori de Co∣ventre.

[ 162] The 162. writ I finde in Claus. 4 H. 6. dorso. 15.

Rex,* &c. H. Archie. Cant. &c. Quia de avisamen∣to, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Lei∣cestr.Page  87 18 die Februar. prox. futur. teneri, &c. Praemu∣nientes, &c. T. Rege apud Westm. 4 die Ianuarii.

Consim. Brevia Custod Spirit: Archiepisc, Ebor. E∣piscopatus Lincoln, Elien. Bangor. Norwic.ede vacante, 15 Episcopis, 25 Abbatibus, Priori de Coventre.

The 163. is this of Claus. 5 H. 6. m. 4. dorso. [ 163]

Rex,* &c. H. Archiep. Cantuar. Quia, &c. quod∣dam Parliamentum nostrum apud Westm. in Quindena S. Michaelis prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 15 die Iulii. Per Consilium.

Consimilia brevia I. Arch. Ebor. 16 Episcopis, 2 Custodibus Spirit. sede vacante H. Episc. Wynton, vel jus Vicar. gen. &c. 25. Abbatibus, Priori de Coven∣tre.

The 164. is in Claus. 7 H. 6. m. 2. dorso. [ 164]

Rex,* &c. Archiepisc. Cant. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in Quindena S. Mich. prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 12 die Julii. Per Breve de Privato sigillo.

Consim. Brevia I. Archiepisc. Ebor. 17 Episcopis, 1 Custodi Spirit. 2 Episc. vel eorum Vicar. Generali, &c. 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 165. writ is that of Claus. 9 H. 6. dorso 18. [ 165]

Rex,* &c. H. Archiepiscopo Cantuar. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die Ve∣neris prox. ante festum S. Hillarii prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. Teste Humfrido Duce Gloucestr. Custodi Angliae apud Westm. 27 die Novembr. Per breve de privato sigillo.

Consim. Brevia I. Archiepisc. Ebor. 17 Episcopis, Episcopo Winton. vel ejus Vic. gen. &c. Custodi Episc. Cicestr. sede vacante, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 166. is in Claus. 10 H. 6. m. 10. dorso. [ 166]

Rex,* &c. H. Arch. Cant. Quia, &c. quoddam Par∣liamentum nostrum apud Westm. 12 die Maii prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm: 25 die Feb. Per Breve de Privato sigillo.

Page  88 Consimilia Brevia, &c. I. Archiepiscopo Eborum, 17 Episcopis, 2 Episc. vel ejus Vic. Gen. &c. 25 Ab∣batibus, 2 Prioribus.

[ 167] The 167. is that of Claus. 11 H. 6. m. 10. dorso.

Rex,* &c. H. Archiep. Cant. &c. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 8 die Iulii. prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T R. apud Westm. 24. die Maii. Per breve de privato sigillo.

Consim. Brevia, I. Archiep. Eborum, 13 Episcopis, 5 Episc. vel ejus Vic. gen. &c. Custodi. Spirit. Episc. Assaven. sede vacante, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 168] The 168. is that in Claus. 13 H. 6. m. 2. dorso.

Rex,* &c. H. Archiepiscopo Cantuar, &c. Quia, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. die 10. Octobris, prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 5 die Iulii.

Consim. Brevia I. Archiep. Eborum, vel ejus Vicar. gen. &c. and so to 4. Bishops more, 15 Episcopis, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 169] The 169. is that of Claus. 15 H. 6. dorso 18.

Rex,* &c. H. Archiepisc. Cant. &c. Licet uper de avisamento et assens Consilii nostri pro quibusdam ar∣duis, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Cant. 21. die Ianuarii, prox. futur. teneri ordinavimus, Quibusdam tam encertis de causis, nos intime coner∣nentibus Parliamentum praedict. &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud West, 10 die Decemb. Per breve de privato Sigillo.

Consim. Brevia 17 Episcopis, 2 Custod, Spirit. sede vacante, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 170] The 170. is in Claus. 18 H. 6. mem. 33. dorso.

Rex,*H. Archiepisc. Cant. Quia, &c. quoddam Par∣liamentum nostrum apud Westm. in crastino S. Martini, prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege a∣pud Guildeford, 26 die Septemb. Per ipsum Regem.

Consim. Brevia I. Archiep. Ebor. vel ejus Vic. gen. &c. H. Episcopo Winton, Crdinali Angliae vulgariter nuncupato, vel ejus Vic. gen. ipso Episcopo in remo∣tis Page  89 agente. Administratori Episcopatus Elien. vel ejus Vicar. gener. ipso Admininira. in remotis agente, 15 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 171. is extant in Claus. 20 H. 6. m. 27. dorso. [ 171]

Rex,*&c. H. Archiepisc. Cant. &c. Quia pro quibus∣dam a••uis, &c. quoddam Parliamentum nostrum in die Conversionis S. Paul, prox. futur. teneri, &c. Praemuni∣entes, &c. T. R. apud Mnerium sum de Sheue, 3 die De∣cembris. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia I. Cardinali et Archiep. Ebor. Angliae Primati; H. Cardinali Angliae, et Episcopo Wynton. 17 Episcopis, Administratori Episcopatus E∣lien. vel ejus Vicar. gener. ipso Administrat: in remo∣tis agente, 25 Abbatibus, Priori de Coventre.

The 172 is that of Claus. 23 H. 6. m. 21. dorso. [ 172]

Rex,*&c. I. Archiep. Cantuar. &c. Quia pro qui∣busdam, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 24 die Febr. prox. futur. teneri, &c. Praemu∣nientes, &c. T. Rege apud Westm. 13 die Ianuarii. Per ipsum Regem.

Consim: Brevia I. Cardinali et Archiep. Eborum. Angliae Prima••; H. Cardinali Angliae, et Episcopo Wynton. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 173. is in Claus. 25 H. 6. m. 24. dorso. [ 173]

Rex,* &c. I. Archiep. Cant. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Villam nostram Cantebrigg. in die Sanctae Scholasticae, viz. 10 die Febr. prox. futur' teneri, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 14 die Decembris. Per ipsum Regem et Con∣silium.

Consim. Brevia I. Cardinali et Archiep Eborum: &c. H. Cardinali Angliae, et Episcopo Wynton, 17 Episcopis, Custodi Spirit. Episcop. Meneven. 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 174. is in Claus. 27 H. 6. m. 24. (26) dorso. [ 174]

Rex,* &c. I. Arch. Cant. &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 12. die Febr. prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. Page  90T. R. apud Westm. 2 die Ianuarii.

Consim. Brevia I. Cardinali et Archiepiscopo Ebo∣rum, &c. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, Priori de Co∣ventre.

[ 175] The 175. is that of Claus. 20. H. 6. m. 26 dorso.

Rex,* &c. I. Arch. Cant. &c. Quia pro quibusdam, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 6 die Novemb. prox. futur. &c. Praemunientes, &c. T. Re∣ge apud Shene, 23 die Septembris. Per ipsum Re∣gem.

Consimilia Brevia I. Cardinali et Arch. Eborum. &c. 18 Episcopis, Custodi Spirit. London. sede vacante, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 176] The 176. writ is in Claus. 29 H. 6. m. 41. dorso.

Rex.* &c. I. Archiepiscopo Cantuar. Qui de avis∣mento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. in festo Sancti Leonardi prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. R. apud Wesm. 5 die Septem∣bris. Per ipsum Regem

Consimilia Brevia I. Cardinali er Archiep. Eborum &c. 18 Episcopis, Custodi Spiri. Episc. Sarum,ede vacante, 24 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 177] The 177. is entred Claus. 31 H. 6. m. 36. dorso.

Rex,* &c. I. Archiepiscopo Cantuar. Quia de avisa∣mento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Re∣dynge 6 die Martii prox. futur. teneri, &c. Praemuni∣enes, &c. T. Rege apud Wesm. 10 die Ianuarii. Per ipsum Regem.

Consimilia BreviW. Archiep. Ebor. 18 Episcopis, Custodi Spirit. Episcopo Covent. et Litchf. 25 Abba∣tibus, 2 Prioribus.

[ 178] The 178. is in Claus. 33 H. 6. dorso. 36.

Rex,* &c. Th. Archiepisc. Cant Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 9. die Iulii prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 26 die Maii. Per breve de Privaro Sigillo.

Cons. Brevia W. Arch. Ebor. 19 Episcopis. 25 Ab∣batibus, 2 Prioribus.

Page  91The 179. is extant in Claus. 38 H. 6. m. 30. dorso. [ 179]

Rex,*&c. Th. Archiepisc. Cant. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Coventre. 20 die Novembris prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. Teste Rege apud Westminster 19. die Octobris. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia &c. W. Archiep. Ebor. 20 Epis∣copis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 180. is this summons to a Convocation, Claus. 38 [ 180] H. 6. m. 29. dorso.*

Rex venerab. in Christo Patri Tho. eadem gratia Ar∣chiep. Angliae Primati, salutem. Quibusdam arduis & urgentibus negociis Nos, Statum et defensionem regni no∣stri Angliae, et utilitatem Ecclesiae Anglicanae intimè con∣cernentibus; Vobis in fide et dilectione quibus Nobis tene∣mini rogantes mandamus, quatinus praemissis debito intuitu attentis et ponderatis, universos et singulos Episcopos vestrae Provinciae, ac Decanos, et Priores Ecclesiarum Cathedrali∣um, Abbates, et Prioes Electivos, exemptos et non exemp∣tos, necnon Archidiaconos, Capitula, Conventus & Collegia totumque Clerum cujuslibet Diocaesis ejusd. Provinciae, ad comparand. coram Vobis in Ecclesia S. Pauli London, vel alibi prout melius expedire videritis cum omni celeritate accommoda more debito convocari faciatis, ad tract and▪ con∣sentiend. et percludend. super praemissis et aliis, quae sibi clarius exponentur tunc ibidem ex parte nostra. Et hoc sicut Nos, et statum Regni nostri praedicti, ac honorem & utilitatem Ecclesiae praedictae diligitis nullatenus omittatis. T. R. apud Westm. 12 die Feb.

Rex, Ven. in Christo Patri W. eadem gratia Archip. Eborum. Angliae Primati, &c. ut supra: usque ibi coram vobis: et tunc sic: in Ecclesia beati Petri Ebor. vel alibi prout melius expedire videritis. T. ut supra.

The 181. writ is remaining in Claus. 49 H. 6. m. 6. [ 181] dorso.*

Rex, Th. Archiepisc. Cantuar. Quia de avisamento, et assensu Consilii nostri &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 26 die Novembr. prox. futur. te∣neri, Page  92 &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 15 die Octobris. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia G. Arch. Eborum. 19 Episcopis, 25 Abbatibu, 2 Prioribus.

[ 182] The 182 writ I shall remember, is that in Claus. 1 E. 4. m. 35 dorso.*

Rex, &c. Th. &c. Archiepisc. Cantuar. &c. Quia de avisamento, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 6. die Iulii prox. futur. teneri, &c. (in usual form.) Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 23 die Maii.

Consim. Brevia diriguntur W. Archiepisc. Ebor. &c. and to 19 Bishops, 25 Abbots, 2 Priors there mentio∣ned by name.

[ 183] The 183 is that in Claus. 2 E. 4. m. 3. dorso.

Rex.* &c. Th. Archiep. Cantuar. Quia de avisamento et assensu Consilii nostri, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 29 die Aprilis prox. futur. teneri, &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Westm. 28 die Febr. Per ipsum Regem.

Consimilia Brevia W. Archiepisc. Ebor. 17 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 184] The 184. writ is in Claus. 6 E. 4. m. 1. dorso.

Rex,* &c. Th. Archiep. Cantua. Quia pro quibus∣dam arduis, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 3. die Iunii. prox. futur. teneri, &c. Praemuni∣entes, &c. Teste Rege apud Westm. 28 die Febr, Per breve de Privato Sigillo.

Consimilia Brevia Archiepisc. Ebor. 18 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

[ 185] The 185. is Claus. 12 E. 4. m. 2. dorso.

Rex,* &c. Archiepiscopo Cant. Quia de avisamento et assers, &c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 6 die Octob. prox. futur. teneri, &c. Praemuni∣entes, &c. Teste Rege apud Westm. 9 die Augusti. Per breve de privato Sigillo.

Consim. Brvia 17 Episcopis, Vicario gen. Archie∣piscopatus Ebor, in remotis agente, Custod. Spirit. E∣piscopat. Page  93Norwicen. & Assaven. 24 Abbatibus, 2 Pri∣oribus.

The 186. is that of Claus. Anno 22, & 23 Edw. 4. m. 11. dorso.

Rex, &c. Th. Archiep. Cant. Quia de avisamento et [ 186] assensu Consilii nostri,*&c. quoddam Parliamentum nostrum apud Westm. 10 die Ianuarii prox. futur. te∣neri ordinavimus, &c. Praemunientes, &c. T R. apud Westm. 15 die Novemb.

Consim. Brevia, I. Archiep. Eborum, 19 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

The 187. is in Claus. 22, & 23 E. 4. m. 11. dorso, for [ 187] a Convocation.*

Rex Reverendissimo in Christo Patri Th. eadem gra∣tia Archiepiscopo Cant. totius Angliae Primati, consan∣guneo nostro carissimo, slutem. Quibusdam arduis & urgentibus Negotii, Nos, securitatem et defensionem Ec∣clesiae Anglicanae, c pacm, r anquillitatem, bonum publicū, et defensionem Rgni nostri, & Subdiorum nostrorum eus∣dem concernentibus, Vobis in fide et dilectione quibus Nobis tenmini rogando mandamus, quatenus praemissis dbito intuito attentis & ponderatis universs, &c. (ut supra, num. 180.) coram Vobis in Ecclesi SanctPali London, vel alibi prout vobis expelire viderits cumom•• cleritae accommoda modo debito covocari faciatis, ac tractand▪ consentiend. & concludnd. super praemiss et aliis quae bi clarius exponentu tunc ibidem ex parte nostra. Et hoc si∣cut Nos, et Statum egi nosti, et honorem et utilitaem Ecclesiae praedictae diligitis nullatenus omittatis. T. Rege a∣pud Westm. 3 de Februarii. Per ipsm Regem.

This is the last writ in the Clause 〈◊〉 in the Tow∣er of this Naure, which extend only to the end of King Edward the ••h. his reign.

The writs of Summons o Parliaments, and Convoca∣tions under R. 3. H. 7. 8. Ed. 6. Q. Mary Q. Eliz. K. Iames, and King Charles, are not in the Tower, but reserved in the Ro••s and Chancery, where those who please may peruse them, they running for the most part in the self∣same Page  94 ordinary form, without any notable variety.

I shall close up this Section with the last writ of this Nature under our late King Charls.

[ 188] Carolus Dei gratia, Angliae, Scotiae, Franciae, & H∣berniae Rex,* Fidei defensor, &c. Reverendissimo in Christo patri ac fideli Consilario Nostro Gulielmo, ea∣dem gratia Cantuar. Archiepisc. totius Angliae Primati & Metropolitan, salutem. Quib••am arduis et urgen∣tibus negotiis Nos, securitatem & defensionem Eccle∣siae Anglicanae, ac pacem & tranquillitatem, bonum pub∣licum & defensionem regni Nostri & subditorum No∣strorum ejusdem concernentibus; Vobis in fide & di∣lectione quibus Nobis tenemini rogando mandamus, quatenus praemissis debito intuitu attentis et pondera∣tis, universos & singulos Episcopos vestrae Provinciae, ac Decanos Ecclesiarum Cathedralium, necnon Archi∣diaconos, Capitula et Collegia, totumque Clerum cu∣juslibet Diocaesios ejusdem Provinciae, ad comparandum coram Vobis in Ecclesia Catholica* Sancti Pauli London, decimo quarto die Aprilis proxim, futur. vel alibi, prout melius expedire videritis, cum omni celeritate accommoda modo deito convocari facias, ad tractan∣dum, consentiendum, & concludendum super premissis, & aliis quae tibi clarius exponentur tunc ibidē ex parte Nostra: Et hoc sicut Nos, et Statum regni Nostri, ac honorem et utilitatem Ecclesiae praedictae diligitis nul∣latenus omittatis. Teste meipso apud Westmonast. vi∣cesimo die Februarii, Anno regni nostri quintodeci∣mo.

Before I proceed to my Observations on the prece∣dent writs, I shall crave leave to inform and satisfie the ingenuous Readers in 2. particulars, to prevent their causelesse censures.

1. That the usual writs in some Clause Rolls to the Spi∣ritual Lords were for Brevitie sake purposely omitted, and in the Consimiles literae, and eodem modo, &c. after the transcripts of the writs of Summons here inserted (especially those of King Edward the 2.) the paticular Page  95 Numbers of the Bishops, Abbots, Priors, and Spiritual Lords then summoned to those Parliaments mentioned in the Eodem modo &c. were casually left out (though en∣tred by their names in the Clause Rols) by reason of an, &c. and vacant spaces in the written Copy for their numbers; through hast forgotten to be filled up, before they were printed off; which caused some Errors and Omissions of the true number of Bishops, Abbots & Priors in the Eodem modo, &c. from p. 14. to 32. which I think necessary here to rectifie and supply, rather than in an Errata at the end of this Breviate; and that in this brief manner.

Claus. 30 E. 1. m. 12. dorso. Consim: literae diriguntur I: Karliol: Episc. 14 Bishops more, and 44 Abbati∣bus.

Claus. 30 E. 1. m. 9. dorso. Consim: literae, &c. Io∣hanni Karliol. Episcopo, to 14 other Bishops, 44 Ab∣bots; Magistro Militiae Templi in Angl. Magistro Or∣dine de Semplingham, Priori Hosp: Sancti Iohannis Ie∣rusalem. in Anglia.

In both these Rolls there is a writ, Thomae Arch. E∣borum: with this special clause after impensuri; Vos sal∣tem Procuratorem idoneum cum sufficienti potestate ad dic∣tos diem et locum, et vestro nomine designatis. Et hoc nul∣latenus omittatis.

Anno 32 E. 1. m. 2. dorso. Rex, &c. Archiepiscopo Cant. &c. Quia pro quibusdam negotiis, &c. (as in that of this Roll in the next Section to the Lords) Praemu∣nientes, &c. T. Rege apud Brustwike 12 die Novembr.

Eodem modo, &c. 18 Episcopis, besides Electo Lon∣don. vel ejus Vices gernti ipso agente in partibus transma∣rinis, Decano et Capit: beati Petri Ebor. Custodibus Spi∣ritualitatis Archiepiscopatus Eborum sede vacante, 74 Ab∣batibus, Magistro Mil. Templi & Smplingham, Priori Hosp: S. Iohan: Ierus.

Claus. 34 E. 1. m. 2. dors. Rex, &c. W. &c. Arch. Ebor. Quia super ordinatione et stabilimento terrae nostrae Page  96Scotia, &c. (as in the next Section to the Prince) Praemunientes, &c. Teste ut ib.

Eodem modo scribitur, (mucatis mutandis) 18 Epis∣copis, 28 Abbatibus.

Claus. 1 E. 2. dors. 19. Eodem modo scribitur. 18 Episcopis, 55 Abbatibus, Priori Hosp. S, Johan. Jerus: Magistro Mil: Templi.

Claus. 1 E. 2. dors. 11. Eodem modo mandatum est 15 Episcopis, 12 Abbatibus, 3 Prioribus; And dors. 8. 12 Episcopis, 14 Abbatibus, 2 Prioribus.

Claus. 2 E. 2. dors. 11. Eodem modo scribitur Ar∣chiepisc. Ebor. 16 Episcopis, Custodi Spirit. Episc. Ba∣thon: et Wellen: sede vacante, 51 Abbatibus, 1 Prio∣ri.

Claus. 3 E. 2. dors. 17. Eodem modo mandatum est, W: Archiepisc. Ebor. A. Patriarch: Ierus: et Episcopo Dunelm: 15 Episcopis, L. Bathon: et Wellen: electo et confirmato, electo et confirmato Bangoren: without Abbots or Priors in the Roll.

Claus. 4 E. 2. dors. 2. Eodem modo scribitur (mu∣tatis mutandis) quoad Decanos et Capit: et Priores et Capit: Archiepiscopo Ebor: 16 Episcopis, 52 Abbati∣bus, 1 Priori.

Claus. 5 E. 2. dors. 17. Consim: literae diriguntur 11 Episcopis, 3 Vic. Gen. Episc. in remotis agente, 29 Abbatibus.

Claus. 7 E. 2. dors. 27. Eodem modo mandatum est, Custod: Archiep: Cantuar. et London: sede vacante, 16 Episcopis, 45 Abbatibus, 3 Prioribus, Magistr. Ord. dSempringham; And dors. 15. Custod: Arch: Cant: 16 Episcopis, 41 Abbatibus, 3 Prioribus, Mag. Ordinis de Sempr.

Claus. 8 E. 2. dors. 29. Eodem modo mandatum est Arch. Ebor. 18 Episcopis, A. Assaven: electo confir∣mato, 46 Abbatibus, 2 Prioribus, Magist: Ord. de Sempr.

Claus. 9 E. 2. dors. 22. Eodem modo mandatum est Arch: Ebor: 19 Episc. 46 Abbatibus, 3 Prioribus.

Page  97Claus. 11 E. 2. m. 14 dors. Rex,* &c. W. &c. Ar∣chiepisc. Cantuar. &c. Quia super diversis et arduis ne∣gotiis Nos, &c. Parliamentum nostrum apud Lincoln: tenere, et vobiscum, &c. Praemunientes, &c. T. Rege a∣pud Westm. 20 die Novembr.

Eodem modo mandatum est Arch: Ebor 17 Episco∣pis, D. Dublin: Archiepiscopo, 45 Abbatibus, 3 Priori∣bus, Mag. Ord. de. Sempr. And dors. 8. W. Arch: Ebor: 17 Episcopis, D. Dublin: Archiepiscopo, 45 Abbati∣bus, 3 Prioribus, & Mag: Ord: de Semp.

Claus. 12 E. 2. dors. 29. Eodem modo mandatum est W. Arch: Ebor:8 Episcopis, D. Dublin. Arch. 42 Abbatibus, 3 Prioribus, Mag: Ord: de Sempr. And dors. 11. W. Arch: Ebor. 17 Episcopis, 51 Abbatibus, 3 Prioribus, Mag: Ord: de Sempr.

Claus. 13 E. 2. dors. 13. Eodem modo mandatum Arch. Ebor: 16 Episcopis, 28 Abbatibus, 3 Prioribus, Mag Ord. de Sempr.

Claus. 14 E. 2. dorse 23.* Rex. &c. W. &c. Archi∣episc. Cant: &c. Quia super diversis, &c. Parliamentum nostrum apud Westm: die Lunae in Octab. S. Michaelis, prox. futur. teneri, &c. without any Praemunientes, &c. T. R. apud Westm. 5 die Augusti. Per ipsum Regem.

Eodem modo mand: W. Arch. Ebor: 18 Episcopis, I. Winton: electo confirmato, 28 Abbatibus, Mag: Ord. de Sempr. 3 Prioribus; And dorso 5. Archiepiscopo Ebor. 19 Episcopis, 51 Abbatibus, 2 Prioribus, Mag: Ord: de Sempr.

Claus. 16 E. 2. dors. 26. Eodem modo scribitur, W. Archiepisc. Cant: &c. 19 Episcopis, 28 Abbatibus, 4 Prioribus.

Claus. 17 E. 2. dors. 27. Rex, &c. W. &c. Cantuar: Archiepisc. &c. Quia super diversis, &c. apud Westm. à die Purificationis beatae Mariae Virginis prox. futur. i tres Septimanas Parliamentum nostrum tenere, et Vobiscum &c. Praemunientes, &c. T. Rege apud Kenilworth, 26 die Decemb. Per ipsum Regem.

Eodem modo scribitur Archiepiscopo Eborum, 17 Page  98〈…〉 Abbatibus, 4 Prioribus.

There are 3. other writs to both the Archbishops re∣citing the first writ▪ unto ordinari contigeri super ne∣gotiis antedictis; and then subjoyning: 〈…〉 Decanos et Priores Ecclesiarum Cathedralium, et Archidiac. totius Provinciae vestrae in propriis personis sis, Capitula etiam singula dictarum Ecclesiarum Ca∣the dralium 〈…〉 ad dictos diem et. locum venire faci•••s, ad tractand. et consentiend. hiis qu in praemissis tunc ibi∣dem contigerit ordineri. Et hoc nullatenus omittatis. T. Rege ut supra.

Claus. 18 E. 2. dors. 5. Eodem. modo scribitur Ar∣chiep. Ebor. 15 Episcopis, 28 Abbatibus, 4 Prioribus, Magistro Gilberto Midleton Archidiac. Nonthampton, Officiali Curiae Cant. Magist. Roberto de. S. Albano, De∣cano de Arcubus London.

Claus. 19 F. 2. dors. 27. Eodem modo mandatum est W. Arch. Ebir. 17 Episcopis: 27 Abbatibus 3 Pri∣oribus,* with this addition to one of them, Prior de Brid∣lington Nihil tenet de Rege.

Claus. 20 E. 2. dors. 4. Eodem modo mandatum est Archiepiscopis Cant. et Ebor. 16 Episcopis, and 19 Abbatibus only, and no Prior.

Claus. 1 E. 3. pars 2. dorso 16. Eodem modo man∣datum est Arch. Ebor. 16 Episcopis, Custodi Episc. Exon (〈◊〉 mutindis) Norwic. & Heref. Episc. vel ejus Vicar. gen. ipso Episc. in remotis agente, 19 Abbatibus only: After which follow two Writs to both the Archbishops reciting, the former, with an Et licet singulis Episcopis, &c. Nolentes tamen ngotia nostra, &c. like that forecited, p. 34, 35.

〈…〉 mandatum est Custod Spirit. Archiep. Ebor. Episco∣pat. Page  99Heref. et Exon. sede vacante, reciting the first writ with an Et licet singulis Episcopis praedictis, &c. Nolentes tamen, &c. Teste ut supra.

Claus. 2. E. 3. m. 31. dorso. Eodem modo mandat. est Custodi Archiep. Cantur. et Episcopatus Bangor. sede vacante, 18 Episcopis, 17 Abbatibus only, and no Prior.

Claus. 2 E. 3. dorso. 15. Eodem modo mandatum est Custodi Spirit. Archiepiscopatus Cant. 19 Episcopis, 1 Abbatibus, Priori Hop. S. Johan. Jerus. in Anglia: After which ensue 2 writs to the Archbishop of York, et Custod. Spirit. Archiepisc. Cant. rehearing the first; with an Et licet singulis Episcopis, &c. Nolentes tamen, &c., Teste ut supra.

Claus. 4 E. 3. dors. 41. Eodem modo mandatum est, Archiep. Ebor. 19 Episcopis, 27 Abbatibus, 3 Prioribus. After that ensues a writ to both the Archbishops, rela∣ting the first with an Et licet singulis Episcopis, &c. No∣lentes tamen, &c. Teste apud Odiham, 1 die Febraa∣rii.

Claus. 4 E. 3. dors. 19. Eodem modo mandatum est Archiep. Ebor. 19 Episcopis, 27 Abbatibus, 3 Pri∣oribus.

Claus. 6 E, 3. dorso. 4. Eodem modo mandat. est 17 Episcopis, 25 Abbatibus, 2 Prioribus.

Claus. 9 E. 3. dorso 8. There is a second writ to both the Archbishops, reciing the first with an Et licet sin∣gulis, &c. Nolentes tamen, &c. T. Rege apud Notting∣ham 3 die Aprilis. Per ipsum Regem. And Dorso 2.* there is au Ordinary writ of Summons Archiepisc. Cant. to a Parliament apud Westm. prox. post diem Do∣minicam in medio Quadragesimae prox. futur. with a Prae∣munientes, &c. T. Rege apud Berewic. super Twedam, 22 die Ian: Per ipsum Regem.

Eodem modo mandatum est Arch. Ebor. 19 Episco∣pis, 27 Abbatibus, 3 Prioribus: And 2 writs to the Archbishops only with an Et licet, &c. Nolentes tamen, &c. T. ut supra. Per ipsum Regem.

Page  100 These are the only Omissions, in the writs to the Bishops, Abbots, Priors and Spiritual Lords, and mi∣stakes in the numbers of them in the Eodem modo, Consi∣miles literae, and Consimilia Brevia, omitted casually in the premises.

The 2. thing I shall acquaint the Readers with, are the reasons inducing me to recite so many writs to the Archbishops and Prelates, running all in the self-same form; which may seem to many a meer Tautology and super••uity, which might have been better expunged, than inserted into this Breviat, though in truth not so. For I recited them all in this manner upon these consi∣derations. 1. To inform the Readers in what Clause Rolls in the Tower all the writs of Summons are ex∣tant, and in what Membranaes and dorses they may readily find them upon all occasions; A very usefull, & hitherto unpublished, yea generally unknown part of Antiquity and learning. 2ly. To inform the Readers of the exact numbers of these writs of Summons, their several dates, and the particular places, days of all Parliaments and great Councils meetings extant on Record, from 49 H. 3. to 23 E. 4. and the numbers of the Spiritual Lords and Prelates of all sorts summoned to them, not hither∣to published by any. 3ly. Because the beginnings and recitals of all or most writs in these Rolls to the Tem∣poral Lords, Sherifs, Council of the King, and Warden of the inqueports, cited by me in the ensuing Secti∣ons, referr for the most part to the writs to the Arch∣bishops and Bishops, (usually entred at large in every Roll) and to their respective dates, with an, &c. ut supra, Teste ut supra, and the like, and must be compared with them by the Readers to make them compleat. 4ly. Because the stiles of some Bishops who were Patriarchs, Cardinals, Bishops elect, or elected and confirmed; and the writs to such; yea, to the Gardi∣ans of Bishops Spiritualties during the vacancy of their Bishopricks, and to their Vicar Generals during their absence in forrein parts; and to the Administrators of Page  101 Bishopricks, are for the most part recorded only in the Eodem modo, Consimiles literae, or Consimilia brevia, sub∣joyned to those usual writs here abbreviated; there∣fore it was absolutely necessary to repeat them, to evi∣dence and clear up those hitherto unknown, uncommon particulars and rarities. All which reasons duely pondered, will, I hope, absolve me from the guilt of a∣ny Tautologies, or super fluous recitals in the premised Writs, and adjuncts annexed to them.

Vsefull Annotations and Observati∣ons upon the precedent Writs to the Archbishops, Bishops, Abbots, Priors, Ecclesiastical Barons, and Clergy.

FRom the precedent Writs of Summons issu∣ed to the Archbishops, Bishops, Abbots, Priors. Ecclesiastical Barons, and Clergy, wherewith I have presented you in a Chro∣nological Series according to their Antiqui∣ties, I shall here, for the information of such Lawyers, Gentlemen, and other Readers unversed in Records of this nature, recommend these ensuing parti∣cular Observations to them, before I proceed to the Writs of Summons to the Temporal Lords; reserving my General Annotations and Observations concerning Parliamentary writs for the Close of the first Part of this Brief Register, Kalendar and Survey; when they have taken a full view of all the several kindes and varieties of Parliamentary writs of Summons, whereon they must be grounded.

Page  102 1. That as the Spiritual Lords and Barons, are men∣tioned in allaGreat Councils, Parliaments, Prologues, and Acts of Parliament before the Temporal Lords and Barons: So generally for the most part, the writs of Summons directed to them are first entred, recorded in the Dorse of the Clause Rolls, before the writs to the Temporal Lords, though now and then the writs to the Prince of Wales, and some other Temporal Peers, are first enrolled, but yet very rarely.

2. That when there was an Archbishop of Canter∣bury in being, the first writ of Summons to, or Proroga∣tion of Parliaments entred in the Rolls, is generally that which issued unto him, as Primate of all England; if within the Realm, or to his 〈…〉 ab∣sence out of it; But when there was no Archbishop of Canterbury living; the first writ 〈…〉 in the Ro••s issued to the Archbishop of 〈◊〉 as Primate of England: yetb now and then the first writ of Sum∣mons entred, is directed to the Archbishop of York, when both are living; and the writ to the Gardian of the Spiritualties of Canterbury〈…〉 of that See is someimes first entred before the writ to the Archbishop of York: Yea, if the Archbishop of York was a Cardinal▪ and Canterbury none ye 〈…〉 of Summons, as appears by Cl••s 25 H. 6. m. 16. & 24 dorso, and 29 H. 6. m. 〈…〉orso, and other Rolls.

3. That when both Sees of Canterbury and York were void, the first writ entred was directed to thec Bi∣shop of London (as in 22 E. 3. where the Archbishop of Canterbury was elected and confirmed, but not in∣stalled, and York quite void) and sometimes to some other Bishop, without any certain method therein ob∣served.

4. That in Claus.d 6 Iohannis (the first writ of Sum∣mons extant) there is only one single writ of Summons without the Bishops name to whom it was issued, and in Claus. 26 H. 3. only one single writ of Summons to Page  103 the Archbishop of York, without mention of any writs to other Bishops, which yet no doubt had writs of Sum∣mons as well as he, though not entred, as some clauses in the bodies of both these writs do intimate.

5. That in the Summons of 49 H.e 3. the first, and only writ registred is directed to the Bishop of Dur∣ham, and 18 Abbots and Priors are listed in the Eodem modo mandatum est, before the Archbishop of York and other Bishops.

6. That the writs directed to the Archbishops of Canterbury always stiled them▪ Venerabili in Christo Patri eadem gratia Cantuariae Archiepiscopo, totius Angliae Primati: That the writs issued to the Archbishops of York ever use this stile; Venerabili in Christo Patri ea∣dem gratia Eborum, Archiepiscopo, Angliae Primati, lea∣ving out totius: And the writs sent to all other Bishops run thus, Venerabili in Christo Patri eadem gratia Epis∣copo, &c. (But i any Archbishop or Bishop were made a Cardinal, then the stile was, Cardinali et Archiepisco∣po Eborum, et Cardinali et Episcopo Wynton: as in Claus. 25 H. 6. m. 16, 24 dorso. 29 H. 6. m. 21. dorso, and other Clause Rolls of Hen. 6. when York and Winchester were both Cardinals; and Winchester is still placed whiles a Cardinal next after York. The writs to Abbots, Priors, Gardians of Spiritualties of Bishops, and other Ecclesiastical persons, usually run in this form, Dilecto sibi in Christo Abbati Sancti Augustini, &c, or Priori de Lewes, &c. which I have here omitted in their writs for the most part, with an, &c. to avoid frequent Re∣petitions, and polixity.

7. That in the Eodem modo, and Kalendar of the Bi∣shops names to whom writs were directed, the Arch∣bishop of York is for the most part first named, yet som∣times he and his Suffragans are listed after all the Bi∣shops of the Province of Canterbury, sometimes before them, sometimes intermixed with them. In the en∣tring of the Bishops names, there is no certain order or method observed; for sometimes the Bishop of Dur∣hamPage  104 is first named, other times the Bishop of London, elewhere the Bishop of Winchester: sometimes the Bi∣shop of Rochester, otherwhiles Chichester: Now and then all the Welsh Bishops are named together after all the rest of the Province of Canterbury, yet in some Rolls they are named promiscuously, & intermixed with the English Prelates, as the writs came first to the Regi∣sters hands, and not according to the Antiquity of their Sees or consecrations, for ought I can discern by com∣paring their entries; Only it is observable, that An∣thonyfBeak Bishop of Durham (a very wealthy Prelat) procuring himself to be made Patriarch of Ie∣rusalem by the Pope, was summoned by the Title of A. Patriarch. Ierusalem. et Episc. Dunolm. in the Summons of 1, 2, 13 of Edward 2. Here, p. 15, 16. and entred next after the Archbishop of York in the Rolls.

8. That the Bishops for the most part are named in the Rolls, and entred by themselves before the Abbots and Priors, yet now and then (but very rarely) they are intermixed with the Abbots and Priors, as in 49 H. 3. dors. 11.

9. That all the Archbishops and Bishops were usu∣ally summoned to all our Parliaments, but not to Coun∣cils of State, and that in person, if in England, or alive. But when anyg Archbishop or Bishop was absent in forein parts, the King usually sent writs of Summons to their Vicars Generals: and when their Bishopricks were void by their deaths, or translations to another Bishoprick, to the Guardians of their Spiritualties, to supply their places.

10. That when any Archbishop, Bishop, or Abbot, was elected only,h before his confirmation or install∣ment; the writ of Summons issued to him by the name of I. Electo Cantuanae, electo Hereford, &c. If elected and confirmed, but not installed; then Electo Cantua∣riae, or Hereford▪ confirmato: By which it is evident, that Archbishops, Bishops, and Abbots only elected, or elected or confirmed, might be and were usually summo∣ned Page  105 to 〈…〉 likewise in their absence beyond the Seas; Yea, in 2 E. 2. dors. 14. There is a writ issued R. Electo Dublin Episcopo, in the Eodem modo, registred amongst the Bi∣shops of England, next after the Patriarch of Ierusalem, and Bishop of Durham:

12. That the chief reason why sometimes there are more Bishops summoned to one Parliament than ano∣ther, is only the vacation of their Sees by their deaths or translations: what the number of them was summo∣ned to each Parliament, I have mentioned in the grosse where I find them entred in the Rolle at large, to avoid the repetition of their names, which those who please may peruse in the rolls themselves.

1 That the first writs to the Archbishops of Can∣terbury, York, or any other Bishop in the Clause Rolls, be they writs either of Summons to a Parliament, Council, or Convocation, or of Adjournment, or Pro∣rogation, are usually entred at large: which I have abbreviated with an, &c. where the form and clauses are the same with those I transcribe at large. And the writs which follow the first issued to the rest of the Bi∣shops, are but briefly entred for the most part, with an Eodem modo mandatum est subscriptis, or Consimiles Literae, or Consimilia Brvia diriguntur subscriptis, viz. &c. unless it be where there are different Clauses in some of the writs varying from those to the first Bishops; which Clauses (recited at large) I have here print∣ed, when they occurre in the Rolls.

13. That the writs of Summons to Parliaments di∣rected to the Archbishops and Bishops are of various forms, differing very often one from the other, not only in their recitals of the particular causes of summoning them; but in sundry special and unusual clauses, as I have touched in the recital of them, and shall more largely insist on in my General Obsrvations in the close of this Part of my Register. That the writs of Page  107 Summons to Councils and Convocations, issued to the Archbishops and Bishops are usually different one from another, not only in form and special Clauses, but likewise from the writs of Summons to Parliaments, unless where the word Concilium is used for a Parlia∣ment: There being no Praemunintes, &c. in any writs of Summons to Councils of State, but only to Parlia∣ments, and that not alwayes, but a the Kings pleasure: and no general Summons of all the Archbishops, Bish∣ops, Abbots, and Priors holding by Barony to all Coun∣cils of State; but only of such and so many of them as the King and his Counsil thought meet, when as they were usually all summoned to Parliaments.

14. That the writs of Summons to Convocations of the Clergy, were directed only to the two Archbi∣shops or their Vicars Generals, to summon all the Bi∣shops, Abbots, Priors and Clergy of their respective Provinces to them, not alwayes on a certain day or place as in writs for Parliaments and Great Councils, but at such time (or place) as they deemed most convenient, without any particular writs at all issued to any other Bishops, Abbots, Priors, or Clergy men, as in Summons to Parlia∣ments and Great Councils: where though they had all particular writs of Summons, yet the King oft times issued special writs to the two Archbishops, to summon all the Bishops, Abbots, Priors and Clergy, within the several Diocesses of their Provinces to appear at the Parliaments, Councils, and Convocations, to prevent all negligence, defects, or faylers in their Summon, and excuses for not appearing, whereby the affairs of the King and kigdom might be prejudiced.

15. That he number of Abbots and Priors summo∣ned to our Parliaments, was somtimes more, somtimes less, as I have briefly touched, relating their number in the grosse for brevity sake; where I find them parti∣cularly mentioned in the Rolls. The names of those Abbots and Priorr who were ordinarily or extraordina∣rily summoned to Parliaments and Parliamentary Page  108 Councils, with the reasons of this incertainty in their numbers by subsequent exemptions, because they held no Lands by Barony or Knights service from the King, but only in Frankalmoigne, or by act of special grace, or through vacancy by death, or otherwise; those who please may read at large in Mr. Seldens Titles of Honor, Book 2. ch. 5. Sect. 22, 23, 25. p. 732. to 735. and more particu∣larly in the ensuing Alphabetical Table of their names and Summons.

I shall here only present the Readers with 3. Kalen∣dars of their names out of the Clause Rolls, as I finde them there recorded.

The 1. List is that in the Clause Roll of 49 H. 3. m. 11▪ dorso in Cedula. where the writ at large being di∣rected to R. &c. Episcopo Dunolm, &c. (as it is here tran∣scribed, p. 5, 6.) immediately after the writ, this Cata∣logue of the Bishops, Abbots, Priors, and Deans names summoned to it follows, in this form.

  Eodem modo mandatum est Episcopo Karliol.
 • Abbati Sanctae Mariae E∣borum.
 • Priori Dunolm.
 • Priori Sanctae Trinitatis Eborum.
 • Abbati de Seleby.
 • Abbati de Furness:
 • Abbati de Fontibus.
 • Abbati de Royvall.
 • Abbati de Melsa▪
 • Archiepiscopo Eborum.
 • Priori de Parco.
 • Abbati de Rup.
 • Abbati de Bella Lauda.
 • Priori de Bridlington.
 • Priori S. Oswaldi.
 • Abbati de Rufford.
 • Priori de Blida.
 • Priori de Thurgarton.
 • Priori Karliol:
 • Abbati de Wyteby.
 • Priori de Giseborne.
 • Decano Eborum.
  Page  108Eodem modo mandatum est subscriptis.
 • Episcopo London.
 • Episcopo Wynton.
 • Episcopo Exon.
 • Episcopo Wygorn.
 • Episcopo Lincoln.
 • Decano Exon.
 • Decano de Well.
 • Episcopo Elien.
 • Episcopo Sarum.
 • Episcopo Coventr. et Litchf.
 • Episcopo Cicstr.
 • ElectBath. et Wellen.
 • Decano Srum.
 • Decano Lincoln.
  In forma praedict a scribitur Abbatibus, Prioribus sub∣scriptis sub hac data. Teste Rege apud Wodest. XXIIII. die Decembr.
 • Abbati Sancti Edmundi.
 • Abbati de Wautham.
 • Abbati de Sancto Albano.
 • Abbati de Glaston.
 • Abbati de Rading.
 • Abbati de Cirencestr.
 • Priori de Merton.
 • Abbati de Oseney.
 • Priori Sanctae Fresewid: Oxon.
 • Abbati de Missenden.
 • Abbati de Waverle.
 • Priori Elien.
 • Priori Norwicen.
 • Abbati Cestr.
 • Abbati Salop.
 • Abbati de Hulmo.
 • Abbati de Bardene.
 • Priori de Lenton.
 • Abbati de Bello.
 • Priori Ordinis de Sem∣pligham.
 • Priori de Watton.
 • Electo de Evesham.
 • Abbati Westm.
 • Priori Hospitalis Sancti Iohannis Ierusalem in Anglia.
 • Magistro Militis Templi in Anglia.
 • Abbati de Ramesey.
 • Abbati de Burgo.
 • Abbati de Thorn.
 • Abbati de Crouland.
 • Abbati Colecestr.
 • Priori de Dunstaple.
 • Abbati de Bello loco.
 • Abbati de Parco Lude.
 • Abbati de Stanlegh.
 • Abbati de Lilleshull.
 • Abbati de Buttlesden.
 • Priori de Betuver.
 • Priori de Lews.
 • Abbati de Clervaus.
 • Priori de Stodley.
 • Page  109 Abbati S. Augustin. Can∣tuar.
 • Abbati de Cercesey.
 • Priori Sanctae Trinitatis Cantuar.
 • Abbati de Hida Winton.
 • Abbati de Middleton.
 • Abbati de Cerne.
 • Abbati de Abbotisbury.
 • Abbati de Tavistocks.
 • Priori de Huntingdon.
 • Abbati de Sulebey.
 • Abbati S. Augustini Bristol.
 • Abbati de Malmesbery.
 • Abbati de Milchene.
 • Abbati de Abingdon.
 • Abbati S. Petri Gloucestr.
 • Abbati de Persour.
 • Abbati de Winchecombe.
 • Priori de Coventr.
 • Abbati de O elveston.
 • Abbati de Teukesbury.
 • Priori de Swinesheued.
 • Priori de S. Neoto.
 • Abbati de Wardon.
 • Abbati Sancti Iacobi Nor∣thampt.
 • Abbati de Leicestr.
 • Abbati de Kirkested.
 • Priori de Eton.
 • Priori de Cruceroys.
 • Abbati de Kirkestall.
 • Abbati de Tame.
 • Abbati de Bermundesy.
 • Priori de Barnewell.
 • Abbati de Meryvall.
 • Priori Sancti Swithin Win∣ton.
 • Abbati de Lesenes.
 • Priori de Ledes.
 • Priori de Lauda.
 • Priori de Spalding.
 • Priori Sancti Barthol. Lon∣don.
 • Priori de Kenelworth.
 • Priori de Nuttell.
 • Abbati de Vlle Dei.
 • Abbati de Croxton.

Here you see 36 Priors, inermixed promiscuously with 65 Abbots, (one of them only Abbot Elect, but not installed) the Bishops and Deans inerposed be∣tween them, most of which Priors, and some of which Abbots, were never after summoned to any other Par∣liaments, nor yet these Deans in this manner.

The 2. is that of Clause 23 E. 1. m. 4. dorso, and 24 E. 1. m. 7. dorso: where the Abbots and Priors sum∣moned to those 2. Parliaments are thus registred and distinguished by their several Orders in both these rolls alike, and in no Summons else besides these: though they are again all summoned and entred almost in this Page  110 Order in Claue 28 E. 1. dors. 17. and 3. and some Rolls in E. 2.

 • Abbati de S. Edmundo.*
 • Abbati de Waltham.
 • Abbati de Alnewik.*
 • Abbati de Egleston.
 • Abbati de Sta. Agatha.
 • Abbati de Barlinge.
 • Abbati de Tupholme.
 • Abbati de Byley.
 • Abbati de la Dale.
 • Abbati de Newhus.
 • Abbati de Cokirsand.
 • Abbati de Croxton.
 • Abbati de Kirkested.
 • Abbati de S. Radegunda.
 • Abbati de Heppe.
 • Abbati de Fureyes.*
 • Abbati de Sallaye.
 • Abbati de Holmecoltram.
 • Abbati de Novo Monaste∣rio.
 • Abbati de Iornall (or) Ie∣reval.
 • Abbati de Fontibus.
 • Abbati de Bella Lauda.
 • Abbati de Melsa.
 • Abbati de Kirkestede.
 • Abbati de Rupe.
 • Abbati de Rughford.
 • Abbati de Valle Dei.
 • Abbati de Gerndon.
 • Abbati de Stanley in Ar∣dern.
 • Abbati de Pippewell.
 • Abbati de Combe.
 • Abbati de S. Albano.
 • Abbati de Evesham.
 • Abbati de Tichefeld.
 • Abbati de Suleye.
 • Abbati de Lavendox.
 • Abbati de Torre.
 • Abbati de Wellebecks.
 • Abbati de Hales.
 • Abbati de Bello capite.
 • Magistro Militiae Templi in Anglia.
 • Priori Hospitalis Ioh. Ie∣rus. in Anglia.
 • Magistro Ordinis de Sem∣plingham.
 • Abbati de*Blanca Lauda.
 • Abbati de Basingwerk.
 • Abbati de Cumbermere.
 • Abbati de Crokesden.
 • Abbati de Valle Regali.
 • Abbati de Deulacresse.
 • Abbati de Mira Valle.
 • Abbati de Stanlawe.
 • Abbati de Byldewas.
 • Abbati de Stanle in Wiltes.
 • Abbati de Swynesheued.
 • Abbati de Wardon.
 • Abbati de Boxle.
 • Abbati de Stratford.
 • Abbati de Tyletye.
 • Abbati de Binedon.
 • Abbati de Quarrera.
 • Abbati de Leteley.
 • Abbati de Dunkeswell.
 • Page  111 Abbati de Bell loc Regis.
 • Abbati de Strata florida.
 • Abbati de Flaxele.
 • Abbati de Tntrn.
 • Abbati de Kingswode.
 • Abbati de Waverle.
 • Abbati de Revesbye.
 • Abbati de Parco Lude.

16. That in the writs of Summons to Abbots and Pri∣ors, the writs are very seldom recited at large to any of them, unless in 27 E. 1. d. 9. and towards the latter end of the reign of King Edward the 3. where some writs to the first Abbot named in the lists of Summons, are entred at large; the rest only recited with an, &c. or not mentioned at all, but only thus, Eodem modo mandatum est, &c. or Consimiles Literae, or Consimilia Brevia diriguntur Abbatibus et Prioribus subscriptis; entred in the Roll, with a Catalogue of their names subscribed under it.

17. In antient times the first writ that is entred, for the most part issued to the Abbot of S. Augustines in Canterbury, (in which Rolls there is no certain order observed in the Abbots and Priors names and summons.) sometimes the Abbot of S. Albans, now and then the Abbot of Glastonbury; sometimes some other Abbots are first named in the List of Summons, and one name frequently praeponed, & then postponed after another, as the Register was pleased to enter them in the Rolls: But from 1 H. 4. to the end of King Ed. 4. the first writ entred is, Abbati de Burgo Sancti Petri. As for the Priors, they are for the most part registred after the Abbots; now and then but rarely, before the Abbots, and frequently intermixed with them: sometimes one Prior is placed before another in some Summons, which was named last in other Lists: few Lists agreeing in the order of their names, unlesse that of 23 E. 1. d. 4. and 24 E. 1. d. 7. which exactly accord in all things, from which that of 28 E. 1. d. 3. & 17. doth somwhat vary in the order, though not in the number of their names.

Page  112 18. That the absence of the Archbishops, Bishops or other Great men from, and no coming to Parliaments an Great Council when summoned, did many times hinder the procedings in them, and caus them to be prorogued or adjourned, to the publike prejudice▪ yet upon particular necssary occsions for the kingdomes defence and afety, their personal presence was dispen∣sed wih, and their Summons superseded; winesse this memorable writ to the Bishop of Durham, Claus. 6 E. 2. m. 12. dorso.

Rex, Venerabili in Christo Patri R. eadem gratia Du∣nolm. Epsopo salutm. Li••t nuper Vobis mandaver∣mus quod omnbus aliis praetermissis essetis ad Nos tertia Dominica Quadragesimae prox▪ fuur, apud Westm, ibidens Nobiscum t cum Praelatis t Proceribus Regni nostri super diversis negotiis Nos et Statum ejusdm Regni nostri tan∣gentibus tractaturi, vest umque consilium impensur▪ Pre securitate tamen Custodiae et majr tuitione partum vestra∣rum contrScotos inimicos t Rebeles nostros, vobis man▪ damu, quod à partibus praedictis vos nu••atenus ••anf∣ratis, sed Procuratorem vestrum sufflo••nter instructum ad¦dictos diem et locum mittatis, ad consent nd, his qu tun ibdem per Nos t dictos Prlatos, t Procre••n••geris or∣dinari. Teste Rege apud Westm, 20 diFeb.

Eodem modo mandatum est Episcopo Karliol. T. ut supra.

And this other observable writ of Supersedeas to the Bishops of Durham, and Karliol, with other Lords and Great men summoned to Parlimnt, thus recorded, in Claus. 12 R. 2. m. 42. dorso.

〈…〉*〈…〉Page  113〈…〉 Vobis mandamus▪ quod prop••r rsistetiam inimicorum nostrorum prdictorum meliori et fortiori mod quo poteri∣tis, in propriis partibus vestris, aut alibi ubi in hac parte me∣lius videritis expedire, expectetis, mandato nostro non ob∣stante. Ita quod semper dilctis et fidelibus Henr. de Per∣cy Comiti Northum: & Johanni ae Nevil de Raby quos ad supervidend: et gubernand: Marchias Scotiae assignavi∣mus, obedientes, intendentes sitis et auxiliantes quot••ns et qando per ipsos, seu orum alterum fueritis rationabiliter praemuniti. Teste Rege apud Northampton 20 die Augu∣sti. Per ipsum Regem et Consilium.

Consimilia Brevia diriguntur subscriptis sub eadem data, viz. Th. Episcopo Karliol, Rogero de Clifford, Johan∣ni de Roos de Hamlake, Rado▪ Baroni de Graystock, Philippo Darcy, Henr. Fitz Hugh; Willielmo de Da∣cre.

Consimilia Brevia diriguntur Henr. de Percy Comi∣ti Northumb. Iohanni de Nevill de Raby, excepto ulti∣mo Clauso. Ita semper.

Of which see more in my Observations on the next Section, and here p. 51, 52.

19. That some writs to particular Bishops, varied in certain special clauses now and then from those issu∣ed to other Bishops at the self same time, upon special occasions, and in the* form of the Praemunientes, &c.

20. That as there are some single writs of Summons to Bishops, or Archbishops entred in the Clause Rolls now and then, without any to the Temporal Lords or Barons registred together with them; So there are some writs of Summons to and prorogations of Parliaments issed to Temporal Lords in some Rolls, without any to Archbishops, Bishops, Abbots, Priors or Ecclesiasti∣cal Lords entred with them, though no doubt they had the like writs of Summons and Prorogations, although not registred, as the bodies of the writs do manifest.

21. That the writs issued to the Archbishops, Bi∣shops Page  114 Abbots, Priors and Clergy, run usually in this form▪ Vobis mandamus quod in fide et dilectione quibus nobis tenemini, &c. not in fide et homagio. But the writs to the Earls, Barons and Temporal Lords: though they sometimes retain the self same words in fide et diloctio∣ne, yet for the most part they run thus; quod in fide & homagio, or ligeantia, quibus nobis tnmini, &c. or in ho∣magio, id et dilectione: or in homago et ligentia; ho∣magio, or ligeantia being put in the place of dilection, or added to fide et dilectione quibus nobis tenemini.

22. That the writs to the Archbishops, Bishops, Ab∣bots and Priors, for the most part, observe this stile; Vobiscum, ac cum caeteris Praelatis, Magnatibus et Proce∣ribus, &c. in all clauses of the writ; The writs to the Earls, & Temporal Lords, Vobiscum, ac cum Praelatis et cae∣teris Magnatibus et Proceribus, or caeteris Magnatibus, or Proceribus, only: caeeris being evr placed before Praela∣tis, in the writs to the Bishops, Abbots, but after Praelatis, and before Magnatibus or Procribus, in all writs to the Temoral Lords, because of different Orders▪ the Pre∣lates no being Magnates or Procrs by birth, or in their own right, but only the Temporal Lords; and they being not Praelati, or Ecclsastical Peers by order or function, but only the Bishops, Abbots, Priors, and other Ecclesiastical▪ Barons.

23. That the number of Archbishops, Bishops, Ab∣bots, Priors and Ecclesiastical persons summoned by writs to our Parliaments, was for the most part equall to, and many times farr exceeding the number of the Temporal Lords, & Barons; as you may easily discern by computing and comparing their numbers in this, with those of the Temporal Lord in the ensuing Section. In the Parliamvnt of 49 H. 3. the number of the Prelates, Abbots, and Spiritual persons summoned by writ, was 120. the number of Temporal Lords, but 23. Anno 23 E. 1. d. 9. the number of the Spiritual Lords sum∣moned was 77; of the Temporal Lords but 63. And dors. 3, 4. the Spiritual Lords summoned to another Page  115 Parliament that year, amounts to 90. the Temporal Lords only to 50. In 24 E. 1. d. 7. the Spiritual Lords summoned, were in all 91. the Temporal but 43. yet in other Parliaments the Temporal Lords exceeded the Spiritual, as in 27 E. 1. d. 18. the Spiritual Lords were 58. the Temporal 90. but in the next Parliament 28 E. 1. m. 3. the Spiritual Lords summoned were 102. the Temporal only 89. Their differences in number in other Parliaments I shall for brevity sake omit, only in most summons under King H. 4, 5, & 6. during these Kings absence and wars in France, (when most of the Earls and Temporal Lords were in actual service in the wars) the Spiritual Lords were neer double to the Tem∣poral.

24. That the first writ wherein I finde any mention of, and provision for the Defence of the Church of Eng∣land, is in 6 E. 2. here, p. 20. the next is in 11 E. 3. p. 39, & 40. 12 E. 3. p. 42. & 14 E. 3. p. 46. After which in the writs of 18 E. 3. p. 50. 31 E 3. p. 60, 61, 62. 46 E. 3. p. 67. 49 E. 3. p. 69. 1 R. 2. p. 69, 70, 72. and in most succeding them, Defensionem Ecclesiae An∣glicanae, Salvationem et defensionem Ecclesiae Sanctae; Et oc sicut salvationem et defensionem Ecclesiae Sanctae diligi∣tis, were usually inserted into the writs of Summons, as well to Parliaments as Convocations, and in writs to the Temporal Lords and Sherifs, as they were in writs to the Clergy, it being one principal end of sum∣moning Parliaments and Convocations.

25. That sometimes the Archbishops, Bishops, Ab∣bots, Priors were* authorized by the writs themselves to make Proctors, or Proxies to supply their places; other times prohibited to make any Proctors or Proxies at all, but peremptorily injoyned to appear in person, without any excuse, or Proctor to supply their absence. But the Deans, Chapters, Archdeacons, Priors and Cler∣gy of every Diocess by a special clause of Praemunientes, &c. in the writs to the Archbishops and Bishops, and by second writs to the Archbishops, were summoned Page  116 the Deans, Prirs and Archdeacons by themselves, their Chapters by one, and the Clergy of each Diocess, Quod per duos Procuratores idonos penam et sufficientē potestatē ab ipsis Capitulis et Clero habentes, dictis die et loco inter∣sint, ad facend. & consentiend. hiis, quae tun ibidem de Com: Consilio regni nostri, divina favent clementia cotig∣rit ordinari. Amongst others, the Bishop of*Bath and Wells was particularly injoyned Praemunientes Priorem et Capitulum Bathon. et Decanum et Capitulum Wellen▪ Ecclesiarum suarum, &c. quod idem Prior et Dcanus in propriis personis suis, & dicta Capitula per unum Procura∣torem idoneum, &c. una nobiscum inter sint, ad▪ &c. Here∣upon the Prior of Bath when sick appeared not in per∣son, but by a Proctor, and the Chapter of Bath by one or more Prctors, specially chosen and authorized by their Letters of Procuration under their Seals; Which Let∣ters of Procuration, I find entred in the antient Parch∣ment Leiger Book of the Priory of Bath in sundry forms in the reign of King Edward the 1. which I shall here in∣sert, for their rarity; and because they will inform us, what ull and sufficient power other Priors, Deanes, Chapters, and the Clergy of each Diocess, (as also the Spiri••al Lords when absent, and authorized to make Proxies,) gave to their Procurators; and in what forms other Letters of Procuration were made in former times, of which I find only one printed in* Mr. Selden.

The first of these Procurations runs in this manner, being directed to the King himself:

Serenissimo Domino suo, Domino Edwardo, Dei gra∣tia, illustri Regi Angliae, Domino Hiberniae, et Duci A∣quitanae, sui devoti Thomas Prior, et Capi: Bathoniensis Ecclesiae, salutem, et debitam cum orationibus assiduis reverentiam et fidelitatem. Ad tractandum▪ ordinan∣dum et faciendum una Vobiscum et caerers Praelatis et Proceribus, et aliis Regni incolis, in praesenti Convo∣catione Generali apd Westm. die Dominica proxima post festum S. Martini, pro diversis Regni negotiis con∣venientibus, dilectum in Christo Conratrem, et Con∣professum Page  117 nostrum Frarem W. de Hamptn,ostrum faci∣mus, ordinamus, et constituimu PROCURATO∣REM per praesentes, plenam et liberam poestatem ei∣dem in hac parte concedenes. In cujus rei testimo∣nium sigillum, Capituli nostri praesentibus est appensum. Datum in Capitulo nostro Bathon: die Mercurii prox. ante festum S. Martini. Anno grat. 1295. (A. 23 Ed. 1.)

There is another Letter of Procuration to this W. d Hampton, made by the Sub Prior and Chapter of Bath the same year in the same words with the former, ex∣cept in this variation and addition; Et aliis Regni in∣colis in hac instanti Convocatione generali apud Westm. die Dominica prox. ante festum Sancti Andreae Apo∣li, &c. PROCURATOREM LEGITIMUM per prae∣sentes: Danes eidem, &c. (as before) omnia nostro nomin facienda quae Nos faceremus si in Convocatione memoraa praesentes esse possemus. In cjs, &c. ut supra. Datum in Capit. nostro Bathon: die Sanctae Celi∣ciae Virginis & Martyris. Anno gr. 1295.

Anno 24 E. 1. I find this form of Procuration by the Sub-Prior and Chapter of Bath directed to the Archbi∣shop of Canterbury.

Reverendae Sanctitatis Patri in Christo, Domino C. Dei patientia Cantuar: Archiepiscopo, totius Angliae Primati, sui filii humiles et devoti Frater Philippus Sub∣prior. et Capitulum Bathoninsis Ecclesiae Cathedralis devotos obedientiae et reverentiae Spiritus cum salute. Ad tractandum una cum caeteris Religiosis in Convoca∣tione vestra praesenti London. convenientibus die Do∣minica qua cantatur Laetare Ierusalem, cum continua∣tione diei, siopus fuerit seu dirum, et ad faciendum omnia quae Nos ipse faceremus si praesentes ibidem esse possemus, dilecto Confratri nosro, et Conmonacho Will: de Hampshire PROCURATORI NOSTRO ple∣nariam per praesentes contedimus facultaem: Ra∣tum habentes stabile et fimum quicquid per eundem nomine nostro in Convocatione praedicta actum fuerit Page  118 sen concessum. In cujus rei testimonium Sigillo Capi∣tuli nostri fignari fecimus hanc Indenturam. Datum in Capiulo nostro Bathon: die Sancti Cuthberti. Anno Dom. 1296.

In the 27. year of King Edward 1. there is this Pro∣curation made in another form.

Sancto Patri ac Domino, Domino C. Dei gratia Ar∣chiepiscopo Cantuar. totius Angliae Primati, Frater Thomas, Prior Ecclesiae Bathon. salutem, subjectionem, honorem et reverentiam debitam tanto Patri. Sanctae Congregationi Patrum Reverendorum Dominorum E∣piscoporum, Abbatum, Priorum, caeterorumque Praela∣torum ac Cleri Provinciae Cantuar. in vestra praesentia reverenda post instantem commemorationem Anima∣rum London faciendae, ob debilitatem nimiam nostri cor∣poris, non valenes personaliter interesse; vestrae Pa∣ternitati supplicamus attente, quatinus tunc ibidem hanc no••ram excusationem habere dignemini benignius excusatam. Ad tractandum vero providendum e or∣dinendum super utilitatibus Ecclesiae promovendis, et aliis articulis de quibus in vestrae Paternitatis manda∣to plenior it menio, ac consentendum hiis quae opor∣tuna et expedientia videbuntur, dilectum nobis in Chri∣sto fratrem Hugonem Godmer nostrum Commonachum, NOSTRUM PROCURATOREM facimus et consti∣tuimus loco nostri, ad faciendum omnia ac singula quae Nos faceremus, seu facere deberemus si personalier praesentes essems. Ratum habituri et gratum, quic∣quid idem Procurator noster cum unanimi Sanctorum Patrum et Cleri praedictorum assensu in praemissis duxe∣rit faciendum. Valeat vestra Sncta Paternicas reveren∣da in Christo per tempora longiora. Datum Bathon. 4 to. Kal. Novembr. Anno Dom: 1299.

There is another Procuration of the self-same date made by the Sub-Prior and Chapter of Bath, directed to the said Archbishop with the self-same Preface, to tanto Patri: and then Vestrae Sanctae Paternitati notum fa••mus per praesentes, quod Nos ad tractandum, providen∣dum, Page  119 ordinandum super utlitatibus Ecclesiae promovendis, e aliis rtioulis de quibus in vestrae Paternitatis mandato plenior fit mento, et ad consentiendum hiis quae oportuna et expedientia videbuntur; dilectum nobis in Christo Frarem Roberum de Clapcote nostrum Commonachum nostrum Procuratorem facimus et constituimus loco nostri, ad facien∣dum omnia 〈◊〉 singula quae verus et legitimus Procurator facr dbet et consuevit. Ratum habiuri et graum, quic∣quid idem Proourator, &c. (as in the next before.) Da∣tum in Capitulo nostro Bathon: 4 Kal. Novembr. Anno Dom. 1299.

The same year on the first Lords day in Lent, I meet with another Procuration of this Prior in a different form from the precedent.

Universis sanctae Matris Ecclesiae iliis rater Thomas Prior Eclesiae Bathon: salutem in Domino sempiternam. Quia IN PARLIAMENTO DOMINI REGIS HA∣BENDO LONDON secunda die Dominica Quada∣gesimae OB NIMIAM CORPORIS NOSTRI DE∣BILITATEM ADESSE PERSONALITER NON VALEMUS, dilectum Nobis in Chri••o Frarem Wil∣lielmum de Hampton, nostrum Commonacum, NOS∣TRUM PROCURATOREM FACIMUS ET CON∣STITUIMUS, ad faciendum pro Nobis ibidem quae∣cunque facere deberemus, secundum tenorem mandati Regis si in propria nostra persona tunc praesentes esse∣mus, et consentiendm sicut justum fuerit et canonicum hiis quae de Communi Consilio pro utilitate Domini Regis et Regni, favente Domino tunc ordinand. coni∣gerit, vel tiam provideri. Ratum habituri et gratum quicquid idem Frater Willielmus NOSTER PROCU∣RATOR cum unanimi Praelatorum Ecclesiasticorum, Procerum ac Magnatum, et Cleri assensu in praemissis sic duxerit faciendum. Datum Bthon: die Dominica pri∣ma Quadragesimae. Anno Dom. 1299.

There is the like Procuration of the sme date made to him by the Prior and Chapter of Bath in all their names, and in the same words.

Page  120 About the same year, the Sub Prior and Chapter of Bath made this form of Procutation, entred in their Leger Book.

Paeat universis per praesentes, quod Nos Prior et Capitulum Ecclesiae Bathon. dilectos nobis in Christo William de Sywnham Clericum, et Ihannem de Merston PROCVRATORES NOSTROS VEROS ET LE∣GITIMOS, conjunctim et divisim, et quemlibet eo∣rum in solidum, ita quod non sit melior conditio occu∣pantis, ad infra scripta fecimus, ordinavimus et consti∣tuimus per praesentes. Dantes eisdem et eorum alteri nomine nostro potestatem IN PARLIAMENTO DOMINI NOSTRI REGIS apud Wstm. in crastino S. Hillarii prox futur. per Dei gratiam celebrando, cum continuatione et prorogatione dierum sequentium, us∣que ad ••nalem dicti Parliamenti expeditionem, compa∣rendi cum caeteris Religiosis, et aliis de Clero Regni Angliae Proceribus et Magnatibus dicti regni, caulas et negoci quas vel quae habuerint in Parliamento trac∣tandi, proponendi, necnon super tractandis et propo∣nendis ibidem Statum dicti Domini Regis, e regni sui, ac etiam STATUM ECCLESIAE ANGLICANAE concernentibs: nostrumque deliberatum consensum et cons••iium hiis quae mediante Domino ibidem con∣tigerit utiliter ordinari una cum aliis impendendi. Ul∣teriusque faciendi in praemissis et eà concernentibus quod juris fueri et rationis. Promittentes Nos ratum, firmum et gratum sub Ypotheca reum quos et ligare posumus, habituri, quicquid dicti PROCURATO∣RES NOSTRI VEL EORUM ALTER in praemissi et ea contingentibus duxerint, vel duxerit faciend. In cujus rei estimonium igillum nostrum commune praesentibus est appensum. Dat. in Domo nostro Ca∣pitulari Bathon.

26. That it appears by theaClauses and contents of sundry Praemised Writs, as likewise by thebProte∣stations of the Clergy, and their Distinct Aydes, and Subsidies from the Temporalty granted in Parliaments Page  113 to our Kings by d•••erent Acts of Parliamen, exant in our PrintedcStatute Books, as well as Parliament, and Statte Rolls; that the King and Temporal Lords and Commons in Parliament could not legally impose any Aydes, Subsidies or Taxes whatsoever on the Archbi∣shops, Bishops, Abbots, Priors, Deans, Chapers, Arch∣deacons, and inferiour Clergy oEngland, without their own special Grants and Consents in their Covocati∣ons; it being contrary to the Great Charters of Henry the 1. King John, and Henry the 3. Chap. 1. yea to the Freedom, Rights, Liberties of the Church confirmed by them, and to all other Acts confirming Magna Charta, and to a particular Act, Rot. Parl. anno 8 H. 4. . 36. exempting them from making Contributions with the Laity. Therefore they cannot do it now, upon the self same grounds, they having as full, as large an interest in their Rights, freedoms, Libeties, and those Grand Charers, Sta∣tutes confirming them, as any of the Laity have in theirs: Yet when they obstinately refused to grant▪ King Ed∣ward the first a necessary Ayde for the defence of the Realm in two successive Parliaments one after the other, against their allegiance and duty,donly because Pope Boniface by his Constitution had prohibited under pain of ex∣communication, Ne Talliae vel Exactiones à Clero per seculares Principes quocunque modo exigentur, vel eis solvantur de rebus Ecclesiae: the King thereupon did put them out of his protection: to redeem which, many of the Clergy by themselves, and many of them by Mediators gave the King the fifth part of their goods, notwithstanding the Popes Inhibition; which is thus related by Matthew Westminster, Anno 1296. p. 407, 408.

Die Sancti Hillarii, celebravit Archiepiscopus Con∣cilium suum cum Coepiscopis suis Suffraganeis Londini in Ecclesia Sancti Pauli. Quibus tractantibus per dies octo super postulatione regia, non invenerunt iter rec∣tum, nec modum exclusivae sententiae, si aliqui vel quae∣ito colore, vel aliquo titulo quippiam contulissent, eti∣am Page  114 si plurimi clerici, aulici, curialeque accessi••ent, qui postulatis consilium dederan & favorem. Quae omnia Regi per Episcopos, aliósve nuncios, funt relata. Qui statim mutatus in crudelem, perversa regali aequalita∣te in tyrannidem, licentiatis suis famulis, obviantium cleicorum religiosorumque virorum, quasi modo hosti∣li, equitaturas ibi arripere meliores, prohibitis insuper placitatoribu, in lege sua peritis, coram Baronibus de Scaccario, seu ante quemvis lium Justiciarium secu∣larem, pro personis Ecclesiasticis allegare, Ecclesiasti∣cos ministros censuit sua pace inignos. Mandavit eti∣am singulis ordinatis, sponte offerre sibi suorum proven∣tuum quintam partem, at invitè cedere omnibus bonis suis. Huic mandato primitus obtemperaverunt qui∣dam onsorati, in curia regali praelati, in cura verò ani∣marum Pilati manifesti, ut inducerent pari modo ani∣mos caeterorum. Quo facto, seisita sunt protinus per manus Vicecomitum omnia bona clericorum mobilia & immobilia, super laicum feodum inventa, aqu fisco re∣gio titulata, cum superabundanti molestia suis ablatis libertatibus, qas praedecessores reges, Christianitatis conservatores, Ecclesiis contulerant, authores bonorum. Et quod nequius est ferendum, appreciabantur ipsorum facultates, emptoribus quantocius expoendae, nec se∣curi audebant clerici equitare, nisi in majori conventu propter militum in clricos violentiam, à rege licentia data. Sed & omni bona Archiepiscopi, mobilia & immobiia, capta sunt in manu regis. Ipse quidem sus∣tinuit patientè. Ig••ur Clero siut supradictum est passo in corpore, pasus est & Rex in animo. Hinc do∣lor et metus omnium Praelatorum. Hi••mque in per∣plexitate maxima constituti sunt, ut si quicquam conce∣derent, sententiam excommunicationis incurrerent ip∣so facto, et si non darent, non effugerent immisericor∣des manus ipsorum praedonum. His madefacti adversi∣tatibus, pro se ipsis anxii, pro grege sibi commisso in∣cosolabiliter moestificati, tanquam non habente alimo∣niam, Page  115 ingruente fame, necessario seculum reperere quaesierunt, protectionem regis facultatibus suis, ratio∣ciio magno, redemptis.

Yet notwithstanding all the Clergy procured special Absolutions from this Poe, from that Excommunica∣tion they conceived they had incurred by this their Ayd granted to the King against his Constitution, though done only through force, and such fear as might hap∣pen even to a constant man, as I observe by certain In∣struments of Absolution, remembred by none of our Hi∣storians, but registred in the Leiger Book of the Priory of Bath; out of which I have transcribed them, as not unworthy publike knowledge.

Venerabili in Christo Patri, Dei gratia Archiepsopo Cantuar. vel ejus Vicario in Spiritualibus, Frater Genti∣lis, miseratione divin, Ecclesiae Sancti Martini in Mon∣tibus Presbyter Cardinalis, salutem, et synceram in Domi∣no caritatem. Ex parte Johnnis de Godmer perpetui Vi∣carii Ecclesiae de Chedern. Bathon. & Wellen. Diocaes. Nobis oblata pettio continebat, Quod ipse olim per vim & metum qui cadere posset in constantem, invitus Ministris se Collectoribu illustris Regis Angliae, contra novae Con∣stitutionts tenorem Sanctissimi Patris Domini Bonefacii, divina providentia Papae 〈◊〉, Tallias sive Collec tas per sol∣vit; per quod sententiam Excommunicationis incurrit, in tales generaliter promulgataem, et sic ligatius, non tamen in contemptum Clavium, in suis Ordinibus ministravit, et alias se ingressit divinis. Super quibus, supplicari feit humili∣ter sii de absolutionis beneficio et dispensationis gratia per sedem Apostolicam salubriter provideri. Nos igitur, auc∣toritate Domini Papae, cujus Penitentiariae curam gerimus, circumspectioni vestrae committimus, quatenus si ita est, ip∣sum Vicarium à dictae excommunicationis Sententia uxtae formam Ecclesiae absolvatis. Proviso attentè, quod idem Vicarius super hoc mandatis Domini Papae, et Romanae Ecclesiae semper parebit, et faciet illam poenitentiam quam sibi duxerit injungendm, eoque ad tempus prout expedire Page  116 vider••is a suorum Or••num executione suspenso. Demum Suffraganibus ei meriis alioque Canonico non obstante su∣per irregularitate dicto modo contracta cum eo misericorditer auctoritate dispensetis predicta. Datum Agnan: 6to I∣dus Augusti. Pontiicatus Domini Papae Bonefacii 8. Anno sexto.

Sancto Patri in Christo et Domino reverendo R. Dei gratia Cantuar. Archiepiscopo totius Angliae Pri∣mati, sui filii humiles et devoti Thomas Prior et Con∣ventus Bathon. salutem, et devotus obedientiae et reve∣rentiae Spiritus cum omni honore debito tanto Patri. Ad petend. et recipiend. à vestrae clementia sanctitatis beneficium absolutionis, super excommunicationis sen∣tentia quàm incurrisse veremur, ex eo quod contra Con∣stitutionem sanctissimi Patris et Domini Bonifacii di∣vina providentia Papae octavi editam, contra omnes qui Collectas et exactiones sibi à Ministris, Nunciis seu Collectoribus illustris Regis Angliae persolverut no∣lentes vel inviti, Protectionem Domini Regis super hoc impetrantes et recipientes; dilectum Nobis in Chri∣sto fratrem Hugonem Godmer, praecentorem Ecclesiae no∣strae Bathoniae Conmonacum nostrum, nostrum in hiis constitimus Procuratorem. Dantes eidem liberam et plenam potestatem estra in hac parte recipien∣di mandata quae secundum Deum ad salutem animarum nostrarum juxta tenorem, formam, vim et effectum man∣dati Apostolici super hoc vobis directi, nobis duxeritis injungenda, una cum potestate jurandi in animas no∣stras secundum quod postulaverit ordo Juris. In cu∣jus rei testimonium Sigillo nostro communi signari feci∣mus hanc scripturam. Datum Capitulo nostro Bathon: 5 Idus Novemb. Anno dom. 1300.

Universis praesentes literas inspecturis pateat eviden∣ter, Quod nos Thomas Prior Bathon. et ejusdem loi Conventus Ordinis S. Benedicti, Bathoniensis et Wellensis Diocaes. bona side promittimus et sub ypotheca omnium bonorum Monasterii nostri cavemus, quod nos semper Page  117 Romanae Ecclesiae et Domini Papae mandatis parbi∣mus, super excommunicationis et interdicti sententiis quas incurrimus, pro eo quod dudum contra Constitu∣tionis tenorem Sanctissimi Patris nostri Domini Boni∣fa••ti Papae octavi, Nunciis, seu Ministris Domini Regis Angliae Subsidium de bonis nostris Ecclesiasicis con∣tribuimus propter vim et metum qui cadere poterit in constantes. In cujus rei testimonium, &c. Datum in Capitulo nostro Bathon. 5 Idus Novembr. Anno Dom. 1300.

Universis praesentes Literas inspecturis Robertus per∣missine divina Cantuar. Archiepiscopus totius Angliae Primas, aeternam in Domino salutem. Literas Vene∣rabilis Patris Domini Matthaei Dei gratia Portuensis, et Sanctae Rufinae Episcopi sanctissimi Patris Domini Bo∣nifacii Papae 8vi. Paenitentiarii recepimus, tenorem qui sequitur continentes. Venerabili in Christo Pati Dei gratia Archiepiscopo Cantuar. vel ejus Vicario in Spi∣ritualibus, Frter Matthaeus miseratione divina Portu∣ensis, ac Sanctae Rufinae Episcopus, salutem, et sempiter∣nam in Domino caritatem. Ex parte Prioris et Con∣ventus Monasterii Bathoniensis Ordinis Sancti Benedicti fuit propositum coram Nobis, quod ipsi olim viet meu qui cadere poerit in constantem, Ministris, Nunciis, eu Collectoribus illustris Regis Angliae contra Consti∣tutionem et tenorem Sanctissimi Patris et Domini, Do∣mini Bonifacii divina Providentia Papae octavi noviter ditae contra Tallias, Collectas et Exactiones sibi impo∣sitas persolverunt, propter quod Excommunicationis incurrunt sententiam ex ipsius Constitutionis tenore in omnes et singulos contra facientes generaliter promul∣gatam: Et sic ligati in suis, non tamen in contemp∣tum Clavium, ministraverunt Ordinibus, et aliis divinis se ingesserint Officiis sicut prius; Verum cum parati sint Sanctae Romanae Ecclesiae in omnibus obedire man∣datis, supplicri fecerunt humiliter eis per sedem Apo∣stolicam salubriter provideri. Nos igitu ipsorum sup∣plicationibus Page  118 quantum cum Deo po••umus favorabiiter annuents, auctoritate et mandato Domini Papae cujus Paenitentiariae curam gerimus, providentiae vestrae prae∣sentium tenore committimus, quatinus i est ita, ipsos et eorum quemlibet a reatu excesus hujusmodi et ex∣communicatione quam propter hac incurrerunt absol∣vatis juxta formam Ecclesiae consuetam; Interdictum ab ipso Monasterio amovendo, et injunca eorum cui∣libet pro culpae modo paenientia salutari, et alia quae talibus debent et consueverunt injungi; quodque ta∣bunt mandatis Ecclesiae, et facient illam poenitentiam quam sedes Apostolica eis duxerit injungendam▪ Super iregularitate ex praemissis contracta dispensetis auc∣toritae et mandato praedictis, alio non obstante cano∣nico, misericorditer eisdem prout secundum Deum ani∣marum ipsorum salui ideriis expedire. Datum La∣teran. 3. NonaMartii. Pontificatus Domini Papae Bo∣nifacii octavi Anno sexto. Nos igitur dictos Priorem et Conventum Monasterii Bathon. et eorum quemlibet in peror a Fratris Hugonis Godomer, Procuratoris ip∣sius Ecclesiae Bathon. Commonachi et Procuratoris sui, à majoris Excommunicationis sententia memorata, prae∣stita nobis primitus ab eisdem idonea cautione quod stabunt Mandatis Ecclesiae, efacient illam poenitenti∣am quam sedes Apostolica eis dixeit injungendam, auc∣toritate nobis in ha parte, commissa, juxta formam no∣bis in hac parte commissa juxta formam Ecclesiae absol∣vimus, et eis injunximus poenitentiam salutarem. In∣terdictum de ipso suo Monasterio amovendo. Et super irregularitate quam ea occasione sic ligai in suis Ordi∣nibus ministrando, et alias se divinis Officiis inmiscen∣do contraxerant, cum eisdem et eorum quolibet miseri∣corditer auctoritate dispensamus praelibata, prout se∣cundum Deum animarum ipsorum saluti vidimus expe∣dire. In testimonium vero praemissorum Sigillum no∣strum praesentibus est appensum. Datum apud Lyminge 17 Kal. December. Anno Dom. 1300. Consecrationis nostrae septimo.

Page  119There is another absolution from this excommuni∣cation granted almost in the like form and words by the Archbishop of Cant. to Iordanus Vicar of Wston, who made a Procuration to another Clerk to request and receive it in his behalf; quia gravi corporis agritu∣dine perpetua detentus ad vstram venerabilm praesentiam accedere non valens. By which it is evident, that every Clergyman and religious person whatsoever from the highest to the lowest, who through force or fear contri∣bued any aid to the King, against this Antimonarchical Constitution of Pope Boniface the 8. was excommunicated, interdicted for it, and forced to Petiion the Pope and his Penitentiaries, to be absolved from the same; and that only upon their Oaths and caution given to yeeld obedi∣ence alwayes to the Popes and Church of Romes mandaes for the future, and to undergo such penance as the Pope should please to iflict upon them for what was past; yet thi is sti∣led, a dealing mercifully with them. After which Oath ad absolution, An. 1300, when as the Temporal Lords and Commons granted the King the 15. part of their goods for the Confirmation of the Great Charer and their Liberties;* Robertus Archiepiscopus Cantuar. pro Clero nihil voluit concedere, neque de temporalitate an∣nexa Ecclasiae, sine licentiasummi Pontificis special; yet the Pope the next year usurped and received from him & them the Tenth of all their Ecclesiastical goods for 3. years, against their wills and the Kings too. Such vassals then were the English Clergy to the Popes; as of late years they have been in another kind to all arbitrary Commi∣tees, New Tax-masters and Governors, who not only tax them at their pleasures without their consents, but e∣ject, suspend, silence thē frō preaching, administring the Sacraments, or instructing children as Schoolmasters, in Publike or Private, without any legal cause, tryal, or proceedings, against all the Great Charters and Sa∣tutes for maintenance of their Liberties and Freeholds in their Benefices, they being meer tenants at will both Page  120 of their Ministry and Livings, the only means to make themr time-servers, Men-pleasers, Corupters of the Gospel▪ and Daubers with untempered morter, instead of sincere Ministers of the Gospel, and real Servants of Iesus Christ; Therefore fit to be timely redressed for the fu∣ture; as this Papal Constituion was timely opposed by King Edward the first, as is evident by Pat. 25 E. 1. pars 1. m. 9. 11. pars 2. m. 5. 6▪ & Claus. 30 E. 1. m. 13. which I shall hereafter recie at large in their due place. And this Passage of Mat. Westm▪ An. 1297. p. 408. Anno Gratiae 1297. congregatis Archipraesule Can∣tuar. & quibusdam aliis coepiscopis suffraganeis suis apud snctum Paulum Londint. 26 die Martii, iterum prostat ecclesiae consulturis, insurgentes protiniss duo causidici, & duo de ordine Praedicatorum fratres, regalem & tempora∣lem favorem aucupantes, conati sunt argumentis probare clerum ipsi regi, in tempore belli, non obstante prohibitione a∣postolica, de suis facultatibus posse licit subvenire. Insu∣per prohibitio sub poena incarerationis, ne quis contra ipsum regem et eos, qui jam pridem suam protectionem quaesierant, excommunicationis sententiam promulgart, provocatione facta pro se ad Romanam curiam & pro ipsis. Recesserunt igitur omnes oneratis suis conscientiis per Archipiscopum sic dicentem, salvet suam animam unusquisque.

Page  121

A most rare, usefull Alphabetical Table of all the Abbots, Maters, and Priors of Religi∣ous Orders, to whom any particular Writs of Sum∣mons to our Parliaments or Great Councils issued from Anno 49 H. 3. to 23 E. 4. extant in the Clause Rolls and Lists of Summons in the Tower of London, with the several years of each Kings reign wherein they were summoned: If they (or others) were twice or oftner sum∣moned in any year before R. 2. then the several dorses of the Clause Rolls that year, are expressed after the year d. for dorse, and the number of it next ensuing it in a pa∣renthesis, if but once, the figure for that year is only men∣tioned; the dorse of the Clause Roll for that year, you may readily find in the writs thereof mentioned in the pre∣cedent Section; and where were 2. Writs of Summons in one year under R. 2. H. 4, 5, & 6. there the Abbots and Priors were all twic summoned, in the Rolls and dorses, mentioned in the Writs of Summons here cited.

  (A)
 • ABbotesbury, 49 H. 3.
 • Abingdon, 49 H. 3. 23, 25, 27, 28, 30. (d. 9. 12.) E. 1. 5, 6, 7. (d. 15. 27.) 8, 9, 11. (d. 8. 14.) 12. (d. 11. 29.) 13, 14▪ (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1. (d. 3. 16.) 2 (d. 15. 31.) 4 (d. 19. 41.) 5. (d. 7. 25.) 6. (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9. (d. 2. 28.) 10. (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 11. 40.) 12. 13. (d. 1. 28.) 14. (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21. (d. 9, 28.) 22. (d. 7. 32.) 24, 25, 27, 28, 29. (d. 7, 8.) 31. (d. 2. 21.) Page  122 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H▪ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12. 22, & 3 E. 4.
 • Agatha 23, 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Albans 49 H. 3. 23, (d. 4. 9.) 24, 25, 27, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 5, 6, 7, (d. 15, 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19▪ 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 28.) 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 28, 29, (d. 7. 8.) 31, (d. 2. 21.) 32, 33, 34, (d. 4. 35.) 38, 39, 42, 43. 44▪ 46, (d. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2. 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18. 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12. 22, & 23 E. 4
 • Alnewick 23, 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34, E. 1. 1, (d. 19.) E. 2.
 • Augustines Bristoll 49 H. 3. 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) E. 1. 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17 E. 3.
 • Augustines Canterbury 49 H. 3. 23, (d. 4. 9.) 25, 27, (d. 17, 18.) 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d 11. 29.) 13, 14, (d. 23. 33.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1 (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4, 9 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 32, 33, 34. (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44. 46. (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Page  123 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18. 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
  (B)
 • BArdny, or Bardnay 49 H. 3. 23. d. (9.) 25, 27, (d. 17, 18) 30 (d. 9. 12.) E 1. 6. (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 8. 18. 12, 13. (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 20, 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47. 49. (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, H. 5. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Barlinge 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30▪ (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, d. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) E 2.
 • Basingwerk 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 3. 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6 E. 2.
 • Bella Lauda 23, (d. 4.) 24, 28. (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32. 34 E. 1. 1. (d. 19.) 2, E. 2.
 • Bllo, Bello loco, Bello loco Regis, & Bello Campo Regis, 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 27, (d. 17. 18.) 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1. 1, (d. 3. 16. 19.) 2, (d. 31.) 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 16, 17, 18, 19▪ 20 E. 2. 4. (d. 19. 41.) 6, (d▪ 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9▪ (d. 18.) 10, (d. 1, 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 22, (d. 7.) 23, 24 E. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15. 27, 28, 29, 31, 33, 38. 49 H. 6. 1, 2, 6, 12. 22 & 23 E. 4.
 • Page  124Bello Capite, 23. (d. 4.) 24. E. 1.
 • S••cti Benedicti de Hulmo 43 H. 3. 23, 27. (d. 17, 18.) 30. (d. 9. 12.) E. 1. 1. (d. 19.) 2, 4, 5, 6, 7. (d. 15. 27.) 8, 9, 10. (d. 8. 13.) 12. (d. 11. 29.) 13, 14. (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 2. (d. 15.) 4. (d. 19. 41.) 5. (d. 7. 25.) 6. (d. 4. 9. 19. 36) 7, 8, 9. (d. 2. 28.) 10. (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 11. 40.) 12, 13. (d. 1. 18.) 14. (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 22. (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31. (d. 2. 21.) 34. (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39. 42, 43, 44, 46. (d. 9. 11.) 47. 49. (d. 4, 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5▪ 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22, & 23, E. 4.
 • Bildewas 23. (d. 4.) 24. 28. (d. 3. 17.) 30. (d. 9. 12.) 32 E. 1.
 • Blanca, or Glauca Lauda 23. (d. 4.) 24 E. 1.
 • Bocland 12. (d. 11.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Boxle 23. (d. 4.) 24. 28. (d. 3. 17.) E. 1.
 • Burgo, & Burgo Sancti Petri 49 H. 3. 23, 25, 27, 28, (d. 3. 17.) 30. (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1. (d. 8. 11. 19.) 2. 4, 6, 7. (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12. (d. 11. 29.) 13, 14. (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1. (d. 3. 16.) 2. (d. 15. 31.) 4. (d. 19, 41.) 5. (d. 7. 25.) 6. (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 8. 18.) 10. (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 11, 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14. (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21. (d. 9. 28.) 22. (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29 (d. 7, 8.) 31. (d. 2. 21.) 34. (d. 4. 35.) 36. 42, 43, 44, 46, (d. 9, 11.) 47, 49, (d. 4, 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3▪ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29. 31, 33, 38. 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22, & 23 E. 4.
 • Page  125Burton Super Trent 23, 27. (d. 3. 18.) 30. (d. 9. 12.) E. 1. 8, 9, 11. (d. 8. 14.) 12. (d. 11. 29.) 14 (d. 5.) E. 2.
 • Butlesden 49 H. 3.
 • Byly 23 (d. 4.) 24. 28. (d. 3. 7.) 32. 34 E. 1.
 • Bynedon 23. (d. 4.) 24. 28. (d. 3. 17.) 32 E. 1.
  (C)
 • CErcesey, or Certeseye 49 H. 3. 23. 27 E. 1. 22. (d. 7.) 23 E. 3.
 • Cerne 49 H. 3.
 • Cestriae (S. Werburge) 49 H. 3. 28. (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Crencester 49 H. 3. 23. 27. (d. 17, 18.) 30. (d. 3. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1. (d. 3. 16.) 2. (d. 15. 31) 4, (d. 19. 41.) 5▪ (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19, 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11, 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 28, 29.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 39, 46. (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4, 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9▪ H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22, & 23 E. 4.
 • Clervax 49 H. 3.
 • Cokersand, Crokersand 23, 24, 28 (d. 3. 17.) 32 E 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6 E. 2.
 • Colecester 49 H. 3. 23, 27, (d. 17, 18.) E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 5, 6, 7. (d. 27.) 8, 9, 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5, 23.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6. (d. 4. 9. 19, 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17▪ 18, 20, 21, (d. 9.) 23, Page  126 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8,) 31, (d. 2. 21.) 36, 37, 38. 39, 42, 43, 44▪ 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6, 1, 2, 6, 12. 22 & 23 E. 4.
 • Combe, or Cumbe 23. (d. 4.) 24▪ 28, (d. 3. 17.) 30, (9, 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Crokesden 23 (d. 9.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1.
 • Croyland, or Crowland 49 H. 3. 23, (d. 9.) 25, 27, 28, (d. 3.) 30, (d. 9. 12.) E. 1. 2, 4, 6, 7, (d. 15.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17. 18, 19, E, 2. 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d, 4. 9, 19, 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 9. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.), 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38. 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Croxton 49 H. 3. 23, (d. 4.) 25, 28▪ (d. 3. 17.) 30. (9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 1▪) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Cumbermere 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
  (D)
 • DE la Dale 23, (d. 4.) 24, 28, (3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6 E. 2.
 • Deuacresse 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Page  127Dunkeswell 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
  (E)
 • EDmunds d Bury 49 H. 3. 23▪ (d. 4. 9.) 24, 25, 27, (d. 3. 17. 18) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1. (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23, 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21. (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 28, 29. (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34. (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d, 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12. 22 & 23 E. 4.
 • Egleston 23▪ (d. 4.) 24, 28 E. 1.
 • Evesham 49 H. 3. 23, (d. 4. 9.) 24, 25, 27, (d. 3. 17, 18.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4. (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8. 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 28, 29, (d. 7. 8.) 31, (d. 2. 21) 32, 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Eynesham 27, (d. 17, 18.) 30, (d. 9. 12.) E. 1. 36, 37, 38, 39, 42, 4, 44 E. 3. 1 R. 2.
  Page  128(F)
 • FEversham 23, 27 E. 1. 6. 7, (d. 15. 27.) 8, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) 17, 18 E. 2. 21. (d. 28.) E. 3.
 • Flxle, or Flaxley 23. (d. 4.) 24. 28. (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Fontibus 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1. (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8▪ 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16 E. 2.
 • Forneyes, or Furneys 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 4. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1 (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14 (d. 5.) E. 2.
  (G)
 • GErndon, Grendon, Gerwedon 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12▪ (d. 11. 29.) 14 (d. 5.) E. 2.
 • Glaston 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 17, 18.) 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6 (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22▪ (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 24.) 34, (d. 4, 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46. (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3▪ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, Page  129 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Glocester Sancti Petri 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 3. 17, 18.) 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E, 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9, 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18,) 10, (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, 23. 33.) 15, 16, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, (p. 1. d. 28. p. . d. 4.) 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
  (H)
 • HAles, or Hayles (2. distinct Abbots usually sum∣moned together) 23 (d. 4. 9.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 5 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Heppe 23 E. 1. (d. 4.)
 • Hid juxt Winton 49 H. 3. 23, 27, (d. 3. 17. 18,) 30, (d. 9. 12.) E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4. (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11▪ (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7. 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37,, 38, 39, 42, 43, 44, 46. (d. 9. 11.) 47, 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, 12 (d. 13. 24.) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 R. 2. 1, 3, 5, (p. 1. d. 28. p. 2. d. 4.) 7, 8, 11, 12, 14, H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11. 13, 15 Page  130 18, 20, 23▪ 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Holmencoltram 23, (d. 4) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4 E. 2.
 • Hulme, See Benedict.
  (I)
 • IAmes (See Northampton.)
 • Ierevall, Iornal, Irval, Gereval, Gervaux, 23 (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 27.) E. 2.
  (K)
 • KI geswode 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Kirksted 49 H. 3. 23, (d. 4. 9.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2▪
 • Krkestall 49 H. 3.
  (L)
 • LAvedon, Lanedon 23 (d. 4.) 24, 28. (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Lesenes 49 H. 3. 23 E. 1.
 • Leicester 49 H. 3. 23, 27, (d. 17, 18.) E. 1. 12. (d. 11.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28. 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24. (25. cancellatur) 27, (summoned again) & 29, d. 7. E. 3. cancellatur.
 • Lilleshull 49 H. 3.
 • Litely, Letely, 23, (d. 4.) 24, 28. (d. 3. 17.) 32 E. 1.
  Page  131(M)
 • MAlmeshury 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 3. 17, 18) 28, 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 16, 17, 18, 19, 20▪ E, 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 11. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18,) 10, (d. 1. 5.) 11. (d. 8. 1. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, (d. 28. . . d. 4.) 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9▪ 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23. E. 4.
 • Mary Eborum 49 H. 3. 23, 27, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6▪ 7, (d. 15, 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5. 23.) 16. 17, 18, 19, 20. E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 11. 31.) 4. (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 9. 19. 36.) 7, 8▪ 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 21. (d. 9.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7. 8.) 31, (d. 2. 21.) 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3.
 • Melsa 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Meryval, Mira Valle 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28▪ (d. 3. 17.) 30. (9. 12.) 32 E. 1. 1, (d. 19.) 2,▪ 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Middleton 49 H. 3. 12, (d. 11.) 14, (d. 5.) E. 2. 22, (d. 7.) 23 E. 3.
 • Page  132〈◊〉 49 H. 3.
 • Muchelnye 22, (d. 7.) 23 E. 3.
  (N)
 • NEwhus 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1▪ 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) E. 2.
 • N••som 23 E. . (d. 4.)
 • Northampton, Iames 49 H. 3. 12, (d. 11.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Novo Monasterio 23 (d. 4.) 24, 28. (d. 3. 17.) 30, (d. 9, 12.) 32, 34 E. 1.
 • Nuttel 49 H. 3.
 • Nywenham 2, 5, 6 E. 2.
  (O)
 • OSelveston 49 H. 3.
 • Osney 49 H. 3. 23, 27, (d. 17, 18.) 30, (d. 9. 12.) E. 1. 12. (d. 11.) 14, (d. 5.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 8. 18.) 1, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 21, (d. 28.) 23, 46, (d. 9. 11.) 47 E. 3.
 • Osytha 23, 32 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 9, 11, (d. 8. 14.) E. 2.
  (P)
 • PArco Lude 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Sancti Petri Bristoll 32, 34, E. 1. 1, (d▪ 19.) E. 2. 32 E. 3.
 • Pershor, Persour, Pershor 49 H. 3. 23. 27. (d. 17, 18.) E. 1. 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Pippewell 23, (d. 4▪) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) E. 2.
  Page  133(Q)
 • QUrrera, Quarrere 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32 E. 1.
  (R)
 • RAdegunde 23, (d. 4. 9.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34, E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, E. 2.
 • R••ing, Reding, Redings 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 17, 18.) 28, 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12 (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15, 31.) 4, (d. 19. 41.) 6,▪ (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8, 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 2, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38. 39, 42, 43, 44, 46. (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4, 6,) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, (p. 1. d. 28. p. 2. d. 4.) 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Rmsy Ramsey 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 17. 18.) 28, 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11▪ 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 12, (d. 11. 29.) 13, 14,) (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31) 4, (d. 19. 41.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 15. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 32.) 23, 25, 27, 28, 29, (d. 7. 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 R. 2, 1, 2, 3, Page  134 5, 7, 8, 11, 12, 14 〈◊〉. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 〈◊〉. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. & 6, 12, 22, & 23 E.
 • Revesbye 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1. 14 (d. 5.) E. 2.
 • Ryevall, Ryaval, Rival 49 H. 3. 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) E. 2.
 • Rufford, Rughford 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2. 4, 6, 7, (d. 15. 27.) E. 2.
 • Rupe 49 H. 3. 23, (d. 4.) 24, 48, (d. 3. 17.) 30, (d. 3. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4. 6, 7, (d. 27.) E. 2.
 • Roucster. 12 E. 2. (d. 11.)
  (S)
 • SAllay 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 34, E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 27.) E. 2.
 • Salop 49 H. 3. 23, 27, (d. 17, 18.) 32 E. 1. 5, 12 (d. 11.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18 E. 2. 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8, 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 20, 21, (d. 9.) 22, (d. 7. 32.) 2. 24, 25, 27, 29, (d. 7, 8,) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 38. 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, (d. 28. p. 2. d. 4.) 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Selebey, Selby, Suleby 49 H. 3. 23, 24, 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 4.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15. 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11.) 12, 13▪ (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 21, (d. 9.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) Page  135 34, (d. 4.) 36, 37, 38, 39, 44, 46, (d. 9. 11.) 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, (d. 28. & 1. d. 4.) 7, 8, 10, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Sherburne 23, 27, (d. 18.) E. 1. 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) E. 2.
 • Stanley in Arderne 23, 24, (d. 1. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) E. 2.
 • Stanlawe 23, (d. 4.) 28, (d. . 17.) 32 E. 1.
 • Stonely, Stanley, Stanlegh in Wilts 23 (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1. 5, 8, 9, 11, (d. 8. 14.) E. 2.
 • Strata florida 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 2 E. 1.
 • Stratford at Bogh 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32 E. 1. 1, (d. 19. 8, 9, 11, (d. 8. 14.) E. 2.
 • Swynesheued 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
  (T)
 • TAme 49 H. 3
 • Tavistoke 49 H. 3. 30, (d. 9. 12.) E. 1. 22, (d. 7.) 23 E. 3.
 • Teukesbury 49 H. 3. 23, 27, (d. 17. 18.) E. 1. 1, (d. 19.) E. 2.
 • Thorney 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 3. 18.) 30, (d. 9. 12.) E. 1. 2, 4, 5, 6, 7, (d. 16. 17.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 4, (d. 5. 2.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 4, (d. 19. 4. 5, (d. 7. 5.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 20, 1, (d. 9. 28.) 22, (d. 32.) 23, 25, 27, 28, 29, (d. . 8.) 1, (d. 2. 1.) 34, (d. 4. 35.) 36, 7, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 . 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (d. 10. 37.) 8, 9, 10, 11, (d. 13. 24.) 12, 13, Page  136 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, (p. 1. d. 28. p. 2. d. 4.) 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Thornton super Humber 23, (d. 4.) 27 E. 1. 5, 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E. 2. 2, (d. 3. 16.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 8. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15. 23 E. 3.
 • Ticheielde 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) E. 2.
 • Tintrne 23 (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Torre 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6 E. 2.
 • Tupholme 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 27.) E. 2.
 • Tyletye 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) E. 1.
  (V)
 • VAlle Di 49 H. 3. 23) (d. 4.) 24. 28. (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Valle Rgali 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 32, E. 1.
  (W.)
 • Altham & Wautham Sanctae Crucis 49 H. 3. 23 (d. 4. 9.) 24, 25, 27, (d. 17, 18.) 28, (d. 3. 17) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2. 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8. 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 2, (d. 15.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 34.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28 Page  137 29, (d. 7. 8.) 31, (d. 2. 21.) 33. 34, (d. 4. 35.) 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Warden, Wardon de Boxle 49 H. 3, 28, (d. 3. 17.) 32 E. 1.
 • Waverly, Waverle 49 H. 3. 23. 25, 27, (d. 3. 17,) 28, 30, (d. 9. 12.) 32 E. 1.
 • Wellebeck 23, (d. 4.) 24, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9. 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Westminster Sancti Petri 49 H. 3. 23, 25, 27, (d. 3. 17, 18) 28, 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1. (d. 19.) 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19, 20 E, 2. 1, (d. 3. 16.) 2, (d. 15, 31.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9, 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 8. 18,) 10, (d. 1. 5.) 11. (d. (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 17, 18, 21, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24; 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 33, 34, (d. 4. 35.) 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Whiteby, Wyteby 49 H. 3. 23, 27, (d. 18.) E. 1. 12. (d. 11.) 14, (d. 5.) E. 2.
 • Winchecombe 49 H. 3. 23, 27, (d. 17. 18) 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9. 12.) 32, 34 E. 1. 1, (d. 8. 11. 19.) 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15, 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) 16, 17, 18, 19, E. 2. 4. (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) Page  138 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 16, 17, 20, 21, (d. 9.) 22. (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 28, 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 34, (d. 4. 35.) 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) E. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14▪ 15. 16, 17, 18, 20, 21, 23. R 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38. 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.

The total number of the Abbots summoned at se∣veral times, (taking Hales and Hayles as di∣stinct,) is 22.

  An Alphabetical Catalogue of the Priors and Masters of Religious Orders summoned to the Parliaments and Great Councils of England.
 • BArtholmew London 49 H. 3.
 • Bath 23 E. 1.
 • Bermundesey 49 H. 3.
 • Bernewell, 49 H. 3.
 • Blida 49 H. 3.
 • Bridlington 49 H. 3. 1. (d. 11.) 12, (d. 11.) 14, (d. 5.) 16, 17, 18, 19 E. 2.
 • Bouver, or Beuver 49 H. 3.
 • Christ-Church Canterbury 23, 25, 27, (d. 18.) E. 1. 1, (d. 8. 11.) E. 2. 21, (d. 28.) 22, (d. 7,) 32, 33 E. 3.
 • Coventre 49 H. 3. 13, 14, (d. 23.) E. 2. 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 H. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12, 22 & 23 E. 4.
 • Cruceroyes 49 H. 3.
 • Dunolme 49 H. 3. 29 E. 1.
 • Dunstaple 49 H. 3.
 • Page  139Ely 49 H. 3. 23, 25 E. 1. 21 E. 3. d. 28.
 • Eton 49 H. 3.
 • Finneshued 49 H. 3.
 • Friswid Oxon 49 H. 3.
 • Giseburn 49 H. 3. 23, 27 (d. 18.) E. 1.
 • Huntingdon 49 H. 3.
 • Iohn Ierusalem in Anglia 49 H. 3. 23, 25, 28, (d. 3. 17.) 30, (d. 9.) 32 E. 1. 1, (d. 19.) 2, 4, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11. (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 2, (d. 15.) 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, d. (1, 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22. (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 28; 29, (d. 7, 8.) 31, (d. 2. 21.) 32, 33, 34, (d. 4. 35.) 36, 37, 38, 42, 43, 44. 46, (d. 9. 11.) 47, 49, (d. 4. 6.) 50 E. 3. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, R. 2. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 H. 4. 1, 2, 3, 4 H. 5. 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 31, 33, 38, 49 H. 6. 1, 2, 6, 12. 22 & 23 E. 4.
 • Karliol 49 H. 3.
 • Kinleworth 49 H. 3.
 • Lauda 49 H. 3.
 • Ledes 49 H. 3.
 • Lenton 49. H. 3.
 • Lews, or Lewes 49 H. 3. 1, (d. 8. 11. 19.) 2. 4. 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) 16, 17, 18, 19 E. 2. 4. (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19. 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23, 33.) 15, 16, 17, 18, 20, 21, (d. 9. 28.) 22, (d. 7. 32.) 23, 24, 25, 27, 36, 37, 38 E. 3.
 • Merton 49 H. 3. 23, (d. 9.) 27, (d. 18.) E. 1.
 • Nots 49 H. 3.
 • Nrwich 49 H. 3. 23, 25 E. 1.
 • Oswald 49 H. 3.
 • Parco 49 H. 3.
 • Roffen. 21 E. 3. d. 28.
 • Page  140Magist•• Ordinis de Smpingham, Semplingham, and Sem∣pringham, sometimes written Prior 49 H. 3. 24, 28, (d. 3. 17.) 30. (d. 9.) 32 E. 1. 6, 7. (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 13, 14, (d. 5. 23.) E. 2. 10. (d. 1. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15 E. 3.
 • Stodley 49 H. 3.
 • Spalding 49 H. 3. 2, 4, 5, 6, 7, (d. 15. 27.) 8, 9, 11, (d. 8. 14.) 12, (d. 11. 29.) 14, (d. 5.) 16, 17, 18, 19, E. 2. 4, (d. 19. 41.) 5, (d. 7. 25.) 6, (d. 4. 9. 19, 36.) 7, 8, 9, (d. 2. 18.) 10, (d. 5.) 11, (d. 8. 11. 40.) 12, 13, (d. 1. 28.) 14, (d. 23. 33.) 15 E. 3.
 • Swithe•• Winton 49 H. 3. 23, 25 E. 1. 21 E. 3.
 • Magister Militiae Templi in Anglia 49 H. 3. 23, 24, 27, 28, (d. 3. 17.) 30. (d. 9.) 32 E. 1. 1 (d. 19.) E. 2. This Order of the Templars was dissolved under King Edward the 2. and their Lands scheated, setled on the Hospitallers by the Statute of 17 E. 2. So that the Mr. of the Templars was never after summoned.
 • Thurgarton 49 H. 3.
 • Trinity Cant. 49 H. 3.
 • Trinity Ebor. 49 H. 3.
 • Watton 49 H. 3.
 • Wigorne 23 E. 1.

The total of the Priors and Masters of Orders 41.

  Deans and other particular Clergy-men summoned.
 • Decan. Ebor. Decan. Sarum, Decan. Lincoln, Decan. Exon, Decan. de Well: 49 H. 3.
 • Magistro Gilberto Middleton Archid. Northampton Offic. Cur. Cantuar. Magistr. Roberto de Sanct. Albano Decano de Arcubus London: 18 E. 2. dors, 5. Decano Wellen. 32 E. 3. dors. 14.
Page  141

By this Alphabetical exact Table it is apparent,

1. That the total Number of the Abbots at any times summoned to Parliaments and Great Councils of State by special Writs and Memorials entred in the Clause Rolls, was 122. And the total summ of Priors and Masters of Religious Orders thus summoned, 41. in all 163. besides the 5 Deans, and the Official of the Court of Canterbury and Dean of the Arches.

2. That of all this numerous multitude of Abbots, Priors, and Masters of Religious Orders thus summo∣ned at several times upon particular reasons and occasi∣ons, there were only 25 Abbots constantly summoned towards the latter end of King Edward the 3. his reign, and the beg••ning of Richard the 2d. to the end of King Edward the 4th, and the dissolution of Monasteries; to wit, the Abbots of Abingdon, St. Albans, St. Augustines Canterbury, Bardeny, de Bello, de Burgo Sancti Petri, Ciren∣cester, Colecester, Croyland, St. Edmonds Bury, Evesham, Glaston, Gloucester, Hida, Hulmo, Malmesbury, St. Ma∣ries of York, Rading, Ramesy, Salop, Seleby, Thorney, Wal∣tham, Westminster and Winchecombe; And two Priors only, namely of Coventre, and of the Hospitall of S. Iohn of Ierusalem in England.

3. That 13. of these 122. Abbots, and 27. of these Priors, were summoned only but once; 4. of these Ab∣bots and 1. of these Priors but twice; 3. of these Ab∣bots and 3. Priors only thrice; 6. Abbots and 2. Pri∣ors but 4. times; 17. Abbots but 5. times, others 6. 7. 8. 9. or 10. times summoned, and no more, then totally omitted out of the Summons ever after.

4ly, That some Abbots and Priors summoned to ve∣ry many Parliaments, and Great Councils, were yet afterwards omitted out of the Summons, and never called by writ unto them afterwards. For instance, the Abbots of St. Augustines Bristoll were summoned to 16. of Barlinges to 25. of Cumbe to 21. the Abbots of Crox∣tonPage  142 to 22. Dontibus to 25. Of urneyes to 23. Of Hales to 21. Of Melsa to 23. Of Mira Valle to 21. Of Osency to 39. Of Thornton to 43. the Master and Prior of the Order of Semplingham to 29. the Prior of Lews or Lewes to 61. and the Prior of Spalding to 41 Parlia∣ments and Great Councils under Henry the 3. Edward 1. 2. or 3. and yet they were never summoned to any Parliaments after King Edward the 3. The Prior of St. Iames Northampton summoned once under Henry the 3d. being Summoned Ann. 12 E. 2. was (upon his Petition prosecuted by his Proctor) discharged from any future summons, and lest out of the Rolls after 14 E. 2. because Non tenet de Rege per Baroniam, nec 〈◊〉 Capite; sed tantum in puram et perpetuam eleemosynam, nec praede∣cessores sui unquam in Cancellaria i rotulati fuerunt, nisi ad stimulationem aliquorum malignorum▪ possent alias, pr casum irrotulari, et per consequens citari▪ as you may read at large ina Mr. Sclden. The Prior of Bridlington was summoned 9. times under Henry the 3. and Edward 2. and then in 14 Ed: 2. there was this entry made in the Roll, Nihil tenet de Rege, and no future Summons issued to him afterwards: The Abbot of Leicester was summoned to no less than 50 Parliaments and Great Councils under Henry 3. and Ed. 1, 2, 3. before 25 E. 3. yet after all these Summons there is this entry made upon his 51 summons, Ann. 25 E. 3. (Here, p. 6.) Abbas Leicestr, cancellatur, quia habet Cartam Regis quod non compellatur venira ad Parliamentum: The Grounds of which discharge are thus expressed in the Charter of his exemption from future summons gran∣ted upon his Petition in Parliament.

b Rex omnibus ad quos, &c. Salutem. Supplicavit nobis dilectus nobis in Christo Abbas de Lecestria, ut, cum Abbatia sua praedicta per Robertum Fitz Robert de Mkan, dudum Comitem Leycestriae, fundata fuisset in puram & perpetuam elemosinam, & advocatio ive pa∣tronatus ejusdem ad manus Domini H. quondam Re∣gis Angliae proavi nostri, per forisfactum Simonis dPage  143 Montorti tune Comitis Leycestriae & pa••oni ejusdem devenerir, idemque Abbas aliqua terras seu tenementa de nobis per Baroniam seu alio modo non teneat, per quod ad Parliamenta sen Consilia nostra venire tenea∣tur, nec aliquis Praedecessorum suorum ante quadragesi∣mum nonum annum dicti proavi nostri, post orisfactu∣ram praedicti Simonis (quo anno omnes Abbates et Pri∣ores Regni nostri Angliae, ad Parliamentum ejusdem proavi nostri tune tentum, voluntarie summoniti fue∣runt) summonitus extiterit, velimus ipsum Abbarem de hujusmodi adventu ad Parliamentum factae exonerari; Et quia visis cartis & confirmationibus de erris & te∣nementis eidem Abbatiae datis et concessis in Cancel∣lariae nostrae irrot ulatis compertum est, quod dicta Ab∣batia per praedictum Robert Fitz Robert de Mekan, tunc Comitem Leycestriae, fundata erat in puram et perpetu∣am Elemosinam, et non invenitur in rotulis praedictis, quod prae dictus Abbas aliqua erras seu tenementa de nobis tenet per Baroniam seu aliquo alio servitio, nec quod Praedecessores sui Abbates loci praedicti ad aliqua Parliamenta progenitorum nostrorum ante praedictum quadragesimum nonum annum dicti proavi nostri aut postmodum continu, sed vicibus interpolais, summo∣niti fuerint; Nolentes ipsum Abbatem indebirè sic vexa∣ri, concessimus pro nobis et haeredibus nostris, quod idem Abbas et successores sui de veniendo ad Parlia∣menta et Consilia nostra vel haeredum nostrorum de cae∣tero quieti sint & exonerati imperpetuum. Ita semper quod dictus Abbas & succe••ores sui in Procuratores ad hujusmodi Parliamenta & Consilia per Clerum mitten∣dos consentiant & ut moris est expensis contribuant eo∣rundem. In cujus, &c. Teste Rege apud West monaste∣rium XV. die Februar. Per petitionem de Parlia∣mento.

After which Patent and entry this Abbot being sum∣moned again in the lists of 27. & 29 E. 3. upon com∣plaint thereof, there was this Memorandum made in the Clause Roll of 29 E. 3. Cancellaur Abbas Leycestriae, Page  144 quia hab•• Cartam Regis, quod Non Compellatur vnir ad Parliamntum.

The Abbot of Tavistock was summoned to 5 Parlia∣ments and Parliamentary Councils under H. 3. Ed. 1. and Ed. 3. the last whereof was in 23 E. 3. but never after; yet King Henry the 8. in the 5. year of his reign, created Richard Banham Abbot of Tavistocke and his successors, to be one of the Spiritual and Religious Lords of the Parliament, of himself his heirs and successors; yet withall pardoned their absence at any time from Par∣liament, by reason of their great distance from it, pay∣ing only the fine of 5. marks for every time they should be personally absent into the Kings Exchequer, as this Patent manifests.

Henricus, &c.c Sciatis quod certis considerationibu nos specialitè moventibus, & o specialem devotio∣nem quam ad Beatam Virginem Mariam matrem Christi, sanctumque Rumonum, in quorum Honore Ab∣batia de Tavistocke, quae de fundatione nobilium proge∣nitorum nostroum quondam Regum Angliae & nostro patronatu dedicata existir; gerimus et habemus, hinc est, quod de gratia nostra speciali ac ex certa scientia & mero motu nostris, volumus candem Abbatiam sive Monasterium nostrum gaudere honore, priuilegio, ac li∣berratibus spiritualium Dominorum Parliamenti nostri Haeredum & successorum nostrorum. Ideo concessimus & per praesentes concedimus, pro nobis haeredibus & successoribus nostris quantum in nobis est, dilecto nobis in Christo Richardo Banha Abbati de Tavistocke prae∣dicto & successoribus suis, ut eorum quilibet qui pro tempore ibidem fuerit Abbas, sit et erit unus de spiri∣tualibus & Religiosis Dominis Parliamenti nostri Hae∣redum & successorum nostrorum, gaudendo honore, pri∣vilegio ac libertatibus ejusdem; Et insuper, de uberi∣ori gratia nostra, a•••ctando utilitatem dicti nostri Mo∣nasterii, considerando ejus distantiam, Ita quod si con∣tingat aliquem Abbatem qui pro tempore fuerit fore vel esse absentem propter praedicti Monasterii utilita∣tem Page  145 in non veniendo ad Parliamentum praedictum Hae∣redum vel successorum nostrum, quam quidem absenti∣am eidem Abbati perdonamus per praesentes; Ita tamen quod tune solve pro hujusmodi abentia cujuslibet Par∣liamenti integri in nostro Scaccario, suum per Attorna∣tum quinque Marcas nobis, haeredibus sive succe••oribus nostris, totiens quotiens, ho infuturum contigerit. In cujus, &c. Teste, &c. Vicesimo terio die Ianuarii, &c.

Sir Edward Cooke in his 4. Institutes, p. 45. affirms this Patent to be void in Law; but upon such a poor rea∣son, as will made all Temporal Lords, Barons, Earles, and Dukes Patents likewise void, if they hold not by Barony; and I conceive it to be good in Law, upon consideration of the premises, that our Kings did at their pleasure, without any special Patents of Creation, summon what Abbots and Priors they thought meet to their Parliaments, and omitted, discharged them at their pleasures, as the premises plentifully manifest be∣yond contradiction.

5. It is most demonstratively and experimentally evi∣dent by this Table: That the Kings bare writs of sum∣mons of Abbots, Priors, Masters of Religious Orders, Deans, and other Clergymen not holding by Barony, and their sitting in Parliaments and Great Councils, and debating, consulting, advising with the King and the rest of the Abbots, Priors, Bishops, Earls, Lords and Barons of the Realm in Parliament according to the tenor of the writs of Summons (issued to them all in the self-same form) did neither really or actually ennoble either them, nor their successors (for then byd Sir Edward Cooks own doctrine) they ought, ex debito justitiae, to have been summoned constantly during life, and their Successors after them, when they had been called by writ, actually sate in one, two, much more if in three or four Parliaments; when most of them who were summoned sate only in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8. Page  146 Parliaments and no more; and neither they nor their Successors were ever after summoned; yea some of hem after above 20, 30, 40, 50, and 60. summons to, and Sessions in Parliaments under several Kings, have been afterwards discharged, or left out of the writs of Sum∣mons, as no Barons nor Peers of the Realm, because they held not by Barony of the King: Therefore their writs of Summons and Session did only make them but momentany and quasi temporary Peers, or Spiritual Lords pro hac vice only, when and whiles they were summoned to, and sate in any particular Parliament or great Concil amongst the rest of the Prelates and Lords, not after they were dissolved, when both their temporaie. Pe•••ge and Lordships (if their writ and Session made them Lords or Peerpro tempore,) expired with the Parliaments: And by the self-same ground, reason, the Kings summons of any Knights, Es∣quires, or other Laymen to Parliament by a general wri••, who held not by Barony, without any special Clause creating them Barons by writs or Parents, and their actual sitting in Parliament, can neither ennoble themselves, nor make them Lords, Barons, or Peers of the Realm for life, much lesse their heirs males in fee, or for perpetity after their deceases, but onely make them quasi Peers, or Great men, or rather Assistants to, and joynt Consellors with the Lords in Parliament pro tempore, so long as the Parliaments to which they are summoned and in which they sit continue, but no longer; as I haveeelsewher proved, and shall further demon∣stratively evidence in the next Section, against Sir Ed∣ward Cookes and others mistakes therein.

8. That our Kings by their Prerogative and royall Authority alone did upon all extraordinary occasions summon what Abbots, Priors, Religious and Ecclesi∣astical persons they thought meet, in the self same manner, and by the self same forms of writs, as they summoned the Bishops, Abbots, Peers and other Lords Page  147 who were actual Peers and Barons of the Realm, in greater or smaller numbers as they and their Council thought meeest; who sate, consulted, advised in Parlia∣ment, together with the King and the rest of the Lords: which royal Prerogative and Jurisdiction was never questioned, oppugned, complained or voted against in any antient Parliaments to my knowledge; which be∣ing our Kings Parliaments, yea the Grand Councils both of the King and kingdom, (as the writs of Sum∣mons and all Prologues and Acts of Parliament stile them) they might thereupon lawfully summon to them what persons they deemed most fit and able to advise, assist them, and to promote, dispatch their publike affairs, for their own and the kingdomes benefit, safety, defence, and common welfare; though no actual Peers, Lords, or Barons of the Realm by Patent, or Tenure; as will more fully appear by the two next Sections.

7. This Table doth undeniably convince the foreci∣ted Memorandum (p. 34.) entred in Cl. 6 E. 3. m. 36. Istis Abbatibus et Prioribus subscriptis, non solebat scribi in aliis Parliamentis; viz. Abbati de Teukesbury, with 26 Abbots and Priors there named to be full of gross mistakes: For I find the Abbot of St. Augustines Bri∣stol summoned no less than 5. times before, and 11. times after 6 E. 3. and the Abbot of Bardenay no less than 33. times sommoned before, and 80. times after it, being one of the Abbots constantly summoned till the 23 E. 4. and dissolution of Monasteries: the Abbot of Barlinges 25. times before it: the Abbot de Bello 30. times before, and 70. after it, being one of the 25 Ab∣bots constantly summoned as a Baron: the Abbot of Burton upon Trent 12 times: the Prior of Bridlington 8. times, the Prior of Chester 4. times, the Abbot de Fon∣tibus 26. the Abbot of Furneyes 23. times: the Abbot of Gerveux (Gervall, or Iorvall) 13. times: the Prior of Gisurn thrice: the Abbot of Hayles 21 times: the Abbot of L••••nes twice: the Abbot of St. Ositha 12. Page  148 time, the Abbot of Perhore 11. times the Abbot of Ryevall 14. times: the Master and Prior of the Order of Sempingham 29. times, the Abbot of Stratford 12. times, all of them before 6 E. 3. the Abbot of Tavistock. thrice before, and twice after i: the Abbot of Tham once, the Abbot of Teukesbury 5. times, and the Abbot of Wardon 4. times before it: Only to the Abbots of Boghland, Langedon and Walley therein mentioned I finde no writs of Summons in any Rolls, unless Boghland, be meant of Bocland (as I conceive it is) who was twice summoned; and Langedon for Lavedon who was 5. times; and Whalley for Wave ley, who was 9. times summoned by writ before this Memorandum; entred by some ig∣norant Clerk, who had not well examined the former Clause rols and lists of Summons.

8. That the Bishops, Abbots and Priors summoned constantly and of right to our Parliaments and Great Councils by writ, were thus summoned to them, not as they were Bishops, Abbots, or Priors, but in respect of their*Baronies, which they held of, by, from and un∣der our Kings; as is evident by the Recognition made in the Great Parliamentary Council ataClarindon, Ann. 1164.b by Petrus Blesensis his Treatise De Institu∣tione Episcop: dedicated to King Henry the 2d; by the Judgement given against Thomas Becket Archbishop of Canterbury in a Council at Northamton Anno 1165. (11 H. 2.) recorded bycWilliam Fitz-Stephens;d by the Great Charter of King Iohn, Anno 1215. (15 Io∣hanis) by thate of Matthew Paris Anno 1231. Sep∣timo Calendas Februarii, convenerunt ad Colloquium apud Westmonasterium Rex, cum Praelatis et aliis Mag∣natibus, ubi exegit idem Rex Scutagium, de quolibet Scuto tres marcas▪ ab omnibus qui Baronas tenebant tam Laicis quam Praelatis:ui Richardus Canuarien∣sis Archiepicopus, et quidam Episcopi cum eo, audc∣ter resistentes, dixerunt. Quod non tenentur viri Eccle∣siastici judicio subjici Laicorum, cum absque 〈◊〉 con∣cessum Page  149uit, Scutagium in finibus ransm••inis. Tan∣dem et post mustas inde disceptationes, negotium quan••m ad Praelatos reclamantes pertinebat usque 15. dies post Pascha dilationem ac••pit;* And by this no∣tible passage of the Continuer of Matthew Paris Anno 1267. (51 H. 3.) Rex citati fcit Comites et Barones, Archiepiscopos, Episcopos et Abbates, omnesque com∣muniter militare servitium sibi debenter, ut apud Sanc∣tum Edmundum, equis et amis sufficienter instructi convenirent, ad impeendum os, qui contra pacem Re∣giam occupaverunt Inslm Eljensem, &c. Abadunais qui ad Parliamentum citati suerant, praeter rebelles, pri∣mo principaliter Rex et Legarus subscriptos Articulos exigebant; Ut omnes Praelati & rectores Ecclesiarum decimas sibi concederent, de tribus annis sequentibus, & de anno prximo praeeito▪ quantum dabunt Baroni∣bus ad custodiendum mare contra alienigena. Re∣sponsio. Ad hoc responderunt, quod bellum inceptum fuerat per iniquam cupiditatem, & durat in praesens, & necessarium esset, hujusmodi petitiones pessimas praeter∣ire, & de pace regni tractare,* et Parliamentum suum ad utilitatem Ecclesiae et regni convertere, non ad denati∣orum extorsionem: praecipue quum terra in tantum de∣structa sit per bellum, quod nunquam, vel saltem sero poterit respirate. Secundu. Item petitum est, ut Ec∣clesiae taxarentur per manus Laicorum, justa et alta taxa∣tione, ad valorem omnium bonorum spectantium ad e∣asdem. Responsio. Ad hoc respondebatur, quod non est ratio, sed omnino contra justiciam,* ut Laici de deci∣mis colligendis se intromittant, nec in hoc unquam consentirent communiter, sed tantum ut taxaio anti∣qua staret. Tertius. Item, ut Episcopi & Abbates, &c. decimam suam darent DE BARONIIS SUIS plena∣rie, et de Laico feudo recta & alta taxatione. Respon∣sio. Ad hoc respondebatur, quod depraedationibus sunt depauperati, et sequuti sunt Regem in expeditione, & tanta pecuniarum effusione, quod omnino pauperes sunt Page  150 effecti, e etiam errae eorum incultae acbant propter bellum. Quartus. Item petirum est, ut Clerus com∣muniter daret domino Regi, ad relevandum staum su∣um, triginta millia marcarum, propter ante dictas deci∣mas, quas quidem Legat us vendicabat ad opus Romanae curiae, propter debita Siciliae, Apuliae, et Calabriae con∣tracta, in nomine domini Edmundi filii Regis modo prae∣sentis. Responsio. Ad hoc respondebatur, quod ihil darent, quia omnes hujusmodi taxationes & extorsiones per Regem factae prius, nunquam in Regis utilitatem vel regni sunt conversae. Quiutus. Item petitum est, ut omnes Clerici TENENTES BARONIAS, vel Lai∣cum feudum, personaliter armati procederent contra regios adversarios, vel tantum servirium in expeditio∣ne Regis invenirent, quantum pertineret ad tantam terram, vel tenementum. Responsio. Ad hoc responde∣batur, quod non debent pugnare cum gladio materiali, sed spitiuali, scilicet cum lachrymis & orationibus hu∣milibus & devotis.* Et quod propter beneficia sua te∣nentur pacem manu tenere, non bellum. Et quod BA∣RONIAE EORUM ab eleemosynis puris stabiliuntur: unde servitium militare non debent, nisi certum, nec novum incipient. Sextus. Item petitum est, ut Clerus communiter aquietaret novem millia marcarum, quas Episcopus Roffensis Laurentius, Episcopus Bathonien∣sis Willielmus, & Abbas Westmonasterii Richardus, mutuo receperunt à mercatoribus domini Papae in curia Romana, quando fuerunt ibidem, pro Regiis negotiis exediendis. Responsio. Ad hoc respondebatur, quod nunquam consentiebant mutuationi tanti debiti, nec unquam inde sciebnt, unde in nullo tenentur illud ad∣quietare. Septimus. Item petitum est ex parte Papae, ut firet praedicatio in omni festinatione de cruce per totum regnum, ad expugnandm populum, quem curia providere, vel ad crucem perpetam redimendum. Re∣sponsio. Ad hoc respondebatur, quod populus trrae per bellum in magna parte perimitur, & si modo cruce sig∣narentur, Page  151 pauci vel nulli ad defensionem patriae rema∣nerent. Unde manifestum est, quod Legatus vellet naturalem terrae progeniem exulare, ut alienigenae li∣berius conquirere possint terram. Octavus. Item di∣cebatur, quod Praelati tenebantur ad omnes petitiones, vellent nollent, propter juramentum de Coventre, ubi juraverunt quod domino Regi auxiliarentur modis om∣nibus, quibus possent. Responsio. Ad hoc responderunt, quod quando juramentum fecerunt, non intelligebant de alio auxilio quam Spirituali, consilioque salubri.

By which demands and answers (not unsutable nor unseasonable for the consideration of our present times) it is apparent; that the Clergy ought not to be taxed by the Laity for their Ecclesiasticall Baronies and Tem∣poral Lands in Parliament, but only by themselves, much less then for their Spiritualties and Benefices; and that their BARONIES held of the King, obliged them to sit and serve in Parliaments, yet did not bind them to serve the King in person in his wars; nor to foment any wars between him and his Subjects, but rather to advise him to maintain peace not wars. By Matthew Westminstersa relation, That the Archbishop of Can∣terbury who the year before had all his Temporalties and goods seised into the Kings hands for refusing to grant a Subsidy to the King, for fear of Pope Boniface the 8. his Constitution to the contrary; together with the rest of the Clergy being put out of the Kings protection upon this occasion, was this year restored to the Kings grace and fa∣vor, atque REDDITA SIBI BARONIA SUA. And by this Protestation of the Bishops, Abbots, Priors and Clergy in theb Parliament of 11 Rich. the 2. Rotul. Parliamenti parte 1. nu. 2. Artic. 34. De Iure et consuetudine Regni Angliae ad Archiepiscopum Cantuariensem qui pro tempore fue∣ri, n••non caeteros Suffraganeos, Comfraires & Compa∣tres ABBATES ET PRIORES, ALIOS∣QVE PRAELATOS QVOSCUNQVE Page  152 PER BARONIAM DE DOMINO RE∣GE TENENTES, PERTINET IN PAR∣LIAMENTIS REGIIS QUIBUS CUN∣QUE UT PARES REGNI PRAEDICTI PERSONALITER INTERESS. ibi∣demque de Regni Negotiis ac aliis tractari 〈…〉 cum caeteris decti Regni Paribus, et aliis I 〈…〉 INTERESSENDI 〈…〉, consulere et tractare, ordinare, statuere et diffini∣re, ac caetera facere quae Parliamenti tempore ibide•• invenient facienda. Of which, those who please may finde many other Testimonies, in my Plea for the Lords, p. 151. to 158. 221. to 290. and in Mr: Sel∣dens Titles of Honor, Part. 2. Chapter 5. Section 17. to 26.

27, It is observable, that when any Archbishop di∣ed, after the writ of Summons to Parliament issued to him with a Praemunientes, &c. and before the return and execution thereof; the King thereupon issued a new Writ of Summons to the Guardian of the Spiritu∣alties of the Archbishoprick, with a Praemunientes to summon the Dean, Chapter, Archdeacon and Clergy of the Province, with a particular writ to the Dean and Chapter of his Church to appear at the said Parlia∣ment; as is evident by these two memorable writs in Claus. 9 E. 2. m. 20. dorso.

Rex Custodi Spiritualitatis Archiepiscopatus Eborum. sede vacante, salutem. Quia nupr tempore quo Parliamentum nostrum usque Lincoln. in Quindena S••ncti Hillarii prox. futur. summoneri mandavimus bonae memoriae W. pro tunc Archie piscopo loci praedicti jam de uncto, quod in propria persona sua dicto Parlia∣mento nostro interesser, ac quod praemuniri faciet Deca∣num et Capitulum Ecclesiae suae beti Petri Ebor. to∣tumque Clerum suae Dioc: quod dicti Decanus et Ar∣chidiaconi in propriis persnis suis, dictumque Capitu∣lum per unnm, et dictus Clerus per duos Procuratores Page  153 idoneos dicto Parliamento similiter interestent, ad trac∣tandum ibidem Noblcum super negotiis Nos et Sta∣tum Regni nostri ••ng••tibus pro quibus dictum Parlia∣mentum mandavimus Convocari. Nos nolentes per mortem praefati Archiepiscopi dicta mandata nostra dif∣ferri, set ea potius per vos executioni debito demanda∣ri, Vobis mandamus, quod Vos in propria persona ve∣stra dictis die et loco intersitis. Praemunientes praedic∣tos Decanum et Capitulum, Archidiaconos, totumque Clerum praedictum, quod iidem Decanus et Archidi∣diaconi in propriis personis suis, dictumque Capitulum per unum, ac dictus Clerus per duos Procuratores dic∣to Parliamento nostro in Quindena praedicta intersint. Ad tractandum ibidem Nobiscum super Negotiis prae∣dictis in forma supradicta, et ad consentiendum hiis quae unc ibidem de Communi Consilio contigerit or∣dinari. Et hoc nullatenus omittatis. T. Rege apud Clipston 17 die Januarii, Per ipsum Regem.

Rex dilectis sibi in Christo Decano et Capitulo Ec∣clesiae beati Petri Ebor: salutem. Quia nuper, &c. (ut supra;) Et quod praemuniri faciet vos, Archidiaconos, totumque Clerum suae Diocaes. quod praefati Deca∣nus et Archidiaconi in propriis personis vestris, dictum∣que Capitulum per ••um, et praedictus Clerus per du∣os Procuratores dicto Parliamento nostro similiter in∣teressetis, ad tractandum ibidem, &c. Nos nolentes, &c. Vobis mandamus, quod vos praefatus Decanus in propria persona vestra dicto Parliamento in Quindena praedicta intersitis, Et vos dictum Capitulum per unum Procuratorem sufficientem sitis similiter, ad trctan∣dum ibidem, &c. Teste ut supra. Per ipsum Re∣gem.

28 That no private Prelates and Clergy men could grant a Subsidy to binde the rest of the Cler∣gy for the necessary defence of the Church, King, kingdom, against invading Enemies, without the ge∣neral Consent of the Archbishops, and all the Cler∣gy Page  154 summoned in Convocation within their respective Provinces; as is most apparent by this memorable writ to the Archbishop of Canterbury, and the like to the Gardian of the Spiritualties of the Archbishoprick of York,* wherewith I shall close up this Section, and my Observations on it.

Claus. 9 E. 2. m. 17. Rex venerabil in Christo Pa∣tri. W. eadem gratia Archiepiscopo Cantuar. &c. salu∣tem. Pro firmo credimus et tenemus, quod ad ea quae regni nostri salva ionem et opul Nobis commissi tranquillitatem et quietem respiiunt cum Dei adjutorio feliciter promovenda mauus velitis extendere liberalitr adjuvantes. Quidam itaque Praelati et alii de Clero Provinciae vestre convocai, quos ad interessendum Parliamento nostro apud Lincoln. f••imus summoneri, ibidem, ex parte nostra super Subsidio nobis pro guerra nostra Scotiae fa•••nda requisiti ad urgen∣tem necessitatem in hac parte, & inevitabile periculum quod tam Ecclesiae Anglicanae quam Nobis et toti po∣puto nostro ex Scotorum inimicorum et rebellium nos∣trorum, (qui pluries Rgnum nostrum hostiliter sunt in∣gressi, depraedationes, inondia, homicidia at alla dampna quamplunima intulrunt perpetrando) obstinat a malitia pot∣rit imminere, nisi orum nequitiae citius et poten••cus cum Dei adjutorio resistatur, suae considerationis intuitum dirigentes ad Subsidium Nobis ex causa praedicts faciendum, quate∣nus vois absentibus cui subsu, t in quorundam aliorum tam Praelatorum, quam Religiosorum et caeterorum de Cle∣ro dictae Provinciae absentia potuerunt, unanimiter consense∣runt: Ita tamen quod tam ipsi quam alii de Clero vestrae Provinciae qui in dicto Parliamento praentes non fuerunt coram vobis ad tractandum et consentiendum vestra aucto∣ritate interveniente de certo Subsidio Nobis, ut praemittitur, faciendo, in loco debito convocentur. Vestram ig••ur Pa∣ternitatem reverendam, de qua fiduciam gerimus plni∣rem requirimus et rogamus, quatinus omnes Pralatos, tam Religiosos quam alios, caterosque de Clero Provinciae vestrae supradictae, quod sint coram Vobis apud Londn die Mr∣curii Page  155 prox. post Quindenam Pasch. prox. futur. ad ulti∣mum, ad tractand. in vestra praesentia, et una vobiscum consentiend. super Subsidio memorato, convocari faciatis. 〈…〉 Sub∣sidio nomine nostro audiendam, it nobis post modū reportan∣dam. Teste Rege apud Lincoln. 17 die Febr.

Eodem modo mandatum est Custodi Spiritualitatis Ar∣chiepiscopatus Eborum. sede vacante mutatis competenter mutandis, excepto quod Clerum Eborae. Provinciae veni∣r〈◊〉〈◊〉 ipso apud Eborum à di Paschae in unm mensem▪ &c. Teste ut supra.

What ever else concerns the Prelates, Abbots, Pri∣ors, Convocation and Clry; is reserved for its pro∣per plac in subsequent Sections.