n. 1 King. 22.4. 2 Chron. 18.3.

 [ return to text ]