Fig. 3: Members of the Beijing Guangshe 北京光社 (Beijing Light Society), ca. 1928-29 (Liu Bannong is 2nd from right). From Zhongguo Sheying shi (Beijing: Zhongguo sheying chubanshe,1987; Repr. Taipei: Sheying jia chubanshe, 1990), 153; Early Twentieth-Century Art Photography in China: Adopting, Domesticating, and Embracing the Foreign

Image