MaliVai Washington, U-M Men's Tennis, vs Iowa, 1988; BL010680

Image