For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prichard, Rhys, 1579-1644.
Title: Canwyll y Cymru, sef, Gwaith Mr. Rees Prichard ... a brintiwydd or blaen yn bum rhan, wedi ei cyssylltu oll ynghyd yn un llyfr : The divine poems of Mr. Rees Prichard ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Canwyll y Cymru, sef, Gwaith Mr. Rees Prichard ... a brintiwydd or blaen yn bum rhan, wedi ei cyssylltu oll ynghyd yn un llyfr : The divine poems of Mr. Rees Prichard ...
Prichard, Rhys, 1579-1644.

[London]: Argraphwyd yn y Mwythig gan Thomas Durston ..., [1696].
Notes:
"Dwyfolder gymmunol neu ddefosiwnau sacrementaidd" (p. [1]-[28]) has special t.p.
Place and date of publication from BM.
Reproduction of original in Bodleian Library.
Marginal notes.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A55812.0001.001

Contents
title page
Y Rhag-Ymadrodd.
An Account of the Reverend Mr. Rees Prichard Vicar of Landovery in Carmar∣thenshire, taken out of the Athaene Oxonienses Prin∣ted at Oxon in the Year 1691 in the 2d. volume of which Book, Page the 29, are these following words.
Llythyr yr Awdwr at ryw Arglwydd, ir hwn yr oedd yn ei fryd ef gyss∣egru ei Lyfr.
Llythyr arall at y Darllen∣ydd fel y mae'n dybygol.
Cyngor i wrando ac i ddarllen Gair Duw.
Hil Brutus.
Truenus gyflwr Dyn trwy naturiaeth.
Bywyd a Marwolaeth Christ.
Adroddiad o gariad Christ at y Byd
Awn i Fethlem.
Christ sydd yn oll yn oll.
Hil Adda.
Cyngor i Bechadur i ddyfod at Jesu Ghrist.
Cyngor i Bechadur i ddyfod at Grist.
Cynhyrfiad i foli'r Arglwydd Jesu.
Gwahoddedigaeth arall i foli Christ Jesu
Annogaeth i Ddiolchgarwch am ein Prynedigaeth trwy Grist.
Cynghorion i'r Sawl a ddymunai gael ffafr Duw a maddeuant Pechodau.
Cyngor i gredu yn Christ, a danghossiad o'r newidiad rhyfeddol sydd yn y Dyn a gretto.
Cyngor i ochelyd cwmpeini drwg &c.
Galarnad Pechadur.
Cynghorion Duwiol
Cyngor i wr ieuangc.
Cyngor i wasanaethu Duw
Am weddi ai pherthynasau.
hybydd i Ddyn feddwl am Dduw y bore, ac i roddi diolch iddo am ei gadw'r nôs rhag niwed.
Diolch Foreul pan ddihuner gynta
Diolch i Grist am amddiffyniad ac esmwythder.
Rhybydd i ddyn wrth ddilladu y corph i we∣ddio, am ddillad ac arfau i'r enaid.
Gweddi wrth wisco am danad yn ceisio Arfog∣aeth Duw i'th cadw rhag gelyniaeth pechod.
Rhybydd wrth ymolchi,
Gweddi ferr wrth ymolchi
Gweddi foreuol; iw harferu [o ran ei matter] yn y man ar ol codi ac ymolchi
Rhybydd i ymgadw tra fo'r dydd, rhag Rhu∣threu'r Byd, y cnawd a'r cythrael, an i wisc ac arferu Arfogaeth Duw yn eu herbyn.
Gweddi yn erbyn temptiad a rhuthre Satan.
Cynghorion yn erbyn profedigaetheu Satan.
Cynghor ŷ ddyfal weddio ar bôb achos, ac ym-mhôb gorchwyl.
Gweddi yr Hwsmon.
Cyngor i'r Trafaeliwr
Gweddi Trafaeliwr
Cyngor ir Milwr
Cyngor ir Porthmon.
Cyngor cyn mynd i garu
Canmoliaeth Gwraig dda,
Rhybydd a chyngor ir Godtnebwr
Cyngor i'r Meddwyn
Can yngylch y Diawl a'r Meddwon.
ngor i ymgadw rhag lletteua meddylie drwg y galon, ac i troi hwynt i fyfyrio ar ddaioni
Cyngor i lywodraethu'n geiriau wrth fodd Duw
Gweddi am lywodraethu'r geirie, a'r geneu wrth fodd Duw;
Cyngor i ddyn fod bob amser ai ymddygiad yn Cristnogaidd.
Cyngor ynghylch Bwytta ac Yfed.
Gras cyn bwyd.
Grâs yn ôl Bwyd.
Gras cyn bwyd.
Gras cyn bwyd.
Gras gwedi bwyd.
Gras cyn Swpper.
Arall yn ol Swpper,
ARALL
Cerydd am esceulusso ceisio bendith ar. a rhoi diolch am ymborth.
Cyngor i gyfrannu a'r anghenus yn ol ein gall
Cyngor i bob penteulu i lywodraethu ei dŷ yn dduwiol
Dyledswydd plant i'w rhieni
Pa betheu a ddyle ddyn fyfyrio arnynt ar y Sab∣both wrth fyned ir Eglwys, a pha fodd ŷ mae iddo ymddwyn ei hun yno.
Cyngor i ymbaratoi cyn dyfod i addoli'n gy∣hoeddus.
Gweddi'r hwn sy'd myned i addoli Duw'n gyhoeddus.
paratoâd i'r cymmun.
Gweddi cyn derbyn y cymmun
Pennillion ar gynneddfau, rhai dynion a phe∣theu ac y sonier am danynt yn 'Scrythyr a'r Apocrypha
Llythyr yr Awdwr at ryw Eglwyswr a ddeis∣yfodd arno droi ar gân Gatechism Eglwyr Loeger.
CATECHISM.
Pethau iw hystyried, a'i harferu, pan ddel y nôs
Hymn yw chanu i Dduw cyn mynd i gysgu
Diolch am dân a chynnessrwydd.
Gweddi wrth fŷnd ir gwely,
Myfyrdod pan ddihuner o gysgu ganol nôs
Psalm 23.
Y modd y dyle ddyn grassol ddeffro ei gorph enaid ganol nos i glodfôri Duw.
Diolch am Etholedigaeth ac amryw ddoni Ysprydol.
Gweddi'n erbyn Gorthrymder Gwrthwynebwy
Diolch am ymwared o ddwylo Gelynion
Rhan o'r Psalm 69.
Psalm 30. Diolch am ymwared o gystudd.
Am ddiwedd y Byd,
Cofiwch Angeu.
Cân ar y Flwyddyn 1629 pan oedd yr Yd yn afiachus. trwy lawer o wlaw.
Rhybydd i Gymru i edifarhau ar yr amser yr oedd y Chwarren fawr yn Llyndain.
Gweddi Eglwyswr wrth fyned i ymweled a'r cleifion yn amser y chwarren
Byr yw oes Dyn
Cyngor ir claf
Gweddi'r Claf.
Rhybydd i'r claf i alw am Welnidog, a Physygwr ac i ochelud Swynwyr,
Gweddi'r claf cyn Cymeryd Physsygwriaeth
Gweddi fyrrach i'r claf iw harferu yn ei glefyd.
Rhybydd ir claf wneuthur ei wllys mewn pryd a dosparthu ei bethau mewn ofn Duw.
Llythyr yr Anrhydeddus Sir Lewyi Mansel, o Fargain yn Sir Forganwg (fel ydys yn tybied) at Ficcer Prichard.
Atteb i'r Anrhydeddus Sir Lewys Mansel yn ei glefyd.
Rhessymmau yn cyffroi'r claf i fod yn ddioddefgar
Ymddiddanion cyssyrus rhwng y claf Duwiol a'i enaid yn erbyn ofn Angeu
Ymddiddan arall rhwng y claf duwiol a'i enald am ofni marwolaeth
Agoriad byrr yn erbyn ofn Angeu: Ar daioni fydd yn dyfod edaiwrth dduwiol farwolaeth
Gweddi i gyfarwyddo'r clâf am y pethe rheitia iw ceisio ac i syfyrio arnynt mewn Clesyd.
Diddanwch rhâgorol i'r Enaid galarus erbyn gwan obaith,
eddi brûdd am faddeuant pechodau.
Gweddi fyrr i'r claf duwiol iw harferu ar yr awr ddiwaethaf.
Myfyrdod ar Fywyd ac Angeu.
Tost Gyflwr y Dyn Annuwiol gwedi Mar
Cwyn a Chyngor Deifes iw bum brodur.
Ofer yw gweddio tros y marw
Cyngor Mr. Prichard iw Fâb
Gweddi Mr, S. P.
Cyngor Arall.
Achwyn Mr. Prichard ynghylch Tre Llan∣ddyfri, a'r Rybydd a'r gyngor ef iddi.
Achw yn Eglwyswr.
Rhaid glynu wrth Grist heb adel i ddim ein troi ni oddiwrtho
Christ yw Pren y bwyd.
Christ a arwyddocawyd wrth yr Oen pasc
Christ a arwyddocawyd wrth y sarph Bres?
Hymn neu gan ar Ddydd Nadolig.
Psal, 38.
Am y Sabboth
Gweddi dros yr Eglwys, yn llawn o ddymuniadau grassol.
Am Dyngu
Dyled swydd Gweinidogion
Am Ragluniaeth Duw.
Am y Pur dan
Am barhad mewn Stad o Ras
Fe ddylei Gwraig fagu ei phlentyn (sef, oni fydd i gwann a chlafycca (ai llaeth ei hunan.
Cyngor i wraig i beidio tristhau gormod ar ol marwolaeth plentyn.
Rhybydd i ochelyd gorthrymmuneb, ac i roddi yn ol yr hyn a dreisiwyd oddiar neb
Gwahoddedigaethi bechaduriaid i ddyfod i dder∣byn y pethau da ac y mae Duw yn eu gynnig yn yr Efengyl trwy y ddammeg o'r Swpper fawr
Psalm 100
Y Bummed ran O waith Ficcar Llanym∣ddyfri ynghylch Caersalem newydd.
danghosiad ym-ha ddalen y ceir pob cân ag y sydd gyn-hwysedig yn y llyfr hwn.
Sail y grefydd Gristianogol mewn chwech o Wyddorion
introduction to Welsh
ABC Neu Egwyddor Gymraeg
Y Bogeiliaid
title page
guide to syllabification
text
Gweddi am gynnorthwyad Duw a gwir Ymbara∣toad i dderbyn y cymmun Bendigedig: yr hon sydd gymmhessur iw chyfleu o flaen y gyffes mewn Defosiwnau neilltuol, Foreu a Hwyr drwy'r Wythnos gyfan.
Gweddi am wir ansawdd a threfniad i fod yn gy∣frannog o fendithion a chymwynasgarwch y cy∣mmun Bendigedig hwn: yr hon sydd gymm∣wys iw chyssylltu ynghyd a'n Defosiwnau beun∣yddiol trwy'r holl wythnos o flaen y cymmun
Gweddi gymmhessur iw harferu ar amserau cyn der∣byn y cymmun Sanctaidd, gan un y fu'n byw yn hir mewn esceulusiad or Ordinhad hon.
Gweddi iw harfer gan un y fo'n Ewyllysio derbyn y cymmun Sanctaidd, eithr sydd yn ofnus oi fod yn anheilwng i Gymmuno.
Gweddi Foreuol o flaen derbyn y cymmun Sanct∣aidd, ac sydd gyfleus iw harferu ar amseroedd eraill o'ch Paratoad.
Y Dull ar modd i dderbyn y Cymmun Sanctaidd.
Pan weloch yr offeiriad mynd i masanaethu wrth Fwrdd yr Arglwydd neu'r Allor dwedwch
Pan ddechreuo'r Offeiriad ddarllain y rhannau o'r Scrythur lan, pan fyddus yn casclu'r Elusen neu'r Offrwmer dibenion daionus dywedwch.
Pan dretho'r Offeiriad y rhyddhad neu'r Absolussiwn derbynwch gyda'r Diolchgarwch ar llawenydd mwya, ac yno dwedwch a llef uchel Amen, ar ol y geiriau hynny.
Pan fo'r Offeiriad ei hunan yn Cymmuno, Gweddia yn ddifrifol drosto ef.
Tra fo'r Offeiriad yn dyfod attoch ar Bara cysseg∣redig dwedwch.
Pan gynnigir i chwi y Bara Cyssegredig cyd we∣ddiwch yn ddifrifol ar Offeiriad yn y weddi ferr dra rhagorol hon.
Tra fyddoch yn ei fwytta, meddyliwch fel hyn rh∣yngoch a chwi eich hun.
Cyn derbyn y Phiol neu'r Cwppan dwedwch.
Pan gynnigir i chwi'r cwppan Bendigedig, dwed∣wch wch yn eich Calon gyda'r sêl, gwresowgrwydd a'r Defosiwn mwya ar allo fod
Wrth i Yfed dwedwch yn eich fe
Defosiwnau Sacramentaidd.
Ochneidiau byrrion yw harfer, bryd y fynnir o'r Dydd ar ôl derbyn y Cymmun Sanctaidd.
Diolchgarwch ar ôl derbyn y Cymmun Sanctaidd
Y Fawl wers neu'r Weddi Derfynawl.
Llyfrau Cymraeg heblaw r' Llyfr hwnyn Argraphe∣dig, ac ar werth gan Thomas Durston yn y Mwythig, gan Mr. Rogers yn Abergafenny.