Yokohama yokuran no shinkei / Hashimoto Gyokuransai zukaku ; Ōizumi Kanegorō chōkō.

Image