Boletus albo-ater; albo-ater; Black and White Boletus

Image