Layamon's Brut (British Museum Ms. Cotton Caligula A.IX)
Layamon

Lines 9101 through 9200

& Ebissa his wed-broðer; and Osa þe oðer.
     9101
þa Aurilien sende þider; & sette heom þer on his griðe.
     9102
and bi-tahte heom an honde; sixti hiden of londe.
     9103
Octa iherden ful iwis; al hu hit ifaren wes.
     9104
of Aurilies dæðe; & of Vtheres kinedome.
     9105
Octa him to cleopede; his cun þe wes aneoste.
     9106
nomen heom to ræde; of heore alde dede.
     9107
þat heo wolden bi heore liue; Cristin-dom bilaue.
     9108
Heo heolden husti[n]g; & hæðene bicomen.
     9109
þa comen þer to-gadere; of Hengestes cunne;
     9110
fif & sixti hundred; of heðene monnen.
     9111
Sone wes þat word cuð; an ȝeond þan londe icud.
     9112
þat Octa Hengestes sune; ((w))es hæðene bicume.
     9113
& þas ilke gumen alle; þa Aurilien igriðed hæfuede.
     9114
Octa sende his sonde; in-to Walisce londe.
     9115
after þan Irisce; þe Vðer æt-urnen.
     9116
and after þan Alemainen; þe weoren awei idraȝene.
     9117
þa weoren to wude iwende; þe while men sloh Passent.
     9118
and huden heom wel iwhar; þe while men sloh Gillomar.
     9119
Þat folc ut of wude teh; & touward Scotlonde beh.
     9120
Auer þer comen ma & ma; and ferden toward Octa.
     9121
þa heo to-somme weoren iwende; þa weoren þer þritti þusend.
     9122
wið-uten þa wifmen; of Hengestes cunnen.
     9123
Heo nomen heore uerde; & gunnen to farene.
     9124
& setten al an heore hond; biȝeonden þere Humbre. lond
     9125
& þat leoden; þer heo gunnen liðen.
     9126
ferde þer wes sellic; and wenden riht ((to)) Eouerwic.
     9127
and an ælche side; þa burh gunnen biride;
     9128
& þa burh bilæien; hæðene leoden.
     9129
and nomen hit al to heore honde; forð into Scot-londe.
     9130
al þat heo iseȝen; heo talden heore aȝen.
     9131
Ah Vðeres cnihtes; þa weoren i þan castle. Page  476
     9132
wereden þene tun wið-innen; þat ne mihten heo næuere binnen.
     9133
ne iherde mon in nane stude; lute men þat swa wel duden.
     9134
Swa sone swa Vðer; of þissen þingen iwarð war.
     9135
færde he bad stronge; ȝeond al his kinelonde.
     9136
and he swiðe hiȝend-liche; ferde touward Eouer-wic.
     9137
ferde uorð-riht anan; þer him læi Octa.
     9138
Octa and his ferde; fusde heom to-ȝeines.
     9139
wuruen heom ((to))-gadere; mid grimmere strengðe.
     9140
heowen hardliche; hælmes gullen.
     9141
falewede feldes; of fæie blode.
     9142
& þa heðene saulen; helle isohten.
     9143
Þa þes dæies ende bicom; þa wes hit swa ufel idon.
     9144
þat þat hæðene uolc; þa ufere hond hafeden.
     9145
& mid muchelere strengðe; sturmden þa Bruttes.
     9146
and driuen heom to ane munte; þæ wes unimete stor.
     9147
& Vðer mid his monnen; teh to þan munte.
     9148
and hæuede iloren in fihte; leofe his cnihtes.
     9149
fulle seouen hundred; his hælp wes þa wurse.
     9150
Þe munt hæhte Dunian; þe Vther wes ufenan.
     9151
wes þe munt þurh-wexen; mid ane wude feiren.
     9152
Þe king wes þer wið-innen; mid swiðe feole monnen.
     9153
& Octa hine bi-læi; mid hæðene monnen niht and dæi.
     9154
bilæi hine al abuten; Wa wes þan Brutten.
     9155
wa wes þan kinge Vðer; þat he nes ær wær.
     9156
þat he nefde an londe; bet vnder-stonde.
     9157
Ofte heo eoden to ræde; of swucchere neode.
     9158
hu heo mihten ouer-cumen; Octa Hengestes sune.
     9159
Þer wes an eorl Gorlois; ocht mon ful-iwis.
     9160
cniht he wes wel idon; he wes Vðeres mon.
     9161
eorl of Cornwaille; cuð he wes wide;
     9162
he wes swiðe wis mon; of alle þinge wel idon.
     9163
To him saide Vðer; særi an heorten.
     9164
Hail seo þu Gorlois; gumenene lauerd.
     9165
Þu ært min aȝe mon; & swiðe wel ich þe on.
     9166
þu ært cniht wel idon; muchel is þi wis-dom.
     9167
alle mine leoden; ich don in þine ræden.
     9168
& alle we sculle wurchen; after þine i-wille.
     9169
Þa heng his breowen a-dun; þe king Vther Pendragun. Page  478
     9170
and stod him ful stille; & bad Gorlois suggen his iwille.
     9171
Þa andswarede Gorlois; he wes hende ful iwis.
     9172
Sæie me Vther Pendragun; whi halst þu þin hafed adun.
     9173
nast þu þat Godd ane; is betere þene we al clæne.
     9174
He mai wham-swa he wule; wurðcipe bitachen.
     9175
Bihate we him on liue; þat we him nulleð liȝe.
     9176
& leten we us ræden; of ure misdeden.
     9177
Ælc mon forð-riht; af alle his sunen nimen scrift.
     9178
ælc mon scriuen oðer; swulc hit weoren his broðer.
     9179
& æuer-ælc god cniht; nime on him muchel scrift.
     9180
& Godde we scullen bihaten; ure sunnen to beten.
     9181
& to þere mid-nihte; ȝarkien us to fihten.
     9182
þeos hæðene hundes; tælleð us al ibunden.
     9183
Octa Hengestes sunæ. weneð þat we beon alle inumen.
     9184
heo liggeð i þissen felden; i-hæled in heore telden.
     9185
heo beoð swiðe werie; iboren heore wepnen.
     9186
nu nan heo sculleð slumen; & seoððen slæpen.
     9187
of us nabbeoð heo nane kare; þat we aȝen heom wulleð faren.
     9188
To þere mid-nihte; we sculleð forð-rihtes.
     9189
swiðelic%che stille; adun of þissen hulle.
     9190
na wurðe cniht swa god; þat he scire æi word.
     9191
ne nauer nan hæleð; þat ((he)) horn blawe.
     9192
Ac we scullen steppen heom to; swa we stelen wolden.
     9193
ær heo wurðen iware; we scullen heom amær[r]e.
     9194
we scullen heom to teon; & tidende tellen.
     9195
and æuerælc ocht mon; sterkliche heom legge on.
     9196
and swa we scullen of londe; driuen vnicunde.
     9197
and mid mihte of ure Drihten; bi-tellen ure irihten.
     9198
Al þas ferde idude; swa Gorlois heom hauede ibede.
     9199
Ælc mon for[ð]-rihte; dude hine vnder scrifte.
     9200