*. Ioues son Sarpe∣don, and Tlepo∣demus his ne∣phew son to Her∣cules, draw to encounter. Tlepodemus to Sarpedon.

 [ return to text ]