u. 〈 in non-Latin alphabet 〉〈◊〉 Iun.

 [ return to text ]