Michigamua Pow Wow: Heap fire water, Moon of fish flies; HS9750

Image