*. Serm. de verbis Apo∣stoli. 33.

 [ return to text ]