*. Thomas Thirstone. Josiah Cole, Thomas Chapman.

 [ return to text ]