PARATOPOTYPE OF ELEUTHERODACTYLUS AUGUSTI FUSCOFEMORA