[1]   ALS, CSmH. Fenn was a resident of Columbia, Illinois.


 [ return to text ]