e. 〈 in non-Latin alphabet 〉 2. Tim. 1. 13.

 [ return to text ]