Mutsu Dewa kokugun kōtei zenzu / Hashimoto Gyokuransai.

Image