[1]   Sangamo Journal, November 27, 1840.


 [ return to text ]