Parthenon: E. frieze: Olympian Deities (Poseidon, Apollo, Artemis) [Figs. 38-40, section VI], ca. 438-432 B.C.
Size: 2932 x 1908

Download 2932 x 1908 size of this image