Fig. 8: Liu Bannong 劉半農 (1891-1934), The Dance 舞, 1926. Gelatin silver print. From Zhongguo Sheying shi (Beijing: Zhongguo sheying chubanshe,1987; Repr. Taipei: Sheying jia chubanshe, 1990), 192; Early Twentieth-Century Art Photography in China: Adopting, Domesticating, and Embracing the Foreign

Image