Frank Zimmerman, UM Ice Hockey, 1976 vs Minnesota; BL021394

Image